Pohjoismaisen kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmän (NKE) alaryhmät

Täällä voit lukea pohjoismaisen kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmän (NKE) alaryhmistä.

Pohjoismainen altistumisryhmä

Kemikaalien käyttö sekä ympäristön ja ihmisten altistuminen kemikaaleille (työssä, kuluttajina sekä suoraan ja epäsuorasti ympäristön kautta). Tämä sisältää altistumistietojen arvioinnin, menetelmien, strategioiden, suuntaviivojen ja ohjeiden kehittämisen ja yhdenmukaistamisen, altistumisen arviointimenetelmiin liittyvän koulutuksen sekä alan IT-työkalut ja tietokannat. Ryhmän työskentely on pohjoismaista, eurooppalaista (lähinnä EU ja Eta, REACH) sekä maailmanlaajuista (OECD).

Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät aineita koskevaan tietämykseen, aineiden käyttöön ja niille alistumiseen. 

Pohjoismainen luokitusryhmä

Kuluttajille ja viranomaisille suunnattu tiedotus, joka koskee terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja niitä sisältävien tuotteiden käyttöturvallisuuden parantamista. Lisäksi ryhmä tulkitsee ja panee täytäntöön alan EU-lainsäädäntöä (CLP-asetus). Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia koskevan tiedon saatavuuteen ja käyttöön ympäristö- ja terveysvahinkojen ehkäisemiseksi.

Toksikologisten ja ekotoksikologisten testimenetelmien kehittämisen pohjoismainen koordinointiryhmä

Toksikologisten ja ekotoksikologisten testimenetelmien kehittäminen. Tämä sisältää yhteistyön, jossa kehitetään ja testataan muun muassa hormonaalisia haittavaikutuksia koskevia suuntaviivoja ja testausmenetelmiä sekä nanomateriaalien testausmenetelmiä. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät testausmenetelmien hyväksymiseen ja käyttöön kansainvälisillä foorumeilla. Esimerkkeinä voidaan mainita OECD:n Test Guideline Programme ja EU:n kemikaalilainsäädäntö (esim. REACH-asetus, luokitusta ja merkintöjä koskeva CLP-asetus sekä biosidi- ja kasvinsuojeluaineasetukset).

Pohjoismainen riskinarviointihanke (NORAP, Nordic Risk Assessment Project)

Kemikaalien riskien ja vaarallisuuden arviointi sekä riskienhallinta. Tämä sisältää hormonaaliset haitta-aineet, yhdistelmävaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät riskinarviointi- ja riskienhallintamenetelmien, -ohjeiden ja -suuntaviivojen kehittämiseen osana EU:n ja kansainvälisen kemikaalisääntelyn täytäntöönpanoa. 

Pohjoismainen kasvinsuojeluaineryhmä

Kasvinsuojeluaineita sisältävien tuotteiden käyttöturvallisuus ja kasvinsuojeluaineiden päästöjen vähentäminen. Ryhmä kehittää, tulkitsee ja panee täytäntöön rutiineja ja menettelytapoja, jotka liittyvät alan EU-lainsäädäntöön (kasvinsuojeluaineasetus), ml. evaluoinnit, riskinarvioinnit ja tuotehyväksynnät. Ryhmä on mukana North Zonessa, jossa on Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat arvioivat yhdessä kasvinsuojeluaineiden hyväksyntähakemuksia. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät vaarallisten aineiden korvaamiseen vähemmän vaarallisilla.

Pohjoismainen biosidiryhmä

Biosidien, biosidituotteiden ja biosideillä käsiteltyjen tuotteiden käyttöturvallisuus. Ryhmä kehittää, tulkitsee ja panee täytäntöön rutiineja ja menettelytapoja, jotka liittyvät alan EU-lainsäädäntöön (biosidiasetus), ml. evaluoinnit, riskinarvioinnit ja tuotehyväksynnät. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät vaarallisten aineiden korvaamiseen vähemmän vaarallisilla.

