Hankehaku vuodeksi 2019 – luonnon kestävä virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat

10.07.18 | Tukimahdollisuudet
TEG ottaa vastaan rahoitushakemuksia, jotka koskevat pohjoismaisia ympäristö- ja kulttuuriperintöhankkeita. Vuonna 2019 asetetaan etusijalle hankkeet, jotka liittyvät 1) luonnon kestävään virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun ja 2) Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuutta uhkaaviin tekijöihin. Näillä tarkoitetaan etenkin haitallisia vieraslajeja sekä maaeläinlajien ja makean veden lajien keskuudessa parhaillaan esiintyviä taudinpurkauksia. Hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2018.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Ma, 2018/06/18 - 23:55
Budjetti
Enintään 500 000 Tanskan kruunua vuotta kohden
Maat
Ahvenanmaa
Suomi
Tanska
Viro
Färsaaret
Grönlanti
Islanti
Latvia
Liettua
Venäjä
Ruotsi
Norja
Vuoden 2019 painopistealueet

Rahoitettavien hankkeiden on edistettävä tavoitteita, jotka sisältyvät pohjoismaisen ympäristöyhteistyön toimintaohjelman 2013–2018 lukuun 3.2 Ulkoilu, luonnonmaisema ja kulttuuriympäristö. Päähakijana voivat olla viranomaiset, kunnat, korkeakoulut sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Tukea myönnetään yleensä enintään 500 000 Tanskan kruunua vuotta kohden.

 

Luonnon kestävä virkistyskäyttö

TEG myöntää vuodeksi 2019 rahoitusta muun muassa hankkeille, jotka käsittelevät luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen sekä arvokkaisiin luonnon- ja kulttuuriympäristöihin.

Hankkeiden tulee edistää luonnon- ja kulttuuriympäristöjen nykyistä kestävämpää käyttöä. Hankkeiden tulee tarjota käytännön ehdotuksia ratkaisuiksi ja työkaluiksi, joilla voidaan vähentää luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kielteisiä vaikutuksia Pohjoismaissa. Hankkeiden lähtökohtana olisi hyvä käyttää vakiintuneita käytäntöjä, joista voidaan mainita virkistysalueen kantokyky (recreational carrying capacity) ja hyväksyttävän muutoksen rajat (limits of acceptable change, LAC). Hankkeet voivat keskittyä seuraaviin asioihin:

• kävijäpaineen ja kulumisen lisääntyminen sekä kävijävirtojen muutokset

• kasvi- ja eläinkunnalle aiheutuvien häiriöiden lisääntyminen

• maastoajo (esimerkiksi pyörällä, mönkijällä ja moottorikelkalla)

• sosiaalinen kestävyys (tungos, paikallisväestön ja alkuperäiskansojen oikeudet).

 

Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat

TEG asettaa vuonna 2019 etusijalle hankkeet, jotka valottavat Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuutta uhkaavia tulokaslajeja sekä maaeläinlajien ja makean veden lajien keskuudessa ilmeneviä taudinpurkauksia. Hankkeissa voidaan esimerkiksi kehittää työkaluja ja menetelmiä, jotka

• vähentävät ja ehkäisevät tautien leviämistä maantieteelliseltä alueelta tai lajilta toiselle 

• ehkäisevät haitallisten vieraslajien asettumista ja vähentävät niiden leviämistä 

• lisäävät vastuuviranomaisten valmiutta ja osaamista 

• edistävät alan yhteispohjoismaisia panostuksia. 

Tukea maaekosysteemien työryhmältä

Maaekosysteemien työryhmä (TEG) rahoittaa vuosittain esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, luonnon virkistyskäytön ja kulttuuriympäristöjen hyväksi toteutettavia pohjoismaisia hankkeita. Päätös hankkeiden tukemisesta tehdään vuotuisten painopistealueiden perusteella.

 

TEG:n rahoituksen hakeminen

TEG tukee hankkeita, jotka edistävät ryhmän vastuualueisiin kuuluvien pohjoismaisten tavoitteiden toteuttamista. Alueet on kuvattu Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön toimintaohjelmassa 2013–2018 (luvut 3.1–3.3).

Ympäristöyhteistyön toimintaohjelma 2013–2018 

 

Ketkä voivat hakea tukea?

Hanketukea voivat hakea kunnalliset, alueelliset tai valtiolliset viranomaiset, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yritykset eivät voi olla hanketuen päähakijoita tai tuen saajia, mutta yksittäinen yritys voi osallistua hankkeeseen tai sen työryhmään tai johtaa hanketta alihankkijana.

 

Hankevaatimukset

TEG tekee tukipäätökset vuodeksi kerrallaan. Hanke voi jatkua pidempäänkin, mutta TEG ei voi etukäteen taata monivuotista rahoitusta. Pääsääntönä on, että hankkeen on oltava sisällöltään rajattu selkeä kokonaisuus.

