Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Användningen av ekonomiska instrument i nordisk miljöpolitik 2018–2021

24.06.22 | Tukimahdollisuudet
Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet inbjuder att lämna anbud på ett projekt om användningen av ekonomiska instrument i nordisk miljöpolitik 2018–2021. Sista ansökningsdag är 9 juni 2022.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
To, 2022/06/09 - 15:00
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Budjetti
440 000 danska kronor
Maat
Tanska
Ruotsi
Norja
Suomi
Islanti
Ahvenanmaa
Färsaaret
Grönlanti

Bakgrund och mål

Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet publicerat fyrårsrapporter om användningen av ekonomiska instrument i miljöpolitiken i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Rapporterna fungerar som en detaljerad förteckning över tidigare praxis och har publicerats i syfte att utveckla kunskap och inspirera framtida beslutsfattande.

Årets rapport om ekonomiska instrument (2018–2021) bör ha liknande struktur och innehåll som tidigare rapporter som varit uppdelade i två delar. Del 1 bör innehålla en kort översikt över de ekonomiska instrument som används för att hantera klimat- och miljöfrågor land för land. Del 2 bör ta upp frågor som rör ekonomiska instrument för att främja ren teknik. Rapportens fokus bör ligga på del 2, eftersom del 1 endast handlar om att uppdatera tidigare rapporter.

I del 1 ska fokus ligga på utvecklingen i användningen av ekonomiska instrument i vart och ett av de fem nordiska länderna, och i Norden som region, samt på jämförelser mellan länderna. Mer specifikt ska följande presenteras i rapporterna:

• en översikt och beskrivning av ekonomiska instrument som tillämpats på klimat- och miljöfrågor land för land, inklusive nya ekonomiska instrument och större förändringar av befintliga instrument som genomförts sedan den föregående rapporten

• intäkterna från användningen av ekonomiska instrument (miljöskatter eller miljöavgifter) per land och per sektor

• en grundligare behandling av ett särskilt tema som rör ekonomiska instrument.

Del 2 i rapporten är som vanligt en kompletterande analys av ett specifikt tema. I rapporten för 2018–2021 vill NME ha en mer djupgående analys av de ekonomiska instrument som de nordiska länderna har infört för att främja ren teknik.

Rapporten bör i del 2 ta upp följande frågor om ekonomiska instrument för att främja ren teknik:

 • Vilka instrument har de nordiska länderna valt för att påskynda utvecklingen av ren teknik?
 • Hur kostnadseffektiva är de nuvarande ekonomiska instrumenten för att främja ren teknik i de nordiska länderna?
 • Hur påverkar EU:s system för handel med utsläppsrätter och de finansieringsinstrument som ingår i systemet effektiviteten i de olika nationella strategierna för att främja ren teknik?
 • Hur kan valet av instrument påverka förutsättningarna för att genomföra en grön industripolitik som är ändamålsenlig?
 • Hur stämmer den faktiska politiken överens med huvuddragen i den vetenskapliga litteraturen?
 • I vilken utsträckning kan små länder som de nordiska påverka den globala miljön genom att främja ren teknik och övergå till fossilfri produktion?

Rapporten bör innehålla förslag och rekommendationer till beslutsfattare om hur man kan vidareutveckla och stärka befintliga åtgärder för att främja ren teknik.

Budget

Budgeten för projektet är 440 000 danska kronor (inklusive moms). Budgeten ska täcka alla ordinarie kostnader för projektets genomförande samt alla resekostnader kopplade till kommunikation.

Tidsfrister

Anbudet ska vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 9 juni 2022 kl. 15.00. Alla dokument måste ha skickats in vid denna tidpunkt. Material som kommer in efter tidsfristen beaktas inte. Beslut fattas i juni 2022. Alla anbudsgivare informeras om resultatet. Tidsfristerna för rapportering anges närmare i kontraktet.

Anbud

Anbudsinbjudan finns också på https://www.norden.org/sv/sok-stod.

Rekommendationen är att skicka kompletterande bilagor som mer detaljerat beskriver de faktorer vi beaktar i utvärderingen, t.ex. en projektbeskrivning och en tidsplan. CV skickas tillsammans i en separat fil. Anbud kan lämnas på något av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska) eller på engelska.

Vid utvärdering av anbuden bedöms följande aspekter:

 • utformning och arbetsplan samt val av metoder
 • tidsram
 • projektarbetares allmänna kompetens och kvalifikationer
 • tidigare erfarenhet på området
 • vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet
 • beräknad tid och kostnad, lön per timme och övriga utgifter
 • planerad kommunikation av projektresultaten.

Mer information om villkor för stöd från Nordiska ministerrådet.

NME väljer leverantör utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

För mer detaljer, se bilaga: Invitation to tender for project on Economic Instruments_2018-2021.docx

Ota yhteyttä