Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern

En demokratifråga -Kartläggning, analys, reflektioner

Information

Publish date
Abstract
Många av dagens samhällsfrågor är kopplade till digitaliseringen och dess konsekvenser. Inte minst ställs nya krav på medborgarna i en digitaliserad medie- och kommunikationskultur utifrån ett demokrati-perspektiv. Det är mot en sådan bakgrund denna kunskapsöversikt har utarbetats.Medie- och informationskunnighet (MIK) är tveklöst en nyckelkunskap i dagens samhälle – om det råder stor samstämmighet bland berörda aktörer. Men hur ett arbete rörande MIK ska kunna organiseras i Sverige för att nå reella resultat har diskuterats i flera år utan att ett samlat uttryck från politiken har kommit till stånd. En utgångspunkt i detta arbete har varit att betrakta MIK i ett helhets-perspektiv – som en del av många olika politikområden och inte minst demokratipolitiken. Samtidigt måste den nationella politiken mer än någonsin ha ett ömsesidigt utbyte med såväl europeisk som global politik. I dagens komplexa samhälle krävs också en konstruktiv dialog och samverkan mellan olika berörda aktörer inom såväl politiken som medieföretagen och det civila samhället för att nå fruktbara resultat. Kunskapsöversikten söker fånga utmaningar och möjligheter rörande MIK i digitaliseringens tid. Den baseras på en kartläggning av MIK i Sverige – insatser och aktörer, nedslag i såväl forskningen som praktiken samt europeiska och internationella utblickar. I ett avslutande kapitel redovisas de konklusioner som kan dras från kunskapsöversiktens olika delar och ett framåtblickande scenario presenteras.