Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Tässä artikkelissa kerrotaan, milloin ulkomailla suoritetun tutkinnon suorittanut tarvitsee erillisen päätöksen tutkintonsa tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta ja mitkä tahot tekevät tällaisia päätöksiä. Lisäksi kerrotaan, miten tulee toimia haettaessa Suomessa suoritetun tutkinnon tunnustamista ulkomailla.

Suomeen työskentelemään tultaessa työnantaja voi yleensä itsenäisesti arvioida ulkomaisen tutkinnon tuottamaa pätevyyttä työntekijää valitessaan, mutta tietyissä ammateissa työskentely edellyttää tutkinnon ammatillista tunnustamista. Tutkintojen ammatillisella tunnustamisella tarkoitetaan viranomaispäätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työmarkkinoilla.

Suomen säännellyt ammatit

Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, johon on lainsäädännössä asetettuna kelpoisuusvaatimuksena tietty tutkinto tai tietyt opinnot. Säänneltyihin ammatteihin kuuluu sekä julkisen sektorin virkoja ja tehtäviä että ammatteja, joihin vaaditaan ammatinharjoittamisoikeus. Ammatinharjoittamisoikeudesta päättää alakohtainen viranomainen, esimerkiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira terveydenhuollon ammattien kohdalla.

Tiedot kaikista Suomessa säännellyistä ammateista ja niiden toimivaltaisista viranomaisista löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta kelpoisuudesta. Suomesta ei voida suoraan vaikuttaa toisen maan viranomaisen päätöksentekoon. Vaikka EU:n direktiiveissä tai kansainvälisissä sopimuksissa on tiettyjä yleisiä säännöksiä, jokainen maa päättää itse, miten se panee säännökset toimeen ja miten se soveltaa niitä yksittäisissä tapauksissa.

Opetushallitus toimii EY:n yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän kansallisena yhteyspisteenä. Yhteyspisteen tehtävänä on antaa tietoa tutkinnoista ja pätevyyksistä sekä tutkintojen tunnustamismenettelyistä Suomessa ja muissa jäsenvaltioissa.

Opetushallitus neuvoo tarvittaessa Suomessa tutkinnon suorittaneita, jotka haluavat saada tutkintonsa tunnustettua toisessa jäsenmaassa.

Ulkomaille työnhakuun lähtevän suomalaisen kannattaa etukäteen selvittää kohdemaan viranomaisilta, millainen tutkinnon tunnustamismenettely kyseisessä maassa on ja mitä asiakirjoja tunnustamista varten tarvitaan.

Haettaessa suomalaisen tutkinnon tunnustamista ulkomailla apuna voi käyttää Europassin asiakirjoja, erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja tutkintotodistusten liitteitä. Suomalaisesta tutkinnosta voi hakea myös erillistä lausuntoa Opetushallitukselta. Opetushallitus antaa maksusta asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista tutkinnoista, jotka kuuluvat Suomen viralliseen tutkintorakenteeseen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.