Hanke-ehdotuspyyntö Québecin ja Pohjoismaiden välisistä kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialan yhteistyöhankkeista vuosiksi 2020–2021

30.09.19 | Tukimahdollisuudet
Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto pyytävät hankerahoitushakemuksia, jotka liittyvät Québecin ja Pohjoismaiden välisten kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialan yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Ma, 2019/11/25 - 23:59
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Maat
Ahvenanmaa
Färsaaret
Tanska
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Kanada
Ruotsi

Osapuolten yhteisen hanke-ehdotuspyynnön tavoitteet:

  • Edistetään yhteiskuntien kestävää kehitystä ottaen huomioon hankkeiden kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset tai maantieteelliset tekijät. 
  • Edistetään näiden kahden alueen välistä vuorovaikutusta kartuttamalla tietämystä ja vahvistamalla sitä kautta alueiden kulttuurista läsnäoloa.
  • Edistetään taideteosten ja kulttuurituotteiden yhteiskehittelyä ja yhteislevitystä puolin ja toisin lähinnä taiteilijoille, ohjaajille ja kirjailijoille suunnatuissa vaihto-ohjelmissa sekä järjestämällä julkisia tilaisuuksia ja kehittämällä kulttuurilaitosten välisiä kumppanuuksia. 
  • Edistetään nykyistä parempaa yhteisymmärrystä vahvistamalla verkostoja ja jakamalla asiantuntemusta.
  • Edistetään tutkijoiden välistä yhteistyötä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Vuoden 2020 hanke-ehdotuspyynnön erittely

Painopistealueiksi on valittu kulttuuri, yhteiskunta, tutkimus ja innovointi. Erityishuomiota kohdistetaan hankkeisiin, joissa on mukana 25–35-vuotiaita kumppaneita. Tarkoituksena on edistää näiden alojen pitkän aikavälin yhteistyötä. Hankkeet voivat olla suunnitellulta kestoltaan joko yksi- tai kaksivuotisia. Huomaa, että rahoitusta ei automaattisesti uusita toiseksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään, mikäli komitea arvioi hanketta (edistyminen, aiemman rahoituksen käyttö, toisen vuoden budjettiesitys) myönteisesti ja mikäli se mahtuu käytössä olevaan budjettikehykseen. Hankkeesta on toimitettava raportti viimeistään 28. helmikuuta 2022.  

Tausta

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Québecin hallitus kehittävät yhteisen hanke-ehdotuspyynnön seuraavilla aloilla: kulttuuri, yhteiskunta, tutkimus ja innovointi. Ehdotuspyyntö perustuu – mutta ei rajoitu – Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Québecin hallituksen 1. helmikuuta 2013 allekirjoittamaan yhteiseen lausumaan kestävän kehityksen yhteistyöstä pohjoisessa sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Québecin hallituksen 27. helmikuuta 2015 allekirjoittamaan aiesopimukseen.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Québecin hallitus, jäljempänä osapuolet, ovat käyneet läheistä vuoropuhelua allekirjoitettuaan vuonna 2015 aiesopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää käytännön yhteistyötä.

Hanke-ehdotuspyynnön painopistealueet

Huomatkaa, että hanke-ehdotuspyyntö on avoin kaikille kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialoille.

Kulttuuri

Painotettavat alat:

• digitaalinen kulttuurikehitys

• näyttämötaiteet (tanssi, musiikki, sirkus jne.)

• elokuva

• kirjallisuus ja julkaiseminen

• visuaalinen ja digitaalinen taide

Yhteiskunta

Painotettavat alat:

• terveys

• koulutus

• tasa-arvo

• nuoret

Tutkimus ja innovointi

Painotettavat alat:

• digitaalinen innovointi

• kestävät kaupunkiratkaisut ja kestävä liikkuvuus

• biotieteet

• valmistusinnovaatiot

Tutkimusmatkojen rahoitus

Osapuolet haluavat edistää uutta vuorovaikutusta ja uusien kumppanuuksien kehitystä Quebecin ja Pohjoismaiden välillä tukemalla kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialalla tehtävien tutkimusmatkojen kustannuksia. Tukikelpoisuuden edellytykset:

• Matkan kohderyhmänä on yksi kumppani Québecistä tai jostakin Pohjoismaasta.

• Matka edistää keskipitkän ja pitkän aikavälin vuorovaikutusta Québecin ja Pohjoismaiden välillä.

• Matka antaa kumppaneille mahdollisuuden luoda uutta yhteistyötä, kehittää uusia suhteita tai syventää verkostoja kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialalla.

• Matka edistää erityisosaamisen kehittämistä.

• Matka alkaa aikaisintaan 1. huhtikuuta 2020.

• Hakulomake on täytetty ja toimitettu määräaikaan mennessä 25. marraskuuta 2019.   Rahoitus on enimmillään 2 500 Kanadan dollaria tai 12 500 Tanskan kruunua. Kertasumma tulee käyttää turistiluokan meno-paluulentoihin, majoitukseen, aterioihin ja paikallisiin matkakuluihin.

Hankkeen kelpoisuuskriteerit ja aikataulu

Hankkeet valitaan arvioimalla niiden laatua ja vastaavuutta suhteessa seuraaviin kriteereihin.

Hankevaatimukset

• Mukana on vähintään kaksi instituutioita tai sidosryhmää Pohjoismaista (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) ja yksi québeciläinen kumppani.

