Pohjoismaisen kiertotalouden työryhmän (NCE) alaryhmät

Pohjoismaisen kiertotalouden työryhmän (NCE) toimeksianto kattaa laajan aihekirjon. Siksi ryhmällä on ala- ja asiantuntijaryhmiä, jotka tarjoavat alakohtaista osaamista ja auttavat käynnistämään tai toteuttamaan NCE:n vuotuiseen työohjelmaan liittyviä toimenpiteitä tai hankkeita.

Ala- ja asiantuntijaryhmien lukumäärä vaihtelee vuotuisten toimenpiteiden ja hankkeiden mukaan. 

Pienyhdyskuntien alaryhmä

Pienyhdyskuntien ryhmän tavoitteena on edistää pohjoismaisten pienyhdyskuntien kestävää kehitystä. Toisena tavoitteena on seurata Pohjolan ja Arktiksen pienyhdyskuntien kannalta tärkeitä ympäristöasioita, jotka liittyvät etenkin kestävään kulutukseen ja kiertotalouteen (ml. resurssitehokkuus ja jätteen synnyn ehkäisy). 

Ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisessa yhteistyöohjelmassa (2019–2024) korostetaan pienyhdyskuntien välistä kokemustenvaihtoa sekä pienyhdyskuntien näkemysten huomioimista pohjoismaisessa ympäristö- ja ilmastoyhteistyössä. 

Yhteyshenkilö: Sigurbjorg Sæmundsdóttir, ympäristö- ja luonnonvaraministeriö / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Islanti

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) alaryhmä

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan ryhmä kartuttaa tietämystä tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta, joka on yhteiskunnan kestävän kehityksen edellytys. Yhteistyöllä on kaksi tavoitetta:

  1. tuotetaan tietoa parhaasta käytettävissä olevasta ja puhtaasta tekniikasta aloille, joilla toimii paljon pohjoismaisia ja ennen kaikkea pk-yrityksiä
  2. jätetään yhteispohjoismainen kädenjälki EU:n työhön, jossa laaditaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja (BREF).

Yhteyshenkilö: Mikael Stjärnfelt, Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomainen, Ahvenanmaa  

EU:n ympäristöjalanjäljen pohjoismainen asiantuntijaryhmä (NEF)

Ryhmän päätavoitteena on koordinoida Pohjoismaiden viranomaisten työtä, joka liittyy EU-komission hankkeeseen tuotteen tai palvelun yhteisen standardoidun elinkaariarviointimenetelmän kehittämiseksi (tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeva menetelmä, PEF, ja organisaation ympäristöjalanjälkeä koskeva menetelmä, OEF).  Yhteistä menetelmää pidetään edellytyksenä ”vihreiden tuotteiden markkinoiden luomiselle”.  Asiantuntijaryhmä pyrkii vaikuttamaan EU-prosessiin, ja sillä on tärkeä merkitys NCE:n yhdellä painopistealueella, eli tuotesuunnittelutyön vahvistamisessa ja tuotteiden ympäristöominaisuuksista kertomisessa markkinoilla.

Yhteyshenkilö: Gert Sønderskov Hansen, Tanskan ympäristönsuojeluvirasto

Jätteet-alaryhmä

Jätteet-alaryhmä avustaa pohjoismaista kiertotalouden työryhmää (NCE) Pohjoismaiden ministerineuvoston jätehuoltotyössä sen jälkeen, kun kestävän kulutuksen ja tuotannon työryhmä (HKP) ja jäteryhmä (NAG) organisoitiin uudelleen. 

Jätteet-alaryhmä seuraa NCE:n aloitteita, hankkeita ja tilauksia sekä käynnistää itsekin toimintaa ja hankkeita jätealalla. Ryhmä valmistelee muun muassa aloitetta pohjoismaisen ruokahävikin ja mikromuovipäästöjen vähentämiseksi. Jätteisiin liittyvän Pohjoismaiden ministerineuvoston työn tulee olla selkeää, aktiivista ja toimialaan kytkeytyvää.

Yhteyshenkilö: Ilmoitetaan myöhemmin