Hankkeen on liityttävä yksiselitteisesti TEG:n toimeksiantoon ja painopistealueisiin, joita ovat

• luonnon monimuotoisuus

• luonnonsuojelu

• kulttuuriympäristöt

• ekosysteemipalvelut

• luonnon virkistyskäyttö.

Rahoitettavien hankkeiden on tuettava Pohjoismaiden ympäristö- ja kulttuuriperintöhallintojen työtä, joka liittyy Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön toimintaohjelman toteuttamiseen. Merkittäväksi eduksi katsotaan, jos viranomaiset itse osallistuvat hankkeeseen.

Rahoitettavat hankkeet voivat myös tukea pohjoismaisten panostusten koordinointia kansanvälisissä yhteyksissä, esimerkiksi paneelikeskusteluissa tai kansainvälisten sopimusten hyväksi tehtävässä työssä.

 

Mitä maita on oltava mukana?

Hankkeella on oltava kytkös vähintään kolmeen Pohjoismaahan tai vaihtoehtoisesti kahteen Pohjoismaahan ja lisäksi joko Viroon, Latviaan, Liettuaan tai Venäjään (Murmanskin, Karjalan, Komin, Nenetsin tai Arkangelin alueisiin). Hankkeessa voi olla osallisena lisäksi muitakin maita.

 

Miten ja milloin tukea haetaan?

Vuoden 2019 hanketukea haetaan keväällä 2018, ja hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2018. TEG:n hakulomake täytetään ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi tai englanniksi ja lähetetään sähköpostitse Sigga Jacobsenille. Tukihakemukset käydään läpi kesän 2018 aikana, ja alustavat päätökset tehdään aikaisintaan syyskuun lopussa. Lopullinen tieto mahdollisesta hanketuesta annetaan joulukuussa 2018.

 

Kuinka suurta tukea voi hakea?

Myönnetyn vuosittaisen tuen suuruus on tavallisesti 100 000–500 000 Tanskan kruunun eli noin 13 000–67 000 euron luokkaa. Hankkeella on hyvä olla myös omaa rahoitusta, ja se on vaatimuksena siinä tapauksessa, että hankkeessa on osallistujia Baltian maista tai Venäjältä.

 

Hankkeen tulosten raportoiminen

Hankkeen tuloksista on raportoitava oleellisille kohderyhmille. TEG kehottaa käyttämään nykyaikaisia ja innovatiivisia tapoja, joilla tuloksista voidaan raportoida niin, että tieto tavoittaa mahdollisimman monen.

Jos hankkeen kokonaisrahoituksesta puolet tai enemmän tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja hankkeen pääasiallisena tuloksena on pidempi raportti, se on julkaistava ministerineuvoston kautta.

Suunnitteletko julkaisua?

 

Tärkeää muistaa ennen hakemuksen lähettämistä

TEG kiinnittää hakemuksia läpi käydessään huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin:

• Hankkeen kokoonpano on huolellisesti harkittu.

• Hanke on juurrutettu vahvasti kansallisiin ympäristö- ja kulttuuriperintöhallintoihin.

• Hanke raportoi aktiivisesti ja mielellään innovatiivisesti toiminnastaan ja saavutetuista tuloksista.

• Hankkeella on kytkös Pohjoismaiden toimiin kansainvälisissä yhteyksissä.

 

Tukea moneen tarkoitukseen – muttei kaikkeen

TEG ei rahoita hankkeita, jotka eivät tuo selkeää pohjoismaista hyötyä. Se ei myöskään rahoita tutkimusta, tutkimukseen muutoin liittyviä hankkeita tai puhdasta ympäristövalvontaa.

 

Fler frågor?Kysyttävää?

TEG:n koordinaattorilta saat lisätietoa siitä, koska ja miten tukea voi hakea.

 

Läs mer:

[Allmänna riktlinjer för ansökningar om projektmedel (ändra länk)]

[De specifika riktlinjerna för miljösektorn (ändra länk)]

Hakemus

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen [siggaj@us.fo]. Liitä mukaan allekirjoitettu hakemus PDF-muodossa sekä Word-tiedosto. Merkitse sähköpostin otsikoksi ”Ansökan TEG 2019”. Hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2018.

Ethän lähetä mukana hankepäälliköiden tai hankkeen osallistujien ansioluetteloita. Lähettämällä hakemuksen annat suostumuksesi siihen, että Färsaarten ympäristövirasto (Umhvørvisstovan), Ruotsin luonnonsuojeluvirasto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto käsittelevät hakemusta ja siihen mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja sähköisesti.

Ota yhteyttä