268. Mikko Kinnunen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
268
Speaker role
UKK
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! En central aspekt av det nordiska språksamarbetet är att fortsätta vara en föregångsregion i världen, där förståelse och respekt för varandras språk är viktigt för att bevara det nordiska språksamarbetet. Elevernas möte med det nordiska i grundskolan spelar en avgörande roll för att de utvecklar intresse för nordisk kultur och får redskap till att kommunicera på något av grannspråken. Att stärka de nordiska lärarstudenternas kunskap om nordiska språk är därför fundamentalt för att utveckla och stärka det nordiska språksamarbetet. Men flera undersökningar visar att nordiska grundskolelärare känner sig otillräckligt rustade för att integrera grannspråk och grannkultur i sin undervisning, vilket visar på ett stort behov av att lyfta grannspråksundervisningen i de nordiska lärarutbildningarna.

Ett enigt utskott för kunskap och kultur i Norden ställer sig därför bakom Mittengruppens förslag om att etablera ett nordiskt center för nordiska språk, som kommer vara en resurs för lärarutbildningar i Norden. Syftet är att stärka, skapa fokus och utveckla undervisning i nordiska språk. Ett nordiskt center kommer att koordinera arbetet i det nordiska nätverket av lärarutbildningsinstitutioner. Genom att stödja den existerande ambassadörordningen för nordiska lärarstudenter skulle ett center bidra till att inspirera nya lärare att förmedla kunskap om Norden och nordiska språk i skolan.

En ökad språkförståelse i Norden bidrar till ökad mobilitet både bland studenter och de som är i yrkeslivet. Det är utskottets fasta övertygelse att språkförståelsen måste förbättras om målsättningen med Norden som världens mest hållbara och integrerade region ska bli verklighet, och en av nycklarna till detta finns i skolan.