Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoituksesta

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoituksen tärkein myöntämisperuste on se, että hanke hyödyttää Pohjoismaita sekä Ahvenanmaata, Färsaaria ja Grönlantia. Hankkeen on tuotettava pohjoismaista hyötyä ja kytkeydyttävä Pohjoismaiden ministerineuvoston strategisiin ohjausasiakirjoihin. Hankkeiden toteutuksesta vastaavat pääosin hallintoelimet.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella toteutetaan vuosittain satoja hankkeita. Hankkeiden toteutuksesta vastaavat pääosin niin sanonut hallintoelimet: Pohjoismaiden valtiolliset instituutiot ja erilaiset pohjoismaiset organisaatiot, jotka hallinnoivat hanketta tai ohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Joillakin aloilla Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa hankkeita suoraan hankehakujen perusteella.

Avoimet hankehaut löytyvät täältä:

Ehdot

Alla on listattu yleiset ehdot, jotka Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemien hankkeiden on täytettävä. Pohjoismaiden ministerineuvoston eri sektoreilla voi lisäksi olla omia sääntöjään ja vaatimuksiaan.

Pohjoismaiden ministerineuvoston strategiapohja

Pohjoismaiselle yhteistyölle on hyväksytty visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä:

 

– Kilpailukykyinen Pohjola. Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon.

– Vihreä Pohjola. Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta.

– Sosiaalisesti kestävä Pohjola. Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.

 

Ministerineuvoston eri sektorit laativat omia suunnitelmiaan, strategioitaan ja ohjelmiaan, jotka ovat sektorien poliittisia tahdonilmauksia. Lisäksi ministerineuvostolla on kolme sektorienvälistä strategiaa, jotka koskevat kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lapsia ja nuoria. Ministerineuvoston kulloisellakin puheenjohtajamaalla on käytössään niin sanottu priorisointibudjetti. Näin ollen on perusteltua, että pohjoismaisin varoin rahoitettavien hankkeiden tulee kytkeytyä ministerineuvoston visioon, yhteistyöohjelmiin, puheenjohtajuusohjelmiin sekä sektorienvälisiin strategioihin.

Kolme Pohjoismaata

Olipa pohjoismaisen hankkeen hallinnoija tai toteuttaja kuka tahansa, hankkeen tärkeimpänä kriteerinä on sen pohjoismainen hyödyllisyys. Kussakin hankkeessa on siksi oltava mukana vähintään kolme Pohjoismaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) tai vähintään kaksi Pohjoismaata ja jokin ulkopuolinen maa.

 

Pohjoismainen hyöty

Pohjoismaisesta budjetista rahoitettavissa hankkeissa on vaalittava yhteispohjoismaista hyötyä. Kaiken pohjoismaisen toiminnan tulee lähtökohtaisesti täyttää yksi tai useampi seuraavista kriteereistä:

– toiminta toteutettaisiin muuten kansallisesti, mutta yhteispohjoismaisin ratkaisuin voidaan saavuttaa huomattavia myönteisiä vaikutuksia

– toiminta ilmentää ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta

– toiminta lisää Pohjoismaiden osaamista ja kilpailukykyä

– toiminta vahvistaa Pohjoismaiden kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia.

Hankeprosessi

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankeprosessi on kolmivaiheinen:

Käynnistys

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoituksen hakijan on täytettävä hankekuvaus ja eriteltävä hankkeen budjetti.

Asiakirjat skandinaavisilla kielillä

Englanninkieliset asiakirjat

Jos kyse on useista toisiinsa liittyvistä hankkeista, joilla on yhteinen tavoite, kannattaa harkita ohjelman toteuttamista.

Tilanneraportit

Hankkeen toteutusaikana on toimitettava tilanneraportteja.

Raportit lähetetään hankeportaalista, ks. kohta ”Hankehallinta” alla.

Loppuraportti

Hankkeen päätyttyä on toimitettava loppuraportti.

Raportti lähetetään hankeportaalista, ks. kohta ”Hankehallinta” alla.

Skandinaavisilla kielillä olevat asiakirjat

Englanninkieliset asiakirjat

Puitesopimusorganisaatioiden vuosikertomus

Organisaatioiden, joilla on Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa puitesopimus, tulee lähettää vuosikertomus. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä työskentelevä hankkeen vastuuhenkilö ohjeistaa organisaatiota tästä ennen vuodenvaihdetta.

Julkaisut

Suunnitteletko pohjoismaista raporttia tai julkaisua? Julkaisun tulee olla Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisustrategian ja suuntaviivojen mukainen.

Ohjeet

Hankeprosessin kaikista vaiheista kerrotaan lisää ohjeissamme.

Hankehallinta

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusta saaneita hankkeita hallitaan hankeportaalissamme. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä.

Hankeportaalin käyttöohjeet:

Nordiska ministerrådets projektdatabas

I Nordiska ministerrådets projektdatabas kan du se de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter.