Nordisk Samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Information

Kontakt

Nordisk Samarbejde

De nordiske statsministre

Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde. Der afholdes nordiske statsministermøder et par gange om året. Herudover mødes de nordiske statsministre i andre sammenhænge i løbet af året.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd
Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger, som giver synlige positive effekter for alle som bor i Norden.
Gå til organisation
Ministerråd
Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A)
De nordiske regeringers samarbejde inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret, ledes af de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, der udgør MR-A.
Gå til organisation
Arbejdsgrupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Institutioner
Projekter
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST)
De nordiske landes samarbejde inden for områderne erhverv, energi og regionalpolitik skal sikre regionens fortsatte gode vækst. Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervs-, energi-, og regionalpolitik.
Gå til organisation
Arbejdsgrupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Institutioner
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2020 (MR-DIGITAL)
MR-SAM besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2020. MR-DIGITAL organiseres med én minister per land samt Grønland, Færøerne og Åland. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)
MR-FJLS består af ét ministerråd med fire politikområder: Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug. MR-FJLS’ kerneopgaver er at fremme bæredygtig udnyttelse af natur- og genetiske ressourcer.
Gå til organisation
Arbejdsgrgupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Institutioner
Projekter
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)
Kulturministrene i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det nordiske kultursamarbejde i Nordisk Ministerråd. Det overordnede mål er blandt andet at fremme mangfoldigheden af kulturudtryk og at formidle kunstnere og deres arbejde.
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Institutioner
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Ligestilling (MR-JÄM)
De nordiske regeringers samarbejde på ligestillingsområdet ledes af de nordiske ligestillingsministre som udgør MR-JÄM. De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et nært og kunstruktivt samarbejde inden for ligestillingsområdet.
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Lovsamarbejde (MR-LAG)
De nordiske regeringers samarbejde på lovområdet ledes af de nordiske justitsministre som udgør MR-LAG. Lovsamarbejdet er et værktøj for de nordiske lande i arbejdet med at fremme grundlæggende fælles principper i nordisk lovgivning.
Gå til organisation
Arbejdsgrgupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima (MR-MK)
De nordiske regeringers miljøsamarbejde styres af MR-MK. Det nordiske miljøsamarbejde skal blandt andet bidrage til at bevare og forbedre miljøkvaliteten og livskvaliteten i Norden samt påvirke det regionale og internationale samarbejde.
Gå til organisation
Arbejdsgrupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik (MR-S)
De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedssektoren ledes af de nordiske social- og sundhedsministre som udgør MR-S. Det nordiske samarbejde inden for social- og sundhedsområdet er baseret på de fælles værdier som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel.
Gå til organisation
Arbejdsgrgupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Institutioner
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)
De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør MR-U. Ministerrådet skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion.
Gå til organisation
Arbejdsgrgupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Institutioner
Projekter
Samarbejdsorganer
Sekretariat
Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.
Gå til organisation
Arbejdsgrupper og udvalg
Embedsmandskomitéer
Sekretariat
Nordisk Ministerråds formandskab
Nordisk Ministerråds formandskaber
Gå til organisation
Danmarks formandskab 2015
Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis er overskrifterne på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.
Gå til organisation
Finlands formandskab 2016
Finland har i 2016 formandskabet for Nordisk Ministerråd. Hovedtemaerne for det finske formandskab er vand, natur og mennesker.
Gå til organisation
Islands Formandskab 2014
Den grønne økonomi og sikringen af de nordiske velfærdssamfund er i fokus for Islands formandskab af Nordisk Ministerråd i 2014.
Gå til organisation
Norges formandskab 2017
Norge har i 2017 formandskabet for Nordisk Ministerråd. Det norske formandskab har fokus på Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.
Gå til organisation
Sveriges formandskab 2018

