Tietoa rajaesteyhteistyöstä

Epäselvät lait ja säännöt tai eri maiden järjestelmien väliin putoaminen eivät saa estää pohjoismaalaisia muuttamasta ja sukkuloimasta Pohjoismaasta toiseen tai opiskelemasta ja harjoittamasta liiketoimintaa kaikkialla Pohjolassa. Rajattomasta Pohjolasta hyötyvät kaikki. Tarttumalla Pohjoismaiden välisiin rajaesteisiin pyritään luomaan entistä avoimempi Pohjola.

Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistaminen on yksi Pohjoismaiden hallitusten globalisaatiotyöhön sisältyvistä 14 hankkeesta. Tavoitteena on toisaalta poistaa kourallinen esteitä vuosittain, toisaalta estää maiden kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien uusien esteiden syntyminen.

Lukuisat eri toimijat ovat viime vuosina pyrkineet helpottamaan rajat ylittävää toimintaa välittämällä tietoa ja vaikuttamalla asioihin. Pohjolan avautuminen entisestään hyödyttää monia, ja niinpä monet ponnistelevat entistä rajattomamman Pohjolan puolesta.

Yhteiset työmarkkinat

Pohjoismailla on ollut jo pitkään yhteiset työmarkkinat. Työvoimaa vaihtamalla maat ovat jo 1950-luvulta lähtien pystyneet tasapainottamaan tilannetta suuresta työttömyydestä ja työvoimapulasta kärsivien maiden välillä.

Yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden ansiosta Pohjoismaat ovat pystyneet helpommin mukautumaan suhdannevaihteluihin ja siten kehittymään paremmin kuin ne olisivat muuten kehittyneet. Työvoiman vaihto on tärkeää nykyisinkin – etenkin Pohjoismaiden raja-alueilla.

Pohjoismaiden elinkeinoelämä

Myös Pohjoismaiden elinkeinoelämä on yhdentynyt entisestään kymmenen viime vuoden aikana.

Pohjoiset naapurimaat haukkaavat leijonanosan kunkin Pohjoismaan vienti- ja tuontimarkkinoista. Viime vuosina tehtyjen tutkimusten mukaan muihin Pohjoismaihin toimintaansa laajentavien yritysten suurin yksittäinen rajaeste on se, että esimerkiksi toisen Pohjoismaan säännöstöistä on vaikeaa löytää ajankohtaista tietoa. Myös monet vero-oikeuteen liittyvät kysymykset aiheuttavat ongelmia.

On kaikkien Pohjoismaiden etujen mukaista, että elinkeinoelämä voi toimia mahdollisimman esteettömästi kaikkialla Pohjolassa. Niinpä maat käynnistävät jatkuvasti hankkeita, joiden tavoitteena on tunnistaa ja pyrkiä poistamaan elinkeinoelämän rajaesteitä.

Messujen, verkostoitumistapahtumien ja tiedotuspanostusten avulla pyritään lisäksi eri tavoin kannustamaan ja tukemaan pohjoismaisia yrityksiä, jotka haluavat laajentaa toimintaansa toisiin Pohjoismaihin.

Pohjoismaat maailmassa

Kaikki Pohjoismaat ovat vahvasti kytköksissä EU:hun joko EU-jäsenyyden tai Eta-sopimuksen kautta.

Pohjoismaat ovatkin useimmilla alueilla osa EU:n sisämarkkinoita. Pohjoismaiden ja EU:n yhdysside velvoittaa Pohjoismaita myös noudattamaan eurooppalaisia direktiivejä ja asetuksia.

Monet näistä säädöksistä koskevat ihmisten oikeutta liikkua vapaasti EU:n ja Etan alueella ja eurooppalaisilla markkinoilla. Pohjoismaiden perinteinen pyrkimys avoimeen Pohjolaan sopii siten hyvin yhteen vastaavien eurooppalaisten tavoitteiden kanssa.

Kummassakin tapauksessa tavoitteena on hyödyntää Pohjoismaiden – ja vastaavasti Euroopan – kaikki mahdollisuudet minimoimalla maiden välisten poliittisten rajojen aiheuttamat esteet.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.