Sukupolvi 2030: pohjoismainen ohjelma Agenda 2030:n toteuttamiseksi

I am Generation 2030
Valokuvaaja
norden.org
Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät 5. syyskuuta 2017 ”Sukupolvi 2030” -nimisen ohjelman. Se tukee yhteistyötä, joka liittyy Pohjoismaiden yhteisiin haasteisiin YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävyystavoitteen toteuttamisessa.

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi syyskuussa 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n, joka sisältää 17 kansainvälistä kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Kaikki Pohjoismaat ovat sitoutuneet toteuttamaan ohjelman myös kotikentällä. Maat päättivät vahvistaa työtä ja sen näkyvyyttä myös pohjoismaisen yhteistyön piirissä käynnistämällä ”Sukupolvi 2030” -ohjelman, joka toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa.

”Sukupolvi 2030” -ohjelma painottaa lasten ja nuorten osallistamista työhön, koska he toimivat muutosvoimina nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelmalla on kolme yleistavoitetta:   

  • Varmistetaan poliittisen fokuksen ja tarkoituksenmukaisten hankkeiden avulla se, että Pohjoismaiden ministerineuvoston työ edistää Agenda 2030:n toteutumista.
  • Edistetään Agenda 2030:een liittyvää sitoutumista ja tiedonjakoa Pohjoismaissa.
  • Tehdään tunnetuksi Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työtä Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.  

Ohjelman tavoitteena ei siten ole koordinoida kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista täytäntöönpanoa, vaan edistää niiden toteutumista analyysien, tiedonjaon ja keskustelun sekä menetelmien kehittämisen avulla. Lisäksi pyritään sitouttamaan Pohjoismaiden kansalaisjärjestöjä, yksityistä sektoria, tutkijaverkostoja ja nuorisojärjestöjä mukaan Agenda 2030 -työhön.   

Pohjoismaat kohdistavat ”Sukupolvi 2030” -ohjelmalla erityishuomiota Pohjoismaiden kannalta haasteellisimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ohjelmakaudella 2017–2020 keskitytään siten teemaan ”kestävä kulutus ja tuotanto”, joka läpäisee myös koko Agenda 2030:n. Raportissa Bumps on the road to 2030 sitä korostetaan lisäksi osa-alueena, jossa Pohjoismailla on eniten tekemistä ja joka vaikuttaa toimintaohjelman monien muiden tavoitteiden saavuttamiseen.

”Sukupolvi 2030” -ohjelman kehitystyö perustuu selvitykseen Sustainable Development Action – the Nordic Way (2017) sekä vuoropuheluun, jota on käyty useiden kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja nuorisojärjestöjen toimijoiden kanssa. Selvityksen mukaan Agenda 2030:een liittyvässä pohjoismaisessa yhteistyössä on paljon potentiaalia. Agenda 2030:ssa on lisäksi monia yhtymäkohtia Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyiseen toimintaan ja kestävän kehityksen strategiaan ”Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa”.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät ohjelman 5. syyskuuta 2017. Vuoteen 2020 ulottuvan ohjelman kokonaisbudjetti on 12,9 miljoonaa Tanskan kruunua. Lisätietoja saa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä.