The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om Kartläggning och rapport av gränshinder inom tull- och momsområdet i Norden

07.06.19 | Funding opportunities
Uppdraget består i att uppdragstagaren kartlägger, analyserar och rapporterar vilka effekter de identifierade gränshindren har för mobiliteten och tillväxten i Norden. Arbetet ska innehålla framtagande av lösningsförslag samt kostnadsberäkningar angående de identifierande gränshindren.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Thu, 27/06/2019 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Gränshinderrådets medlemmar beslutade vid Gränshinderrådets möte den 8 april att avsätta medel till en kartläggning och rapport inom tull- och momsområdet i Norden.

Detta sedan Gränshinderrådets sekretariat har konstaterat att gränshinder med anknytning till tull- och momsområdet hör till en av de stora utmaningarna kopplat till mobilitet i Norden. Detta bekräftas bland annat av att det sedan 2014 har inrapporterats ett stort antal gränshinder till den nordiska gränshinderdatabasen angående detta område.

Contact information