Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK)

06.04.22 | Støttemulighed
Nordiska Hav- och kustgruppen stödjer projekt för nordiska insatser om förbättrad havs- och kustmiljö, enligt Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024. Gruppen prioriterar att stödja projektförslag inom de temaområden som beskrivs nedan. Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 24:e maj 2022 (för medel i 2023).

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Økonomisk ramme
200.000 – 400.000 DKK
Lande
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Åland Islands
Grønland
Island
Norge
Sverige
Finland

NHK koncentrerar arbetet att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser till förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i ansökt projekt, vilket ska ha en tydlig nordisk nytta. I projektansökan, som involverar de baltiska staterna, kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det är viktigt att projektets målsättning är i linje med NHKs prioriterade teman för projektmedel under 2023. Om beviljning av medel medges, ska projektet normalt publiceras i Nordiska Ministerrådets publikationsserie.

Prioriterade teman för 2023

1. Sammanställning av förslag till lösningar för restaurering av marina habitat och/eller fiskebestånd.

Compilation of solutions for restoration of marine habitats and/or fish populations.

 

2. Miljöeffekter av fiskodlingar (fiskeoppdrett) och annan form av vattenbruk till havs, samt innovativa lösningar för att motverka påverkan från dessa.

Environmental impacts from fish farming and other sorts of off shore aquaculture, as well as innovative measures to prevent these impacts.

 

3. Nordisk informationsutväxling om marin uppsamling och hantering av fiskeredskap, såsom fångst av andra båtars nät och trålar.

Exchange of information between Nordic countries regarding marine collection and management of fishing gear, such as catch of nets and trawls from other ships.

 

4. Undersökning av förekomst av miljöfarliga ämnen i marina däggdjur (pattedyr) i nordiska havsområden, med hjälp av non-target analys.

Examination/Survey of the presence of hazardous substances in marine mammals in nordic waters, by use of non-target analysis.

 

5. Impulsljud och varaktigt undervattensbullers (undervannsstøy) påverkan på marina organismer och/eller undersökning av effektiva åtgärder för att minska påverkan på marina organismer.

The impact of impulsive and continuous underwater noise on marine life and/or investigation of effective measures to reduce its impact on marine life.

 

6. Analys och riskbedömning av det samlade bidraget av miljöfarliga ämnen som släpps ut från scrubbers från fartyg i arktiska och nordiska farvatten.

Analysis and risk assessment of the total contribution from hazardous substances which is discharged from ship scrubbers in arctic and nordic waters.

 

7. Negativa effekter (hot/trussel, skador och kostnader) av invasiva arter i nordiska och/eller arktiska hav.

Negative impacts (threat, damage and costs) from invasive species in nordic and/or arctic waters.

 

8. Havsmedvetenhet/havförståelse, sammanställning av Nordiska aktiviteter inom detta område och förslag på framtida samverkansprocess.

Ocean literacy – compilation of Nordic acitvities in this field and suggestions for future collaboration.

 

9. Nordiskt samarbete: havsplanering för skydd av ekosystem genom nyttjande av områden utöver nationella marina gränser och i internationella farvatten – BBNJ (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction).

Nordic cooperation: marine spatial planning for protection of ecosystem by the use of areas beyond marine borders and international waters – BBNJ (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction)

 

10. Påverkan från extrem nederbörd i kustområdens marina ekosystem.

Impacts from extreme precipitation on marine ecosystems in coastal areas.

 

11. Sekundäreffekt av havsförsurning och ökade temperaturer, tex. ändringar i toxiciteten av kemikalier.

Secondary effects of marine acidification and increased temperatures, i.g. changes in the toxicity of substances.

Ansökan om medel kommer att bedömas utifrån:

  • Relevans och nordisk nytta
  • Kvalitet på genomförandebeskrivningen
  • Gruppsammansättning och erfarenheter
  • Nya idéer inom 2023 års teman
  • Förmedlingsplan av erhållna resultat

Projektledaren bör tydligt formulera mål och problemställningar i ansökan samt specificera projektets organisering och budget i syfte att påvisa att projektplanen kan genomföras inom föreslagen tidsplan. Genomförandet bör beskrivas, inklusive metoder och nätverk som är avsedda att användas. Relevanta målgrupper för var projektresultaten skall spela in och påverka processer/förhandlingar bör finnas klart presenterade i ansökan, samt kanaler för att nå målgrupperna. Ansökningarna bör därtill ha relevans för minst tre eller flera nordiska länder/självstyrelseområden samt stärka Norden i internationella forum och förhandlingar.

Leveranser att presentera i ansökan är bland annat statusrapport och slutrapport samt publicering, som normalt sker i Nordiska Ministerrådets publikationsserie. Arbetstid, kostnader för de experter som förväntas ingå i projektet, publicering av projekt samt övriga kostnader för uppdraget skall ingå i budgeten. Goda möteslösningar eller digitala plattformar som reducerar resor kommer att premieras. Medfinansiering från flera arbetsgrupper och sektorer, samt från andra potentiella finansiella källor uppmuntras.

Medel att söka är i normalfallet i storleksordningen 200 000 till 400 000 DKK.

Ansökan skickas till oscar.fogelberg@regeringen.ax

Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 24:e maj 2022 (för medel i 2023).