Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Anbudsinbjudan för projekt om Regelverk för CCS (och eventuellt CCU) i de nordiska länderna.

26.04.22 | Tukimahdollisuudet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt Regelverk för CCS (och eventuellt CCU) i de nordiska länderna. Tidsfrist för inlämning av anbud är 09.06.2022.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
To, 2022/06/09 - 15:00
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Budjetti
400 000 DDK
Maat
Tanska
Ruotsi
Norja
Suomi
Islanti
Grönlanti
Ahvenanmaa
Färsaaret

Bakgrund

År 2021 lät NME publicera en utredning om styrmedel för BIO-CCS ur ett nordiskt perspektiv. I utredningen behandlades olika typer av hinder för att ta fram och förverkliga BIO-CCS-projekt i de nordiska länderna (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-12207 ). Rapporten lade fokus på de ekonomiska och tekniska frågorna i anslutning till BIO-CCS men nämnde också i korthet de lagliga aspekterna på problematiken. I NME:s arbetsprogram för år 2022 ingår en uppföljning på BIO-CCS-projektet som är avsett att närmare analysera de juridiska aspekterna på CCS-temat.

Uppdrag och syfte med projektet

Projektet skall innehålla följande:

 • En genomgång av den nationella och internationella lagstiftning som reglerar användning av CCS i de nordiska länderna. Analysen ska ta fasta på regelverkets betydelse i synnerhet då det gäller gränsöverskridande CCS-aktiviteter.
 • En genomgång av skillnader och likheter i gällande regelverk kring CCS i de nordiska länderna för närvarande, den relevanta EU-lagstiftningen på området, med avseende på hur den har implementerats i det nationella regelverket.
 • En genomgång av gällande läge för London-konventionen om antidumpning. En bedömning ska göras av hur konventionen har utvecklats med tanke på CCS och i vilken mån de gränsöverskridande CCS-aktiviteternas påverkas av London-konventionen.
 • Under år 2022 kommer EU ETS-direktivet att revideras. I vilken mån täcker direktivet CCS-aktiviteter av olika slag och vilka är incentiven eller barriärerna som förmedlas av direktivet. Kommer hela CCS-kedjan från avskiljning till lagring att täckas. Analysen av revideringen av direktivet ska uttryckligen göras ur de nordiska ländernas perspektiv.
 • Regelverken för CCS-aktiviteterna förutsätter uppföljning, rapportering och verifiering av CO2-utsläppen. I vilken mån kan detta område vara aktuellt för nordiskt samarbete?
 • En bedömning av vilka myndighetsfunktioner gränsöverskridande CCS-aktiviteter i praktiken förutsätter. Finns det behov av att utveckla det nordiska samarbetet kring CCS på institutionell nivå?
 • Utredningen ska ta ställning till om det finns behov att utarbeta modeller för hur CCS-samarbete mellan de nordiska länderna kunde utvecklas i synnerhet då det gäller samarbete på projektnivå, juridiska ramverk, ansvarsfördelning mellan privat och statliga aktörer och frågor kring hur utsläppen bokförs i exempelvis fall av läckage.
 • Utredningen kan vidare lägga fram rekommendationer om hur en ökad växelverkan mellan de nordiska länderna på CCS-området kunde främjas.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT)) ingår i budgeten). Budgeten ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuelle reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 9 juni, 2022, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME’s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/795/2022

Länk till budgetschema: Budgetskema

Länk till anbudsutlysningen finns även på: https://www.norden.org/sv/sok-stod

Skicka även ytterligare bilagor som beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning, CV’s, tidsplan och plan för hur resultaten kommuniceras.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Tidsplan
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
 • Planerad informationsspridning av projektet

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

Om stöd från Nordiska ministerrådet

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga: “Anbudsinbjudan_Regelverk_for_CCS_i_Norden_final.docx” för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.

Ota yhteyttä