Et inkluderende, bæredygtigt, innovativt, trygt og åbent Norden er udgangspunktet, når Sverige overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2018. Digitalisering udgør en rød tråd i Sveriges formandskabsprogram.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråds sekretariat
Nordisk Ministerråds sekretariat har til huse sammen med Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond på adressen Ved Stranden 18.
Gå til organisation
Afdelingen for HR, Administration og Jura (HRAJ)
HRAJ varetager den overordnede økonomistyring, herunder regnskaber og budgetter. Afdelingen har ansvaret for rekruttering, personaleudvikling samt personaleadministration, herunder betaling af løn, skatter og afgifter. HRAJ har desuden ansvaret for servicefunktioner som IT, reception og betjentstue. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen også ansvaret for at koordinere og forberede møder i Ministerrådet for Lovsamarbejde (MR-LAG).
Gå til organisation
Afdelingen for Kultur og Ressourcer (KR)
Afdelingen for Kultur og Ressourcer koordinerer det nordiske samarbejde inden for områderne MR-Kultur: Kunst og Kulturprojekter, Medier, De nordiske huse samt Børn og Unge; MR-Ligestilling; MR-FJLS: Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug – og herunder også Ny nordisk mad.
Gå til organisation
Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)
Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)
Gå til organisation
Afdelingen for Vækst og Klima (VK)
Afdelingen for Vækst og Klima koordinerer det nordiske samrbejde inden for erhvervs-, energi- og regionalpolitik (MR-VÆKST), miljø (MR-MK), digitalisering (MR-Digital) og finanspolitik (MR-FINANS). Afdelingen har også tværgående opgaver som omfatter Arktis og bæredygtig udvikling.
Gå til organisation
Generalsekretærens kontor (GSK)
Kommunikationsafdelingen (KOMM)
På afdelingen finder man informationsmedarbejdere, webmedarbejdere, tolke, oversættere, publikationsmedarbejdere, projektansatte administratorer og studentermedhjælpere som sammen med kommunikationschefen varetager både det langsigtede og det daglige kommunikations- og informationsarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Gå til organisation
Publikationsenheden
Publikationsenheden er forlag for Nordisk Ministerråds sekretariat. Vi udgiver omkring 180 publikationer årligt, der fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem projektrapporter, der kan danne grundlag for politiske beslutninger (TemaNord-serien) og publikationer, der kommunikerer politiske budskaber (ANP-serien). Publikationsenheden rådgiver både om publicering og om Nordisk Ministerråds visuelle identitet. Alle publikationer kan gratis downloades fra www.norden.org/NordPub
Gå til organisation
Tolke- og oversættelsesenheden
Tolke- og oversættelsesenheden (Tolk) har hovedansvaret for oversættelses- og tolketjenesterne i både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Enheden består af fem rådgivere og en studentermedhjælper.
Gå til organisation
Webredaktionen
Webredaktionen har ansvaret for den daglige drift og udvikling af www.norden.org, sociale medier og video. Redaktionen består af en webredaktør, en webmedarbejder, en webudvikler samt tre studenter.
Gå til organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
Nordisk Ministerråds kontor i Estland
En af kontorets vigtigste opgaver er at udse nye trends og nye muligheder for gensidigt estisk-nordisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et nært samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være en repræsentant for "det nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Estland.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Letland
Nordisk Ministerråds kontor i Letland er en del af Nordisk Ministerråds sekretariat og fungerer som katalysator for det nordisk-baltiske samarbejde i Letland. Kontoret arbejder tæt sammen med de nordiske diplomatiske repræsentationer i Letland. Kontoret koordinerer fællesnordiske initiativer og identificerer tendenser og muligheder for det nordisk-baltiske samarbejde.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Litauen
En af kontorets vigtigste opgaver er at opdage nye tendenser og se nye muligheder for fælles nordisk-litauisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et tæt samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være repræsentant for det "nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Litauen.
Gå til organisation
Samarbejdsministrene (MR-SAM)
Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på opdrag af statsministrene har ansvaret for samordningen af det nordiske regeringssamarbejde.
Gå til organisation
Ekspertgruppen for Bæredygtig Udvikling
Ekspertgruppen skal rådgive Nordisk Samarbejdskomité og samarbejdsministrene om bæredygtig udvikling.
Gå til organisation
Grænsehindringsarbejde
Nordisk Ministerråds arbejde for at afskaffe hindringer for bevægeligheden mellem de nordiske lande.
Gå til organisation
Grænsehindringsrådet
Grænsehindringsrådet er et politisk nedsat organ, som på opdrag af de nordiske regeringer skal fremme den frie bevægelighed i Norden for både privatpersoner og virksomheder. Grænsehindringsrådet blev etableret i 2014. Formandskabet i Grænsehindringsrådet roterer årligt mellem de nationale medlemmer af Grænsehindringsrådet og følger formandskabet i Nordisk Ministerråd. Formandskabet i Grænsehindringsrådet skal lede grænsehindringsarbejdet i samarbejde med Nordisk Ministerråds generalsekretær.
Gå til organisation
Informationstjenester
Informationstjenester under MR-SAM
Gå til organisation
Grænsetjenesten
Grænsetjenesten er et grænse- og myndighedsoverskridende samarbejde mellem Sverige og Norge. Grænsetjenestens hovedopgave er at modtage og behandle spørgsmål fra personer og virksomheder som på den ene eller anden måde bevæger sig mellem landene.
Gå til organisation
Hallo Norden
Hallo Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Formålet med tjenesten er at gøre det lettere for personer at krydse de nordiske grænser.
Gå til organisation
Norden i Fokus
Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig
Det nordiske informationskontor har til opgave at samordne de nordiske aktiviteter i Sønderjylland og informere om det nordiske samarbejde. Kontoret formidler nordisk kultur gennem en række aktiviteter i grænseregionen blandt andet nordiske forfatterbesøg, kunstudstillinger, koncerter, læsekredse og rejser i Norden. Kontoret har desuden til opgave at styrke kendskabet til Sønderjylland og Sydslesvig i det øvrige Norden.
Gå til organisation
Nordkalottens Gränstjänst
Nordkalottens Gränstjänst er sagkyndig inden for grænseproblematikker. Tjenesten formidler information og rådgiver privatpersoner, virksomheder og organisationer som har aktiviteter på tværs af grænserne mellem Finland/Sverige og Finland/Norge. Tjenesten arbejder desuden for at nedbryde grænsehindringer.
Gå til organisation
Øresunddirekt
Øresunddirekt er en informationstjeneste som formidler offentlig information fra myndighederne til borgerne og erhvervslivet i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af en webredaktion i København samt et informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Scandinavian Centre i Malmø. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmø assisterer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale som på stedet giver information fra myndighederne ud fra et Øresundsperspektiv.
Gå til organisation
Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)

NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle børne- og ungdomsspørgsmål i Nordisk Ministerråd.

Gå til organisation
Sekretariat for NORDBUK
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I forbindelse med vedtagelsen af et nyt Arktisk Samarbejdsprogram i 2002 blev der oprettet en Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk Rådgivningskommitté för Arktis består af de nordiske medlemmer af Arktisk Råd samt repræsentanter for Færøerne, Grønland og Åland. I forhold til Nordisk Ministerråd skal NRKA rådgive Samarbejdsministrene og Nordisk Samarbejdskomité om arktiske spørgsmål.
Gå til organisation
Sekretariatet for den arktiske ekspertkomité
Nordisk Samarbejdskomité (NSK)
Nordisk Samarbejdskomité har ansvaret for den løbende koordinering af samarbejdet og er også styrelse for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk Samarbejdskomité består af højere embedsmænd fra de respektive landes statsforvaltninger.
Gå til organisation
Grønlands Repræsentation, nordisk samarbejde (GL)
Lagmandskontoret, nordisk samarbejde (FO)
Nordisk samarbejdskontor (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordisk samarbejde (IS)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (FI)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (NO)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (SV)
Udenrigsministeriet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbejde (DK)
Nordisk tjenestemandsudveksling (TJUT)
Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet. Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Nordisk Råd
Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Nationale delegationer
Hvert nordisk land har en delegation i Nordisk Råd. Delegationerne skal kontrollere at beslutninger i Rådet og Ministerrådet gennemføres nationalt.
Gå til organisation
Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Færøernes delegation
Grønlands delegation
Islands delegation
Nationale delegationssekretariater
Her finder du en oversigt over ansatte ved de nationale delegationssekretariater.
Gå til organisation
Norges delegation
Sveriges delegation
Nordisk Råds sekretariat
Nordisk Råds sekretariat forbereder og følger op på de spørgsmål som behandles i præsidiet, de forskellige udvalg og andre organer.
Gå til organisation
Partigrupper
Nordisk Råds valgte medlemmer har mulighed for at danne partigrupper. En partigruppe skal bestå af mindst fire medlemmer og have repræsentanter fra mindst to lande.
Gå til organisation
Den Konservative Gruppe
Den Konservative Gruppe har medlemmer fra syv nationale medlemspartier i de fem nordiske lande og fra Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Det Konservative Folkeparti (KF)
Fólkaflokkurin (Ff)
Høyre (H)
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges næststørste parti, og det største parti i den borgerlige koalition Alliance for Sverige. Moderaterna har desuden haft statsministerposten siden 2006.
Gå til organisation
Moderaterna Åland (MÅ)
Moderaterna på Åland er et borgerligt politisk parti. Ved valget i 2011 fik partier 13,9 % af stemmerne og 4 af de 30 mandater i Ålands lagting.
Gå til organisation
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Sjálfstæðisflokkurinn (Sj.)
Den Socialdemokratiske Gruppe
Den Socialdemokratiske Gruppe er en af Nordisk Råds største partigrupper og består af repræsentanter fra de socialdemokratiske grupper i alle de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Socialdemokraterne er et af Finlands største partier. Den seneste socialdemokratiske præsident i Finland var Tarja Halonen i perioden 2000–2012.
Gå til organisation
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands socialdemokratiske parti er det ældste parti på Åland med rødder helt tilbage til 1906.
Gå til organisation
Socialdemokraterne (S)
Det danske parti Socialdemokraterne blev grundlagt i 1871. I dag er partiet Danmarks næststørste parti.
Gå til organisation
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtergruppen
Midtergruppen i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører centrumliberale, grønne og kristendemokratiske partier fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands fremtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center blev ved valget i 2011 det største parti i Ålands lagting (7 ud af 30 pladser). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands landskapsregering.
Gå til organisation
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Centern i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt værdigrundlag. Vigtige spørgsmål for Centerpartiet er beskæftigelse og entreprenørskab, klima og velfærd.
