Yritykset petranneet Agenda 2030 -työtään

09.09.19 | Uutinen
Arbetsmiljö
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
YK:n Global Compact -aloitteessa mukana olevat pohjoismaiset yritykset ovat motivoituneita edistämään Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. Ne ovat myös onnistuneet aiempaa paremmin sisällyttämään kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet toimintaansa. Tämä ilmenee tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan yritykset voisivat pärjätä vieläkin paremmin, jos julkinen sektori tukisi niitä aktiivisemmin.

Nordic businesses and the 2030 Agenda – Global Compact Nordic Survey 2019 -tutkimus osoittaa, miten pohjoismaiset yritykset edistävät Agenda 2030 -toimintaohjelman 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Tutkimukseen osallistuneet 243 yritystä ovat allekirjoittaneet YK:n ei-sitovan Global Compact -sopimuksen, joka on maailman suurin yrityksille ja järjestöille tarkoitettu vastuullisuusaloite.

Tutkimus osoittaa, että yritykset ovat yleisesti halukkaita edistämään Agenda 2030 -tavoitteita ja että ne osaavat myös tunnistaa oman toimintansa kannalta tärkeät tavoitteet.

Tutkimuksen mukaan Agenda 2030 -työ läpäisee koko yritysorganisaation, ja 90 prosenttia vastaajista totesi lisäksi, että ylin johto ei estä vastuullisuustavoitteiden sisällyttämistä toimintaan. Vain 14 prosenttia ilmoittaa taloudellisten päätösten estävän tavoitteiden sisällyttämisen.

Neljä viidestä eli 79 prosenttia vastaajista ilmoitti sisällyttäneensä kestävän kehityksen omiin strategioihinsa. Kaikkiaan 42 prosenttia yrityksistä on luonut vastuullisuustyölle hallintarakenteen, jolla on päätöksenteko-oikeus ja budjetti, ja 29 prosenttia ilmoittaa tavoitteiden auttavan tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työehdot ja ympäristö keskiössä

Suurimmat mahdollisuudet piilevät yritysten mukaan tavoitteissa, jotka koskevat kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä (tavoite 12), ilmastonmuutoksen vastustamista (tavoite 13), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8), terveyttä ja hyvinvointia (tavoite 3) sekä tasa-arvoa (tavoite 5).

Vähemmän painoa pannaan tavoitteille, jotka koskevat vedenalaista elämää (tavoite 14), ekosysteemien suojelua (tavoite 15) sekä köyhyyden ja nälän poistamista (tavoitteet 1–2). Vastuullisuustyön suurimpina esteinä ovat raportin perusteella oikeiden indikaattorien löytäminen sekä tavoitteiden sisällyttäminen toimintaan ja nykyiseen talousraportointiin.

Lisää tukea kaivataan

Yritykset näkevät yleisesti puutteita viranomaisilta ja hallituksilta saatavassa tuessa. Riittävänä tukea piti vain 13 prosenttia vastaajista. Toisaalta tutkimus osoittaa, että yrityksillä on huonosti tietoa kansallisista suunnitelmista ja tarjolla olevasta tuesta.

Kehitettävää on näin ollen sekä kansallisessa tuessa että yritysten ylimmän johdon roolissa. Raportista ilmenee, että yritysjohto voisi kasvattaa vastuullisuustyön painoarvoa tekemällä siitä yleisen tulosindikaattorin. Kun budjetti ja suoriutuminen kytkettäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, Agenda 2030 saisi nostetta yrityshierarkiassa.