The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Anbudsinbjudan för projekt om behandling av klima- och miljökonsekvenser i nytte/kostnadsanalyser i transportsektoren

18.02.19 | Funding opportunities
Nordiska arbetsgruppen för miljö- och ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill härmed inbjuda till anbud för ett projekt om behandling av klima- och miljökonsekvenser i nytte/kostnadsanalyser i transportsektoren. Deadline för inlämning av anbud är 24.3.2019

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Sun, 24/03/2019 - 11:55 PM
Financial framework
400 000 DKK
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Greenland

Bakgrund och uppdrag

Dette utredningsprosjektet skal dreie seg om å kartlegge og sammenlikne hvordan klima- og miljøkonsekvenser inom transportsektoren behandles i analyser i de nordiske landene. Miljøkonsekvenser må enten beskrives i fysiske størrelser eller kvalitativt, eller tilegnes estimerte kalkulasjonspriser. I uppdraget ingår att uppdragstagaren ska:

  • kartlegge og sammenlikne metodene som brukes for å framstille så vel prissatte som ikke-prissatte klima- og miljøkonsekvenser i transportrelaterte nytte/kostnadsanalyser i de nordiske landene.
  • sammanställa en oversikt over obligatoriske eller anbefalte kalkulasjonspriser for prissatte miljøkonsekvenser.
  • kartlegge, beskrive og sammenlikne hvilke metoder som benyttes for å integrere ikke-prissatte konsekvenser i nytte/kostnadsanalyser, inkludert i vurderinger av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Prissatte miljøkonsekvenser neddiskonteres. Ytterligare spørsmål; 1) finnes retningslinjer eller praksis for å fastsette spesifikk framtidig prisutvikling for kalkulasjonspriser, 2) hvorvidt det blir gjort spesifikke vurderinger av framtidig knapphet på ikke-prissatte miljøgoder.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (ev moms, VAT, ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutet till informering om projektet på ett möte i Nordiska Ministerrådets regi. Publikationskostnader (ca. 25 000 DKK) ingår även i budgeten, samt möjliga kostnader för översättningar. Rapporten publiceras i Nordiska Ministerrådets TemaNord-serie och presenteras på NMR’s hemsida.

Tidsfrister

Anbudet ska vara gruppen tillhanda senast den 24.3.2019. Alla dokument ska vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av april 2019 och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Projektet ska startas upp våren 2019 och förslag till slutrapport ska presenteras på ett arbetsgrupps möte. Projektledaren ska sända statusrapport till arbetsgrupperna två gånger under den totala projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund (lotta.eklund@ely-keskus.fi) och benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt där tillhörande obligatorisk budgetschema.

Det är möjligt att skicka ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor). Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive hur relevant data ska samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Allmän kompetens och kvalifikationer för de som ska styra och genomföra projektet
  • Tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter och
  • Planerad informationsspridning av projektet.

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:  

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden.

Se bilaga Anbudsinbjudan_Transport-NME-2019.docx för projekt om behandling av ’klima- och miljökonsekvenser i nytte/kostnadsanalyser i transportsektoren’ för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.