The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Giftfri og sirkulær økonomi for plast i EE-produkter

19.10.20 | Funding opportunities
Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) skal, i samarbeid med Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier og helse (NKE), undersøke hvordan design av elektroniske og elektriske produkter kan forbedres slik at plast som inneholder miljøgifter begrenses og tas ut av kretsløpet. Det skal også sees på muligheter i eksisterende og framtidig regelverk og virkemidler som stimulerer forbrukere og innkjøpere til å velge produkter som inneholder plast uten innhold av miljøgifter.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Wed, 11/11/2020 - 12:00 PM
Financial framework
500 000 DKK
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Greenland

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om og kan styrke ressurseffektivitet av elektriske og elektroniske produkter i Norden, og skal deles opp i to hoveddeler:

  1. Identifisere hvordan design av elektriske og elektroniske produkter kan forbedres slik at plast som inneholder miljøgifter begrenses og tas ut av kretsløpet, og hvordan nordiske markeder kan påvirke verdikjeden.
  2. Identifisere muligheter i EUs økodesigndirektiv og andre relevante virkemidler som kan bidra til at forbrukere og innkjøpere i større grad velger EE-produkter som fremmer sirkulær økonomi, dvs. ikke inneholder plast med miljøgifter og som er egnet for materialgjenvinning.
Contact information