The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Anbudsinbjudan för projekt om Ekosystemräkenskap – Status i de nordiska länderna

15.11.21 | Funding opportunities
Nordiska arbetsgrupperna för Miljö och Ekonomi (NME) och för Biologisk Mångfald (NBM) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om nordiska perspektiv på den praktiska tillämpningen av ekosystemräkenskap. Deadline för inlämning av anbud är 29.12.2021.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Wed, 29/12/2021 - 03:00 PM
Financial framework
400 000 DKK
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Bakgrund

Under 2010-talet diskuterades vikten av att kunna evaluera/analysera effekten av olika åtgärder på ekosystemens status och därmed deras (ekonomiska) värde för både samhället i stort och för den enskilda människan. Detta har skapat ett behov för en systematisk översikt över ekosystem, deras status och förmåga att leverera ekosystemtjänster. Sådana system går ofta under benämningen ekosystemräkenskap.

Syftet med projektet

Projektet ska bland annat kartlägga status för arbetet med ekosystemräkenskaper i Norden, både vad gäller planer och konkret användning i de olika länderna. Med utgångspunkt i den konkreta tillämpningen av ekosystemräkenskaper ska projektet:

  1. Ge en kort beskrivning av status i det internationella arbetet med utveckling av standarder for ekosystemräkenskaper, först och främst på FN- och EU-nivå.
  2. Översiktligt redovisa status for arbetet med ekosystemräkenskaper i de fem nordiska länderna. Explicit redovisa om och i så fall hur planerna inkluderar monetär värdesättning av naturkapital och/eller ekosystemtjänster.
  3. Redovisa för- och nackdelar som har upplevts i de olika länderna vad gäller tillämpningen av deras existerande räkenskapssystem, och till vilken grad existerande system sammanfaller med nya internationella standarder.

Projektet ska dels omfatta konkret användning av ekosystemräkenskaper under senaste åren inom de olika nordiska länderna, dels i mån av möjlighet även ta upp eventuella befintliga modeller för konkretisering av värdesättning av olika typer av ekosystemtjänster som tagits fram i de olika nordiska länderna. Exempel som upplevts som välfungerande presenteras som en del av studien.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupper NME och NBM tillhanda senast den 29.12.2021, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början på januari och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME’s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/3112/2021

Länk till anbudsutlysningen finns även här:

Skicka gärna ytterligare bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil. Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid 

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
  • Planerad informationsspridning av projektet

NME och NBM kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.   

Se bilaga: “Anbudsinbjudan_ekosystemrakenskaper_i_Norden_.docx” för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.