The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Anbudsinbjudan för projekt om styrmedel för att stärka upptaget av kol i skog-, jordbruks- och våtmark

25.01.19 | Funding opportunities
Nordiska arbetsgruppen för miljö- och ekonomi (NME) samt arbetsgruppen för klimat och luft (NKL) under Nordiska ministerrådet vill härmed inbjuda till anbud för ett projekt om styrmedel för att stärka upptaget av kol i skog-, jordbruks- och våtmark.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Sun, 24/03/2019 - 11:59 PM
Financial framework
500 000 DKK
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Möjligheten att binda kol i skogs-, jordbruks- och våtmark kommer utgöra en viktig pusselbit i klimatarbetet. Det handlar ofta om biologiska processer som omvandlar koldioxid till organiska kolkedjor vilket minskar koldioxidhalten i atmosfären. Grundprincipen är att varje land ska sörja för att nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark ska bibehållas eller öka. Tanken med detta projekt är att kartlägga de åtgärder och styrmedel som har potential att långsiktigt minska antropogent orsakade utsläpp av växthusgaser och öka nettoupptaget av växthusgaser i skogs-, jordbruks- och våtmark samt diskutera de möjligheter och utmaningar som finns med en sådan politik. I uppdraget ingår att uppdragstagaren ska:

  • kartlägga hur upptag av kol i skog och mark är inkluderat i de nordiska ländernas klimatmål och vilka åtgärder och styrmedel som används idag (i de nordiska länderna och andra delar av världen), samt
  • analysera vilken potential sådana åtgärder och styrmedel har att bidra kostnadseffektivt till klimatpolitiken i de nordiska länderna på kort och lång sikt.
Budget

Budgetramen för projektet är 500 000 DKK (ev moms(VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutet till informering om projektet på ett möte i Nordiska Ministerrådets regi. Publikationskostnader (ca. 25 000DKK) ingår även i budgeten, samt möjliga kostnader för översättningar. Rapporten publiceras i Nordiska Ministerrådets TemaNord-serie och presenteras på NMR’s hemsida.

Tidsfrister

Anbudet ska vara gruppen tillhanda senast den 24.3.2019. Alla dokument ska vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande.

Beslut tas i början av april 2019 och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet.

Projektet ska startas upp våren 2019 och förslag till slutrapport ska presenteras på ett arbetsgrupps möte.

Projektledaren ska sända statusrapport till arbetsgrupperna två gånger under den totala projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet.

Utvärdering

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid:

-Upplägg och planering av arbetet inklusive hur relevant data ska samlas in och bearbetas

-Tidsplan

-Allmän kompetens och kvalifikationer för de som ska styra och genomföra projektet

-Tidigare erfarenheter på området

-Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet

-Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter och

-Planerad informationsspridning av projektet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund (lotta.eklund@ely-keskus.fi) och benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt där tillhörande obligatorisk budgetschema.

NME/NKL kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden.

Se bilaga ’Anbudsutlysning NMR_NKL_för projekt om Kolupptag i skogs- och jordbruk samt våtmarker.docx’ för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.