Gå til organisation
De Gröna (gröna)
De gröna er et finsk parti med fokus på miljøspørgsmål og grønne værdier. Partiets vælgere bor primært i de finske byer.
Gå til organisation
Demokraterne (D)
Demokraterne (gl. Demokraatit) er et grønlandsk liberalt politisk parti. Partiet har 4 af de 31 mandater i Landstinget og fik 12,7 % af stemmerne ved det seneste valg i 2009.
Gå til organisation
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna er et politisk parti i Sverige. Partiet har et kristent værdigrundlag og profilerer sig først og fremmest inden for spørgsmål vedrørende behandling, pleje, familie og erhvervsliv.
Gå til organisation
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristeligt Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Aland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valg i 2011 faldt partiets vælgertilslutning markant. I øjeblikket har partiet 6 ud af 30 mandater i Ålands lagting, og partiet er i opposition.
Gå til organisation
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna er et politisk parti i Sverige som har et grønt værdigrundlag. Ud over klimaspørgsmål fokuserer partiet på spørgsmål vedrørende migration, uddannelse og beskæftigelse.
Gå til organisation
Miðflokkurin (Mfl.)
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Sambandsflokkurin (sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vr)
Viðreisn blev stiftet den 24. maj 2016 og fik sine første medlemmer i Altinget ved parlamentsvalget efteråret 2016. Viðreisn indgår i Midtergruppen.
Gå til organisation
Nordisk frihed
Gruppen for Nordisk frihed i Nordisk Råd samler de medlemmer og suppleanter fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen understøtter frihed, demokrati og ideen om uafhængige nationalstater.
Gå til organisation
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nationalistisk og socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev for første gang valgt ind i Sveriges riksdag i 2010 med en vælgertilslutning på 5,7 procent.
Gå til organisation
Nordisk grønt venstre
Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører et venstreparti fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra otte partier i Norden.
Gå til organisation
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti for mennesker, der ønsker at arbejde for en bæredygtig, demokratisk, social retfærdig og entreprenant verden.
Gå til organisation
Enhedslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Vänsterförbundet (vänst)
Vänsterförbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med ligestilling, frihed og bæredygtig udvikling som værdigrundlag. Partiet er det femtestørste i Finland.
Gå til organisation
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet – De Grønne (VG)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uden partigruppetilknytning
Blå fremtid
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Præsidentskabsprogram
Præsidentskabet i Nordisk Råd går på skift mellem medlemslandene og varer et år ad gangen.
Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016
Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016
Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017
Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017
Gå til organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisation
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisation
Udvalg
Nordisk Råds politiske organer er Præsidiet, fagudvalg og komitéer.
Gå til organisation
Kontrolkomitéen
Kontrolkomitéen udfører den parlamentariske kontrol over aktiviteter som finansieres med fælles nordiske midler.
Gå til organisation
Præsidiet
Præsidiet, som udgør Nordisk Råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørgsmål, planlægning og budgetter samt det udenrigs- og sikkerhedspolitiske parlamentariske samarbejde.
Gå til organisation
Udvalget for et Holdbart Norden
Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
Udvalget for Velfærd i Norden
Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden
Valgkomitéen
Valgkomitéen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.
Gå til organisation
Ungdommens Nordiske Råd (UNR)
Ungdommens Nordiske Råd er et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden.
Gå til organisation
Regeringslederne fra Færøerne, Grønland og Åland

Repræsentanter for landstyret på Færøerne og Grønland, samt for Ålands landskabsstyrelse deltager i Nordisk Ministerråds arbejde. Ålandsdokumentet, der blev vedtaget i september 2007, har styrket Färöarna, Grönland och Ålands deltagelse i det nordiske samarbejde

Gå til organisation