Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Anbudsinbjudan för projekt om indikatorer för uppskattning av utsläppsutveckling på kort sikt

28.04.21 | Støttemulighed
Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill härmed öppna upp för anbud för ett projekt om indikatorer för uppskattning av utsläppsutveckling på kort sikt. Deadline för inlämning av anbud är 10.6.2021.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tor, 10/06/2021 - 15:00
Økonomisk ramme
300 000 DDK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland

Bakgrund

Utsläppen av växthusgaser publiceras i dagsläget på årlig basis med en fördröjning på flera månader när det gäller preliminär statistik eller ungefär ett år när det gäller slutlig statistik, och de rapporteras till EU och FN ännu senare. Användningen av snabbestimat för att uppskatta utvecklingen har ökat men fortfarande är fördröjningen i rapporteringen betydande. Dessa snabbestimat har dock i många fall visat sig ge en alltför grov, och ibland till och med helt felaktig, bild av utvecklingen. Samtidigt finns ett växande behov att med så liten fördröjning som möjligt bedöma hur olika åtgärder påverkar utsläppen, helst i realtid. En avvägning mellan dessa olika intressen kan därmed vara svår att balansera. I samband med Covid-krisens inledande skede på våren 2020 gjordes olika försök att uppskatta hur stängningen av stora delar av samhället påverkade utsläppen. I takt med att officiell utsläppsstatistik börjat flyta in för år 2020 går det också att bedöma hur snabbestimaten har legat i förhållande till verkligt utfall.

Syftet med projektet

Syftet med detta NME-projekt är att göra en kartläggning av vilken typ av indikatorer och beräkningsmetoder man har använt i studier och rapporter som är relevanta ur nordisk synvinkel och som har publicerats i synnerhet under de senaste åren för att få snabbestimat av den aktuella utsläppsutvecklingen med avseende på växthusgaser och i synnerhet koldioxid. Projektet ska innehålla en sektorbaserad genomgång av vilka datakällor som kunde vara användbara. I uppdraget ingår vidare att resonera kring för- och nackdelar med utsläppsstatistik med kortare tidsram, samt i vilka fall utsläppstatistik på kort sikt kan vara mest relevant och användbar.

Kartläggningen av möjliga indikatorer och beräkningsmetoder ska bestå av:

  • En genomgång av dagsläget samt en bedömning av vilka möjligheter de nordiska länderna skulle ha att använda sig av olika indikatorer samt beräkningsmodeller för att göra snabba utsläppsuppskattningar.
  • En bedömning av den metodutveckling som skulle behövas för att få fram uppskattningar med en så låg osäkerhet som möjligt.
  • Ur miljöekonomisk synvinkel är kopplingen mellan å ena sidan ekonomisk och annan aktivitet i samhället och utsläppsutvecklingen å andra sidan av intresse. Om en decoupling pågår innebär det svårigheter att göra utsläppsbedömningar utgående från ekonomiskt data, något som rapporten också kan lyfta upp till diskussion.

Projektrapporten ska innehålla förslag och rekommendationer på metodutveckling och på vilket sätt snabbestimat och uppskattningar av utsläppsutvecklingen kunde användas som ett komplement till den officiella statistiken i de nordiska länderna.

Budget

Budgetramen för projektet är 300 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 10.06.2021. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME’s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/1277/2021

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10–15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
  • Planerad informationsspridning av projektet

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga: “Anbudsinbjudan_Klimatindikatorer_NME_LONG.docx” för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.