Udbud 2022 – biologisk mangfoldighed og social bæredygtighed

07.04.21 | Støttemulighed
Hvert år støtter Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, nordiske samarbejdsprojekter, som bidrager til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
fre, 04/06/2021 - 23:59
Økonomisk ramme
3.500.000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Finland
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Island
Norge
Sverige

Jævnfør kapitel 5 i det Nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024:

Vurderingen, af hvilke projekter, der ydes bidrag til, gøres ud fra årlige prioriteringer. I 2022, ønsker NBM, at prioritere ansøgninger til finansiering af nordiske projekter vedrørende biodiversitet og klimaarbejde og social bæredygtighed. Ansøgninger, der ligger indenfor NBMs arbejdsområde, men uden for årets prioritering, kan også komme i betragtning.

Prioritering for 2022 stoppe tabet af biodiversitet og social bæredygtighed

Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, vil i 2022 have en to-delt prioritering og vil blandt andet yde bidrag til projekter, der adresserer nedgangen i og bevarelsen af biodiversitet samt projekter der omhandler social bæredygtighed.

Biodiversitet:  

NBM vil i forlængelse af Nordisk Ministerråds Samarbejdsprogram 2019-2024 prioritere projekter hvis klare hovedformål er at stoppe nedgangen i biodiversiteten og forbedre forholdene for biodiversiteten og/eller at øge viden om trusler mod biodiversiteten i den nordiske region, herunder bl.a. klimaforandringer, fragmentering og degradering af habitater og invasive arters påvirkning på hjemmehørende arter og økosystemer. NBM ønsker at udvide vidensgrundlaget for den negative påvirkning på biodiversiteten, herunder eksempelvis de fælles nordiske udfordringer med grænseoverskridende problemstillinger, som invasive arter, sygdom og miljøkriminalitet. Projekter kan også fokusere på rødlistede arter eller arter, der i deres migrationsmønster har specifikke udfordringer.

Projekterne kan se på tværnationale habitattyper, for hvilke lignende tiltag kan forbedre forholdene for biodiversiteten. Særligt vil der prioriteres projekter, der forholder sig til de tiltag, der vil have størst effekt som helhed, eller have størst effekt på arter, der i et eller flere af de nordiske lande er særligt udsatte. Desuden vil biodiversitetstiltagenes forventede effekter på klimaet indgå i vurdering af projekterne.  

Projekterne bør munde ud i enten:

  • praktisk erfaring med etablerede metoder, til deling i de nordiske lande, eller
  • ny viden om arter, tiltag, habitater, forvaltning eller stressfaktorer for biodiversiteten i Norden, herunder arealfordeling.

Social bæredygtighed:

FN's verdensmål afspejler de tre dimensioner af bæredygtig udvikling; miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bidrag til en dimension bør ikke ske på bekostning af de to andre. Vi kan ikke opnå bæredygtig udvikling uden alle tre dimensioner balanceres og ivaretages.

Social bæredygtighed har ikke været et tema i lige så grad som den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i NBMs projekter til dato. Der er derfor behov for at rette særlig opmærksomhed mod social bæredygtighed fremadrettet med baggrund i Nordisk Ministerråds Vision 2030.

Vision 2030 har tre ben. Det ene ben er social bæredygtighed. "Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhændende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd." Projekt vedrørende social bæredygtighed kan bidrage til en konkretisering af, hvad social bæredygtighed indebærer for miljøsektoren i en nordisk kontekst, og dermed bidrage til at opnå Vision 2030. I samarbejdsprogrammet 2019-2024 er social bæredygtighed indirekte medtaget både i kapitel 2.3 Hållbara städer og i kapitel 5.1 Hållbart nyttjande av ekosystemtjänester og kapitel 5.2 Skydda nature och bevara dess mångfald.

Den sociale dimension i bæredygtighedsbegrebet omfatter både sociale og kulturelle aspekter. En satsning, der konkretiserer social bæredygtighed og giver den et tydeligere indhold vil bidrage til at øge bevidstheden om denne dimension og at balancere de tre bæredygtighedsdimensioner. Social bæredygtighed omfatter flere emner i miljøsektoren, herunder kulturmiljø. Kulturmiljøets/kulturarvens potentiale for at opnå social bæredygtighed ligger hovedsagelig i kulturarvens betydning for identitet, tilhørsforhold, livskvalitet og sundhed for alle. Friluftsliv kan også have en naturlig plads i dette. Det samme gælder (by)natur, biodiversitet og grøn infrastruktur.

Endvidere bør social bæredygtighed undersøges mere detaljeret – Bæredygtige byer og lokalsamfund og muligheden for at bidrage til bæredygtighedsmål 3 – Sundhed og trivsel. Et tættere samarbejde mellem NBM og ad hoc-gruppen Hållbara Städer om social bæredygtighed.

NBM vil i 2022 have fokus på, at prioritere bidrag til projekter, der indarbejder outreach som et bærende element, eksempelvis som webinar, podcast, artikler, video eller lignende.

Ansøgning

Ansøgninger sendes til NBM@us.fo senest fredag 4. juni 2021.

  • Vedlæg en underskrevet udgave af ansøgningen i PDF-format
  • En word-udgave af ansøgningen

Ansøgningen skal kun indeholde selve ansøgningsskemaet. Ved at sende ansøgninger ind godkender du, at Umhvørvisstovan og Nordisk Ministerråd behandler ansøgningen samt eventuelle personoplysninger i ansøgningen elektronisk.

Hvem kan søge?

Kommunale, regionale eller nationale myndigheder, universiteter og højskoler, forskningsinstitutter og andre non-for-profit organisationer kan søge om bidrag. Erhvervsvirksomheder kan ikke være hovedansøgere og modtagere af bidrag, men kan for eksempel indgå som projektdeltagere, deltage i projektgruppen eller være projektudfører på vegne af projektejer.

Hvilke lande kan indgå?

I projektet skal mindst tre nordiske lande være repræsenteret. Eller to nordiske lande og et tredje land. Yderlige lande kan også deltage i projektet.

Støtte er tilgængelig i følgende lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, Åland

Hvad lægges der vægt på i behandlingen af ansøgninger?

Når NBM behandler ansøgninger lægges der stor vægt på, at projektet:

  • Har en gennemtænkt organisation
  • Er velforankret i nationale miljø-og kulturarvsforvaltningerne
  • Aktivt og gerne innovativt kommunikerer projektaktiviteter og resultater
  • Er relateret til de nordiske landes indspil til internationale processer

Et årige eller flerårige projekter

NBM bevilliger kun midler for et år ad gangen.

Støtte ydes til meget – men ikke til alt

Projektansøgningen må ikke have karakter af forskningsstøtte. Denne type af ansøgninger skal rettes til Nordisk Ministerråds afdeling for Uddannelse, Forskning og Arbejdsmarked eller direkte til den nordiske institution NordForsk eller Nordisk Innovations Center.

Yderligere information

Yderligere information fås ved at kontakte:

Læs også retningslinjerne, der er gældende for støtte fra Nordisk Ministerråds samarbejde for Miljø og Klima under.