The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om Enkät för att undersöka attityder till Norden och det nordiska samarbetet

03.04.20 | Funding opportunities
År 2017 genomfördes en enkät för att undersöka den nordiska befolkningens syn på Norden och det nordiska samarbetet. Samarbetet omfattade Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland. Resultatet utmynnade i rapporten Ett värdefullt samarbete.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Wed, 13/05/2020 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet önskar nu genomföra en liknande undersökning. Frågorna ska till stor del vara desamma som den tidigare studien, för att på så sätt kunna se eventuella förändringar över tid. Frågorna kommer också i viss mån bytas ut och kompletteras med sådana som tar fasta på den dagsaktuella politiska dagordningen för det nordiska samarbetet. Bland annat ska de ha beröring med den Vision som de nordiska statsministrarna antagit för samarbetet.

Contact information