Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Anbudsinbjudan för en utredning om biodiversitet och finansiering

24.06.22 | Tukimahdollisuudet
Nordiska arbetsgrupperna för Miljö och Ekonomi (NME) och för Biologisk Mångfald (NBM) under Nordiska ministerrådet välkomnar, på uppdrag av Ämbetsmannakommittén för Miljö och Klimat, anbud för en utredning om biodiversitet och finansiering. Deadline för inlämning av anbud är 29.6.2022.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
Ke, 2022/06/29 - 15:00
Budjetti
400 000 DDK
Maat
Tanska
Ruotsi
Norja
Suomi
Islanti
Grönlanti
Färsaaret
Ahvenanmaa

Bakgrund

År 2018 publicerade IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) en mycket viktig och kritisk sammanfattning för beslutsfattare. Dasguptarapporten (The Economics of Biodiversity) från 2021 är även den mycket central. En av de viktiga insikterna var att man hittills endast i väldigt begränsad omfattning lyckats frånkoppla ekonomisk tillväxt från förlust av biodiversitet. Detta viktiga erkännande är en bidragande orsak till att man nu försöker titta närmare på finanssektorn och dess roll i att stoppa och vända den lokala förlusten av biodiversitet.

Syftet med projektet

I projektet ska man främst undersöka de nordiska finansinstitutionerna (NEFCO, NDF, NIB), utvärdera ifall de kan spela en positiv roll och vilka verktyg och vilka infallsvinklar som bäst kunde bidra till att deras investeringar är i linje med de globala målen för bevarande och hållbart bruk av biologisk mångfald. Fynden borde också ha allmänt intresse för andra aktörer såsom offentliga myndigheter. Konkret ska projektet omfatta följande frågor:

 • Vilken är status globalt, i EU och Norden när det gäller analytiska verktyg, offentliga och privata strategier som skall säkra att privata och offentliga investeringar främjar, inte försvagar, biologisk mångfald? Projektet skall ge en beskrivning och om möjlig en kort evaluering av de viktigaste tillvägagångssätten.
 • Hur medvetet arbetar de nordiska finansinstitutionerna (NEFCO, NDF, NIB) med biodiversitet, för att säkra att man främjar, inte försvagar, den biologiska mångfalden. Använder de några av de ovanför beskrivna tillvägagångssätten, eller andra? Kan dom förbättra sina ansträngningar, och i så fall hur?
 • Hur aktiva er de nordiska finansinstitutionerna i att finansiera naturbaserade klimatlösningar?
 • Hur ser institutionerna sig, mer konkret, följa upp och använda EU:s taxonomi i sitt biodiversitetsarbete?
 • Fortfarande ges omfattande subventioner till verksamheter som skadar den biologiska mångfalden. Har finansinstitutionerna översikt över sitt eventuella engagemang i projekt som njuter av sådana subventioner, och en politik gentemot sådana projekt?

Anbudsgivare bör utforma sitt projektförslag så att ovanstående punkter ingår, men de har också möjlighet att föreslå egna frågeställningar eller andra i sammanhanget relevanta kompletteringar.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgeten ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupper NME och NBM tillhanda senast den 29. juni, 2022, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av juli och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och rapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME’s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/3775/2021

Länk till budgetschema: Budgetskema

Länk till anbudsutlysningen finns även på: https://www.norden.org/sv/sok-stod

Skicka även ytterligare bilagor som beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning, CV’s, tidsplan och plan för hur resultaten kommuniceras.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Tidsplan
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
 • Planerad informationsspridning av projektet

 

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

NME och NBM kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga: “Anbudsinbjudan_Biodiversitet_och_Finansiering_final.docx” för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.

Ota yhteyttä