Pohjoismainen nanomateriaaliryhmä

Nanomateriaalien käyttöturvallisuus ja nanomateriaalien päästöjen vähentäminen. Ryhmä edistää lainsäädännön kehittämistä (REACH ja CLP), auttaa kehittämään testausmenetelmiä ja riskinarviointeja sekä antaa oman panoksensa alan kansainväliseen työhön. Ryhmä julkaisee työnsä tuloksia NanoHub-sivustossa (nanohub.org).  Ryhmä on pohjoismainen yhteistyö- ja koordinointikanava myös nanomateriaalien kannalta olennaisissa EU-prosesseissa. Tämä oli erityisen hyödyllistä valmisteltaessa hiljattain hyväksyttyä REACH-asetuksen muutosta, jonka myötä aineiden nanomuodot otetaan huomioon.

 Pohjoismainen otsoni- ja F-kaasuryhmä

Otsonikerroksen ja ilmaston suojeleminen ihmisen toiminnasta johtuvilta vaikutuksilta. Ryhmä koordinoi pohjoismaista ja eurooppalaista panostusta, joka liittyy Montrealin pöytäkirjan ja Kigalin muutoksen alaisiin kansainvälisiin neuvotteluihin – ml. HFC-yhdisteiden (fluorihiilivedyt/F-kaasut) rajoittaminen, tukee alan uuden EU-lainsäädännön kehittämistä, koordinoi täytäntöönpanoa, kehittää päästövähennyskeinoja sekä tiedottaa niistä ja yleisesti otsonikerroksen suojelemisesta. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät vaarallisten aineiden korvaamiseen vähemmän vaarallisilla.

Pohjoismainen tuoterekisteriryhmä

Altistumisen arvioinnissa, valvonnassa ja muussa kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten työssä välttämätön tietämys kemikaalien käytöstä kemiallisissa tuotteista. Ryhmä kehittää, ylläpitää ja markkinoi pohjoismaista SPIN-tietokantaa ja pohjoismaisia tuoterekistereitä, tarjoaa tietämystä ja kokemuksia EU-lainsäädäntöön (REACH) liittyviä tietokantoja rakennettaessa, yhdenmukaistaa rekisterien tietueita, edistää datan yhteiskäyttöä sekä kehittää kuluttajatiedotusta ja työkaluja datan tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käyttöriskien rajoittamiseen ja minimointiin.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten orgaanisten aineiden pohjoismainen seulontayhteistyö

Tietämys haitallisten kemikaalien esiintymisestä ja leviämisestä Pohjoismaissa ja Arktiksella. Ryhmä tekee seulontatutkimuksia, jotka liittyvät uusiin, terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisiin aineisiin. Tuloksia hyödynnetään muun muassa EU:n vesidirektiivin prioriteettiaineiden luettelon päivityksessä, REACHin alaisessa riskinarvioinnissa sekä OSPARin ja HELCOMin alaisten aineiden valinnassa.  Ryhmä edistää myös Pohjoismaiden välistä tiedonvaihtoa järjestämällä seminaareja, joissa keskitytään uusien haitallisten kemikaalien esiintymiseen ja leviämiseen ympäristössä. NScG:llä on oma sivusto (www.nordicscreening.org), jossa se esittelee työtään ja sen tuloksia. Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät aineita sekä niiden ominaisuuksia ja riskejä koskevan osaamisen kehittämiseen.

Pohjoismainen valvontaryhmä

Kemikaalilainsäädännön valvonta (REACH, CLP, VOC, RoHS, pesuaineet ja biosidit). Ryhmä toteuttaa yhteisiä valvontahankkeita, koordinoi EU:n ja Etan toimintaan liittyviä pohjoismaisia kantoja ja painopistealueita, tehostaa valvontaa sääntelykehyksen yhteisellä tulkinnalla, ongelmien käsittelyllä sekä hyvien käytäntöjen keruulla.

Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita, jotka liittyvät tuotteiden, tavaroiden, kierrätyksen ja verkkokaupan kemikaalivalvontaan.

Pohjoismainen PRTR-ryhmä (epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri)

Pohjoismaiden kemikaalipäästöjä koskeva tietämys. Ryhmä tukee työtä, joka liittyy teollisuuden haitallisten kemikaalien päästöjä ja siirtoja koskeviin Pohjoismaiden rekistereihin (PRTR) sekä alan kansainvälisten sitoumusten täyttämiseen (EU:n PRTR-asetus, Århusin sopimuksen alainen UNECEn PRTR-pöytäkirja ja OECD:n TFPRTR).  

Ryhmä edistää työllään yhteistyöohjelman tavoitteita ja painopistealueita.

Contact information