The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Utlysning i Arbeidsmarkedsutvalget 2021

05.10.21 | Funding opportunities
Nordisk Ministerråds Arbeidsmarkedsutvalg under Embetsmannskomitéen for Arbeidsliv (EK-A) inviterer til søknader om tilskudd til nordiske prosjekter som understøtter fokusområdene i Nordisk Ministerråd for Arbeidslivs (MR-A) samarbeidsprogram og Nordisk ministerråds vision innenfor temaene kompetanseutvikling, videreutdanning og omskolering i de nordiske landene, med særlig fokus på arbeidssøkere.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Sat, 20/11/2021 - 11:59 PM
Financial framework
950.000 DKK
Countries
Åland Islands
Denmark
Finland
Greenland
Faroe Islands
Iceland
Norway
Sweden

Nordisk Ministerråds arbeidsmarkedsutvalg hører under Embetsmannskomitéen for Arbeidsliv (EK-A). Utvalget skal styrke og utvikle det nordiske samarbeidet innenfor sysselsettingspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk generelt samt arbeidsmarkedsforskning. Utvalget iverksetter prosjekter som kan utgjøre grunnlaget for videreutvikling og modernisering av arbeidsmarkedspolitikken i de nordiske landene, og fordeler prosjektmidler innenfor politisk aktuelle temaer.

 

Nordisk arbeidsmarkedsutvalgs oppgave er å bidra til gjennomføringen av samarbeidsprogrammet innen arbeidsliv i Nordisk ministerråd 2018–2021 og det kommende samarbeidsprogrammet som skal gjelde for årene 2022-2024. I det nye samarbeidsprogrammet vil det fremgå hvordan arbeidslivssektoren skal bidra til å oppfylle Nordisk ministerråds visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. I visjonens handlingsplan for 2021-2024 fremgår det under mål 7 at Nordisk Ministerråd skal utvikle kompetanse og velfungerende arbeidsmarkeder som samsvarer med kravene i grønn  omstilling og digital utvikling, og som støtter fri bevegelse i Norden.

 

Samarbeidsprogrammet innenfor arbeidslivsområdet trekker opp de overordnede målene og retningslinjene for Arbeidsmarkedsutvalget. På arbeidsmarkedsområdet er målene å styrke samsvaret mellom tilbudet og etterspørselen etter kompetent arbeidskraft og å øke arbeidsmarkedsdeltakelsen, også blant utsatte grupper. Det andre målet er å styrke integrering, sørge for like muligheter og fremme mobilitet i det nordiske arbeidsmarkedet.

 

Med dette som utgangspunkt og Nordisk Ministerråds overordnede vision om at gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region frem mot 2030 har Ministerrådets Arbeidsmarkedsutvalg valgt å fokusere på følgende tema i 2021:

Kompetanseutvikling, videreutdanning og omskolering i de nordiske landene, med særlig fokus på arbeidssøkere.

Utvalget søker viten om hvilke muligheter som finnes i de nordiske landene til kompetanseutvikling, videreutdanning og omskolering. Et særskilt fokus bør være på hvilke muligheter som tilbys arbeidssøkere. En oversikt over likheter og forskjeller mellom landene av innhold og hvordan de har organisert sine tilbud om kompetanseutvikling ønskes. Analysen må skille mellom arbeidsmarkedsmyndighetenes opplæringstilbud og det generelle voksenopplæringstilbudet. Videre er det ønskelig å få kartlagt og analysert hvordan utvikling av mer bærekraftig produksjon, grønn omstilling, digitalisering og teknisk utvikling påvirker mulighetene for tilførsel av kompetanse - hvordan identifiserer de nordiske landene dette behovet, og hvordan omsettes det i praksis til tilbud om kompetanseheving for arbeidssøkere, ansatte og de som risikerer å bli sagt opp? Kan behov for kompetanse i fremtidens arbeidsliv føre til et behov for større geografisk mobilitet på arbeidsmarkedet (for eksempel over landegrensene) og hva kan landene gjøre for å unngå at flaskehalser oppstår? Det vil være spesielt interessant å finne ut av hvilke fagområder landene eventuelt kan samarbeide om for å dempe utviklingen av fremtidige utfordringer som mangel på arbeidskraft.

 

Kriterier for prosjekter

Søknader vil bli vurdert på grunnlag av prosjektets innhold og forståelse av oppgaven, metode, pris og relevans i forhold til henholdsvis samarbeidsprogrammet og nordisk nytte. Prosjektgruppens kompetanse er også et viktig vurderingsgrunnlag.

 

Prosjekter finansiert av komiteen og dets utvalg må være politisk orientert, noe som betyr at resultatene må kunne danne grunnlaget for politiske beslutninger – altså skal vurderingene og sammenligningene som er gjort i prosjektet av innholdet og organiseringen av opplæringen i de nordiske landene kunne danne grunnlag for forslag til hva som eventuelt kan forbedres. De må også inneha et nordisk perspektiv og omfatte minst tre nordiske land. Jo flere nordiske land som er inkludert, jo bedre. Det vil bli sett på som en fordel hvis også Færøyene, Grønland og Åland er inkludert. For å sikre kompetanse vil det være en fordel med deltakelse fra flere nordiske land i prosjektet. Prosjektsøknaden må også inneholde en kommunikasjonsplan med en beskrivelse av hvordan prosjektets resultater vil bli publisert, samt hvordan resultatene vil bli benyttet, presentert og formidlet.

Budsjett

Arbeidsmarkedsutvalget har ca. 1.600.000 DKK til rådighet hvert år. Utvalget kommer til å bevilge inntil 950.000 DKK til nye projekter i 2021.

 

Utvalgets budsjett fastsettes årlig, og derfor kan prosjektmidler kun bevilges (garanteres) for ett år om gangen. Godkjente prosjekter kan benytte bevilgede midler i opp til tre kalenderår.

 

Utvalget støtter både større og mindre prosjekter.

Søknadsprosedyre, søknadsskjema og søknadsfrist

Prosjektsøknader behandles av arbeidsmarkedsutvalget etter søknadsfristen er gått ut. Prosjektsøknad (Prosjektbeskrivelse samt budsjettoversikt) skal sendes til utvalgssekretæren senest den 20.november 2021,  benedicte.stavnum@nav.no.

 

Nærmere informasjon om ønsket fokus for prosjektene samt søknadsskjema med veiledning for utfyllling finnes i lenkene nedenfor:

Visjon 2030

Visjonens handlingsplan 2021-2024 

Samarbejdsprogram 2018-2021 

Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi 2020-2024

Eventuelle spørsmål kan stilles til utvalgssekretæren.

 

Utvalgssekretær i Arbeidsmarkedsutvalget

Benedicte Stavnum

Email: benedicte.stavnum@nav.no