Tietoa pohjoismaisesta meri- ja rannikkoalueiden työryhmästä

Pohjoismainen meri- ja rannikkoalueiden työryhmä (NHK) tukee meriluonnonvarojen kestävää käyttöä ja pyrkii rajoittamaan saasteiden ja roskien kulkeutumista meri- ja rannikkoalueille. Ryhmän työ perustuu meren ekosysteemiperustaiseen hoitoon. Työhön sisältyy myös merialueiden suojelu, ilmastonmuutoksen vaikutukset meri- ja rannikkoalueisiin sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät tarpeet.

NHK:n työ kytkeytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaiseen yhteistyöohjelmaan ja varsinkin sen 6. lukuun ”Meret ja rannikot”.

NHK edistää merten kestävää käyttöä tukemalla hankkeita, jotka keskittyvät luonnonvarojen pitkäjänteiseen kestävään käyttöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Hankkeissa voidaan tutkia esimerkiksi ihmisen toiminnan vaikutuksia kaloihin ja merenpohjan kasvillisuuteen tai rajoittaa haitallisten vieraslajien leviämistä. Työryhmä keskittyy myös meren öljypäästöjen vaikutuksiin Pohjoismaiden ilmastossa ja parhaisiin öljyntorjuntakeinoihin. Työryhmä on niin ikään rahoittanut useita tutkimuksia meriympäristöön päätyvästä muovista, koska muoviroska vaikuttaa laajasti meriympäristön lajeihin ja yli sataan merilintulajiin. Merten roskaantuminen on lähtökohtaisesti rajat ylittävä haaste, joten hankkeet keskittyvät Pohjolan kala- ja lintupopulaatioihin sekä standardoituihin näytteenottomenetelmiin.

NHK:n rahoittamien hankkeiden tulee edistää kestävän sinisen talouden kehittämistä merenhoidon suunnittelun, meriluonnonvarojen hoidon ja sektorienvälisen yhteistyön avulla. Pohjoismaisen yhteistyön tulee edistää prosessia, jossa pyritään saamaan aikaan YK:n merioikeusyleissopimuksen alainen sitova sopimus kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisen luonnon monimuotoisuuden suojelusta (BBNJ-prosessi), sekä kartuttaa ja jakaa tietoa Pohjoismaiden meriekosysteemeistä. Meren ja ilmaston suhteeseen on kiinnitetty huomiota tarkastelemalla ilmastonmuutoksen vaikutuksia meriympäristöön. NHK haluaa edistää merenhoidossa yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa, jotka liittyvät merten happamoitumiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kehittämiseen. NHK:n toiminnan tulee tuottaa tietoa pohjoismaisille ja kansainvälisille ympäristöelimille alueellisesti ja globaalisti.

NHK:n jäsenet ovat merenhoidon, meribiologian ja ekotoksikologian pohjoismaisia asiantuntijoita. NHK rahoittaa vuosittain useita hankkeita, jotka liittyvät ryhmän toimeksiantoon kuuluviin erityisteemoihin. Keskivertovuonna NHK julistaa haettavaksi noin kolme miljoonaa Tanskan kruunua, jotka jaetaan viiden–kahdeksan hankkeen kesken. Jos hankkeen aihe kuuluu useamman Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmän toimialaan, rahoitusta voi saada useammalta kuin yhdeltä työryhmältä. NHK:n työtä ja painopistealueita kuvataan yksityiskohtaisesti vuotuisissa työohjelmissa. NHK raportoi suoraan Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvostolle (MR-MK) sekä ympäristö- ja ilmastoasiain virkamieskomitealle (ÄK-MK). Kun NHK on päättänyt kunkin vuoden teeman, ryhmä julkaisee siihen liittyvän hakuilmoituksen.