• Hanke toteutetaan yhdessä, ja toteutuksessa noudatetaan vastavuoroisuuden ja keskinäisen sitoutumisen periaatetta sekä rahoituksen että käytännön vaikutusten osalta.

• Hanke edistää pitkän aikavälin vuorovaikutusta ja yhteistyösuhteita Québecin ja Pohjoismaiden välillä.

• Hanke tuottaa käytännön hyötyä Québecille ja Pohjoismaille.

• Hanke johtaa yhteistyöverkostojen syntyyn.

• Hanke edistää erityisosaamisen kehittämistä.

• Hanke alkaa aikaisintaan 1. huhtikuuta 2020.

• Hakuasiakirjat toimitetaan yhtenä tiedostona.

Kustannusten tukikelpoisuutta koskevat suuntaviivat

Yhteistyöhankkeisiin varatulla rahoituksella ei saa korvata tukea, jota yleensä myöntävät muut rahoittajat. Huomatkaa, että Québecin hallituksen myöntämä vuotuinen hankekohtainen rahoitus on enintään 10 000 Kanadan dollaria ja Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämä rahoitus enintään 50 000 Tanskan kruunua. Myös vuoden kestävät hankkeet otetaan huomioon.  Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat kumpikin varanneet vuotta kohden 55 000 Kanadan dollaria ja 300 000 Tanskan kruunua, joilla tuetaan useita yhteistyöhankkeita. 

Huomatkaa, että Québecin ministeriöt, viranomaiset tai organisaatiot ja Quebecin valtionyhtiöt voivat lähettää hanke-ehdotuksia Ministère des Relations internationales et de la Francophonien vastuulla. Myönnettyä rahoitusta ei kuitenkaan saa käyttää kyseisten organisaatioiden ja niiden henkilökunnan kustannusten kattamiseen. Rahoitusta voi käyttää vain ulkopuolisten quebeciläisten kumppanien kustannusten kattamiseen.

Tukikelpoiset kustannukset:

• Québecin ja Pohjoismaiden väliset matkakustannukset

• päivärahat

• hankkeisiin liittyvät julkaisu-, markkinointi- ja tiedonvälityskulut

• yhdessä luotuun työhön liittyvät kulut

• muut kulut, jotka liittyvät julkisten tapahtumien järjestämiseen (esim. tilavuokrat ja kuljetuskustannukset)                                                                                   

Tukikelvottomat kustannukset:

• organisaation toiminta- ja henkilöstökustannukset

• kustannukset, jotka on aiemmin katettu muusta hallituksen ohjelmasta myönnetyllä taloudellisella tuella

• taiteilijoiden palkkiot

Rahoitusmenetelmä:

Québecin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyössä käytetään erillisrahoitusmenetelmää, eli kumpikin osapuoli vastaa kaikista ulkomailla syntyvistä kustannuksistaan. Québecin myöntämästä taloudellisesta tuesta vastaavat ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) ja ministère de la Culture et des Communications. Pohjoismaiden myöntämästä taloudellisesta tuesta vastaa Pohjoismaiden ministerineuvosto omien vakioehtojensa mukaisesti.

Hankkeen arviointikriteerit

• hanke-ehdotuksen ja hanke-ehdotuspyynnön tavoitteiden keskinäinen vastaavuus

• hankkeen innovatiivisuus

• uusien kumppanuuksien luominen

• ilmoitettujen tavoitteiden selkeys

• aikataulun ja työohjelman toteutettavuus

• ennakoituihin hyötyihin ja tuloksiin perustuva panos sektorin kehittämiseen

• taloudellisten järjestelyjen selkeys ja rahoituslähteiden monipuolisuus

• tavoitteiden ja ennakoitujen tulosten tasapaino aikataulun ja rahoitusrakenteen näkökulmasta

Hakemuksen lähettäminen

Québeciläisen ja pohjoismaisen kumppanin tulee molempien täyttää pyydetyt verkkolomakkeet (mitään muita lomakkeita ei hyväksytä):

Québecin lomakkeet:

  • Yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa: Appels à projets
  • Taloudellisen tuen hakulomake
  • Yksityiskohtainen ja tasapainossa oleva hankebudjetti tuloineen ja menoineen

Pohjoismaiden ministerineuvoston lomakkeet:

Pohjoismaisen kumppanin on lähetettävä asiakirjat (englanninkielinen versio, vain PDF-tiedostoja) viimeistään 25. marraskuuta 2019 klo 23.59 sähköpostitse seuraaville henkilöille:

Julie Sofie Østbjerg ja Tómas Orri Ragnarsson, Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö, s-posti julost@norden.org ja tomrag@norden.org.

Québeciläisen kumppanin on lähetettävä asiakirjat (ranskankielinen versio) viimeistään 25. marraskuuta 2019 klo 23.59 sähköpostitse seuraavalle henkilölle:

Steve Boilard Direction Europe et institutions européennes, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, s-posti quebeccnm@mri.gouv.qc.ca.

Hankkeiden lopullista valinnasta ja myönnettävän tuen määrästä päättävät Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tulokset ilmoitetaan hakijoille helmikuun 2020 loppuun mennessä. Huomatkaa, että päätöksistä ei voi valittaa. Loppuraportti Molempien tukea saavien organisaatioiden tulee täyttää loppuraporttilomake ja toimittaa se Québecin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston ehtojen mukaisesti.