Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsalainen.

Nordiska ministerrådets stödprogram för ideella organisationer i Östersjöregionen

25.07.18 | Tukimahdollisuudet
Ideella organisationer har en framträdande roll i Nordiska ministerrådets samarbete med de baltiska länderna, Polen, Vitryssland och Nordvästryssland inom en mängd av ministerrådets prioritetsområden, som miljö och demokratiutveckling, men också som partners i att skapa nätverk och gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Budjetti
3,5M DKK
Maat
Tanska
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Valko-Venäjä
Venäjä

Programmets mål

Programmets övergripande mål är att främja samarbete mellan nordiska, baltiska, polska, vitryska och ryska ideella organisationer för att understryka den centrala roll som organisationerna spelar i att skapa nätverk och gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen. Programmet inrättades 2006 och ideella organisationer inbjuds att ansöka finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. Vänligen läs anvisningarna nedan.

Sista ansökningsdag är 20 maj 2019 kl. 23.59 CET.

 

Sökande ska beakta följande i sin ansökan:

Programmets prioritetsområden

  • Social- och hälsofrågor
  • Kultur
  • Miljö
  • Demokratiutveckling

 

Geografi, partnerskapskriterier och längd

Enbart ideella organisationer kan ansöka. Samarbete med andra aktörer uppmuntras om det är möjligt, men kostnaderna för sådant samarbete kan inte täckas av bidraget. Projektet ska pågå i ett år. Startdatum ska i regel ligga 3-4 månader efter ansökningstidens slut.

 

Partnerskapet ska ha minst:

- en nordisk partner (DK, FI, IS, NO, SE), och

- en baltisk eller polsk partner (EE, LV,LT, PL), och

- en rysk eller vitrysk partner (RU, BY).

Bidragsberättigande projekt och aktiviteter

Programmet beviljar stöd för projekt som är av ömsesidigt intresse och som förstärker och utvecklar gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen. Projektaktiviteterna ska fokusera på att:

 

- lansera nya initiativ,

- bygga kapacitet och skapa/förstärka nätverk,

- säkerställa utbyte av erfarenheter och bästa praxis,

- ha en rimlig möjlighet att fortsätta verksamheten även efter att finansieringen från Nordiska ministerrådet upphör.

Bidragsberättigande kostnader och bidragsbelopp

Bidragsberättigande kostnader för utveckling av nätverk och utbyte av erfarenheter är:

 

- Resor och logi

- Seminarier och konferenser

- Översättnings- och expertkostnader

- Högsta bidragsbelopp som kan ansökas är 500 000 DKK per projekt

OBS! Icke bidragsberättigande kostnader! Ansökan får inte gälla finansiering av ordinarie verksamhet, administration eller andra organisationers projekt. Finansiering beviljas inte för infrastrukturprojekt, t.ex. för inköp av IT-utrustning eller för att täcka byggkostnader.

Samfinansiering, egen finansiering, utvärdering och revision

- Egen finansiering (eget bidrag) och samfinansiering betraktas som något positivt i alla ansökningar.

- Utvärdering av projektet och dess verksamhet är ett krav och ska ingå i budgeten.

- Extern revision är obligatorisk om bidraget överskrider 200 000 DKK och det administrerande organets bokföring inte granskas av den nationella revisionsmyndigheten i ett av de nordiska länderna.

Checklista: Särskilda urvalskriterier

- Relevans för civilsamhället med syfte att förstärka de svagare ideella organisationernas kapacitet.

- Egna insatser från den sökande och partnerna.

- Samfinansiering, antingen genom den sökandes och partnernas egna bidrag och/eller genom bidrag från en tredje part.

Checklista: Allmänna urvalskriterier

Läs igenom dessa allmänna urvalskriterier som utgör grunden för utvärderingen av alla enskilda ansökningar.

Nordiska ministerrådet har fastställt ett antal tvärsektoriella strategier för sina aktiviteter. Det innebär att all verksamhet som genomförs av Nordiska ministerrådet ska ta hänsyn till följande perspektiv: hållbarhet, jämställdhet samt barn och unga. För att er ansökan ska vara relevantare och intressantare för oss, rekommenderar vi att du läser dessa strategier och beaktar dem i planeringen av ert projekt och er ansökan. Du kommer till strategierna via följande länkar:

Barn och unga http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A971522&dswid=307

Jämställdhet http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A786318&dswid=-2749

Hållbar utveckling http://norden.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701472&dswid=-6535

Fundera över om projektet inbegriper en eller flera av dessa aspekter i förberedelserna, målen, aktiviteterna eller organisationen.

- Allmänt nordiskt mervärde. Skapar projektet några nordiska synergier, förstärker det nordiskt samarbete, utnyttjar det någon specifik nordisk kompetens eller överför det kunskap till eller från de nordiska länderna?

- Sambandet mellan projektets resultat och metodologi. De förväntade resultaten ska vara konkreta.

- Konsekvens mellan problemen, målen och aktiviteterna samt resultaten.

- Tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan de relevanta intressenterna.

- En genomförbar och heltäckande plan för kommunikation om projektet och de uppnådda resultaten.

- Kostnadseffektiva projekt prioriteras.

Projektutvärdering och urvalsprocess

Nordiska ministerrådets sekretariat administrerar ansökningsprocessen och övervakar genomförandet av de utvalda projekten. Ansökningarna utvärderas professionellt och en rådgivande grupp med representanter för de fem nordiska ländernas utrikesministerier gör ett preliminärt urval av projekt som ska beviljas stöd och lämnar in en rekommendation för det slutliga beslutet som fattas av Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Sekretariatet ger inte individuell återkoppling på avslagna ansökningar.

Letar du efter en partner?

Ta en titt i den här databasen: https://ngobridges.com/

Definition av ideell organisation

Programmet definierar ideella organisationer (NGO) som ”icke-vinstdrivande, offentligt förankrade medborgarorganisationer som inte ägs eller kontrolleras av offentliga myndigheter eller privata företag, och som har en öppen och demokratisk struktur.”

Ansökningsförfarande och obligatoriska bilagor

Sökande ska lämna in sitt ansökningsformulär digitalt inom den givna ansökningstiden, ifyllt enligt anvisningarna med nödvändiga bilagor och styrkande handlingar bifogade. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Alla ansökningar, handlingar och bilagor ska vara på engelska. 

Högst uppe på den här sidan finns knappen  "Ansök finansiering”. Klicka på den för att komma till Nordiska ministerrådets ansökningsportal. Det går inte att lämna in ansökningar om en inbjudan inte är aktiv. Men det går att skapa ett användarnamn och bekanta sig med innehållet i ansökan.

Förbered följande obligatoriska handlingar för er ansökan:

- Skapa ett tidsschema/en översikt av aktiviteterna och när de ska genomföras, vem som är ansvarig osv. Detta dokument måste bifogas till ansökan i webbportalen (eget format eller Excel-tabell).

- Ladda ner formulären för budget och kommunikation nedan, fyll i dem och ladda upp dem till vårt digitala ansökningsformulär. Alla belopp i budgeten ska anges i danska kronor!

- Ett deltagarbrev från varje partner där de förbinder sig till projektet. Filen ska vara i PDF-format och ska bifogas direkt till ansökan i korrekt kapitel, när ansökan görs via portalen. Brevet ska innehålla en förbindelse till deltagande samt specifikation av vilka uppgifter inom projektet partnern ansvarar för (ert eget format).

Ota yhteyttä