Määräraha: Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttaminen

20.04.23 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden yhteistyöministerit päättivät keväällä 2016, että pohjoismaista yhteistyötä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi tulee priorisoida voimakkaasti. Tämä näkyy laaditussa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevassa yhteistyöohjelmassa. Vuonna 2020 yhteistyöministerit päättivät jatkaa ohjelmaa vuoden 2024 loppuun. Tässä yhteydessä varattiin erillismääräraha Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa toteutettavien hankkeiden rahoittamiseksi.

Tietoja

Opportunity category
Tuet
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Financial framework
500 000–1 000 000 Tanskan kruunua
Countries
Tanska
Ruotsi
Norja
Suomi
Islanti
Färsaaret
Grönlanti
Ahvenanmaa

Visio 2030 ja strategiset painopistealueet

Kotouttamisohjelma kytkeytyy ensisijaisesti tavoitteisiin, jotka sisältyvät kilpailukykyisen Pohjolan ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan strategisiin painopistealueisiin. Näiden kahden painopisteen toteuttaminen edellyttää riittävästi oikeanlaisen osaamisen omaavaa työvoimaa, joka pystyy vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Suuren osan väestöstä on käytävä työssä ja pystyttävä huolehtimaan toimeentulostaan. Pakolaisista ja maahanmuuttajista on myös tultava aktiivisia kansalaisia ja painotettava osallisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, mikä vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta.

 

Ohjelmakaudella 2022–2024 keskitytään ensisijaisesti haasteisiin ja ratkaisuihin, jotka liittyvät koulutukseen ja työmarkkinoihin.

Tavoite

Yhteistyöohjelman tavoitteena on tukea Pohjoismaiden tekemää kotouttamistyötä vahvistamalla pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kartuttamiseen.

Yleisen päätavoitteen saavuttamiseksi ohjelma sisältää muun muassa seuraavat välitavoitteet:

 • Pohjoismaiden kotouttamistiedon ja -kokemusten levittäminen ja jakaminen
 • Pohjoismaissa kotouttamiskysymysten parissa toimivien tahojen ja toimijoiden saattaminen yhteen, mukaan lukien ministeriöt, hallitukset, viranomaiset, alueet, kunnat, käytännön työtä tekevät henkilöt, asiantuntijat ja kansalaisyhteiskunta
 • Pohjoismaissa käynnissä olevan kotouttamistyön tukeminen

Ketkä voivat hakea?

Hanketukea voivat hakea kunnalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä Pohjoismaissa toimivat kansalaisjärjestöt. Yksityiset yritykset eivät voi olla hankkeen päähakijoita, mutta ne voivat osallistua hankkeisiin hankekumppaneina.

Haettava summa

Kotouttamismäärärahaa varten on varattu 2 miljoonaa Tanskan kruunua. Haettavat summat ovat suuruudeltaan 500 000–1 000 000 Tanskan kruunua.

Arviointikriteerit

Hanketta arvioidaan suhteessa siihen, miten siinä toteutuu yksi tai useampi kotouttamisohjelman temaattisista tavoitteista.

 

Kilpailukykyinen Pohjola

 • Pohjoismaisen yhteistyön tulee auttaa pakolaisia ja maahanmuuttajia käyttämään omaa osaamistaan ja potentiaaliaan muun muassa koulutuksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Tähän päästään kehittämällä ratkaisuja tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja varmistamalla, että pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on riittävät digitaaliset ja kielelliset valmiudet toimia työmarkkinoilla.

Sosiaalisesti kestävä Pohjola

 • Pohjoismainen yhteistyö edistää pakolaisten ja maahanmuuttajien aktiivista osallistumista yhteiskuntaelämään, muun muassa urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaan. Tämä tapahtuu keräämällä tietoa ja osallistumalla hankkeisiin, joiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, luottamusta ja syrjimättömyyttä niin yksilön kuin rakenteidenkin tasolla.
 • Pohjoismainen yhteistyö auttaa kaventamaan miesten ja naisten välisiä eroja työssäkäynnissä muun muassa kiinnittämällä huomiota esteisiin, joita etenkin naiset kohtaavat työmarkkinoilla.

Hanketta arvioidaan myös suhteessa siihen, miten siinä toteutuvat seuraavat erillismäärärahaa koskevat tavoitteet.

 • Pohjoismaisen kotouttamista koskevan yhteistyön vahvistaminen kokemustenvaihdon ja uuden tiedon kehittämisen avulla
 • Kotouttamistiedon ja -kokemusten levittäminen ja jakaminen
 • Pohjoismaisten toimijoiden saattaminen yhteen

Hankekriteerit

 • Hankehakemuksen on vastattava Pohjoismaiden ministerineuvoston hankekriteereitä ja rakennetta, kuten budjettia, sekä sitä, missä määrin hankkeissa otetaan huomioon tasa-arvo ja nuorten osallistaminen.
 • Pohjoismainen hyöty. Hankkeen tulee vahvistaa sektorien ja maiden välistä yhteistyötä, hankkeessa on luotava uusia verkostoja ja hankkeesta saatavien tulosten tulee olla Pohjoismaille hyödyksi.
 • Kaikissa hankkeissa on oltava mukana vähintään kolme seuraavista maista: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret tai Grönlanti.
 • Hankkeen osanottajien on dokumentoitava hankkeesta saamansa kokemukset ja valmiudet.
 • Hakijoiden tulee ilmoittaa organisaationsa kapasiteetti toteuttaa hankkeita annetun määräajan puitteissa sekä vahvistaa hankkeen edistyminen, narratiivin toteutuminen ja taloudellinen raportointi.
 • Kattava viestintäsuunnitelma, jonka avulla viestitään hankkeen tuloksista ja mahdollisista vaikutuksista keskeisiin toimijoihin.

Hakuprosessi ja aikataulu

 • Hakemuksen täyttäminen ja budjetin laatiminen. Asiakirjat ovat ladattavissa täältä.
 • Hakemus lähetään osoitteeseen annmos@norden.org viimeistään 30. kesäkuuta 2023 sekä kopio osoitteeseen friman@norden.org
 • Hakulomake on täytettävä ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi tai englanniksi.
 • Kotouttamisohjelman työryhmä arvioi hankehakemukset ja valitsee hankkeet, joille tuki myönnetään, minkä jälkeen Pohjoismainen yhteistyökomitea hyväksyy hakemuksen.
 • Päätös tuen myöntämisestä lähetetään hakijoille viimeistään 15. syyskuuta 2023.
 • Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö vastaa sopimuksesta ja hankkeen hallinnoinnista.
 • Hankkeen alkamisajankohta: lokakuu 2023
 • Hankkeen päättymisajankohta: lokakuu 2024
Contact information