Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT)

Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja aluepoliittisen yhteistyön tehtävänä on varmistaa alueen hyvän talouskasvun jatkuminen. Pohjoismaat luovat edellytyksiä innovatiiviselle elinkeinoilmastolle niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Näin taataan maiden kilpailukyvyn säilyminen unohtamatta kuitenkaan ympäristöä, ilmastoa tai yhteiskunnan kokonaisetua.

Elinkeino- ja aluepoliittisessa yhteistyössä keskitytään erityisesti

 • luomaan yhteispohjoismainen elinkeinoilmasto poistamalla yritystoiminnan rajaesteitä
 • vahvistamaan Pohjoismaiden yritysten innovointia sekä maiden innovaatiopoliittista yhteistyötä
 • vahvistamaan Pohjoismaiden naapurimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä
 • varmistamaan tasapainoinen aluekehitys.

Energiayhteistyössä keskitytään

 • korkeatasoisen toimitusvarmuuden takaamiseen
 • pohjoismaisten sähkömarkkinoiden harmonisointiin
 • uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen tukemiseen
 • Pohjoismaiden pitämiseen kansainvälisen kehityksen kärjessä.

Aluekehittämisen ja aluesuunnittelun yhteistyö lähtee siitä, että eri puolilla Pohjolaa on erilaiset edellytykset kehityksen luomiseen ja vihreän siirtymän toteutukseen. Yhteistyössä keskitytään

 • vihreän ja osallistavan kaupunkikehityksen luomiseen
 • vihreän ja osallistavan maaseutukehityksen luomiseen
 • vahvojen ja innovatiivisten alueiden kehittämiseen.

Yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja alueministerit. Ministereillä on yksi vuotuinen kokous, jossa käydään keskusteluja ja käynnistetään hankkeita yhteispohjoismaista hyötyä tuottavilla alueilla.

Käytännön yhteistyötä johtavat elinkeinopolitiikan virkamieskomitea, energiapolitiikan virkamieskomitea ja aluepolitiikan virkamieskomitea, joissa on edustajia kaikista Pohjoismaista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Virkamieskomiteat tapaavat 4–5 kertaa vuodessa valmistellakseen ministereille tehtäviä ehdotuksia.

Operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta on Pohjoismaiden ministerineuvoston Kööpenhaminan-sihteeristöllä.

Sihteeristössä on kasvu ja ilmasto -osasto, joka valmistelee kestävän kasvun ministerineuvostossa sekä sen virkamieskomiteoissa käsiteltävät asiat.

Sihteeristö vastaa myös tiettyjen ministerineuvoston päätösten toimeenpanosta.

Kestävän kasvun alalla toimii useita ministerineuvoston rahoittamia ja tukemia laitoksia ja raja-alueyhteistyön komiteoita.

Laitokset:

Yhteistyöelimet:

Raja-alueyhteistyön komiteat ovat

Pohjoismaisessa raja-alueyhteistyössä on mukana 13 rajakomiteaa, jotka toimivat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välisillä rajaseuduilla. 

Rajakomiteat pyrkivät ensisijaisesti edistämään alueiden elinkeinoelämän kilpailukykyä, tunnistamaan ja purkamaan rajaesteitä, kehittämään kestäviä ja ilmastofiksuja ympäristö- ja energiaratkaisuja sekä kehittämään raja-alueiden kannalta merkityksellistä infrastruktuuria ja viestintää. Lisäksi ne keskittyvät alueiden maankäyttöön.