Hanke-ehdotuspyyntö Québecin ja Pohjoismaiden välisistä kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialan yhteistyöhankkeista vuosiksi 2019–2020

26.10.18 | Tukimahdollisuudet
Québecin hallitus (MRIF) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto pyytävät hankerahoitushakemuksia, jotka liittyvät Québecin ja Pohjoismaiden välisten kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialan yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Su, 2018/12/16 - 23:59
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Maat
Ahvenanmaa
Färsaaret
Tanska
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Kanada
Ruotsi

Osapuolten yhteisen hanke-ehdotuspyynnön tavoitteet:

  • Edistetään yhteiskuntien kestävää kehitystä ottaen huomioon hankkeiden kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset tai maantieteelliset tekijät. 
  • Edistetään näiden kahden alueen välistä vuorovaikutusta kartuttamalla tietämystä ja vahvistamalla sitä kautta alueiden kulttuurista läsnäoloa.
  • Edistetään taideteosten ja kulttuurituotteiden yhteiskehittelyä ja yhteislevitystä puolin ja toisin lähinnä taiteilijoille, ohjaajille ja kirjailijoille suunnatuissa vaihto-ohjelmissa sekä järjestämällä julkisia tilaisuuksia ja kehittämällä kulttuurilaitosten välisiä kumppanuuksia. 
  • Edistetään nykyistä parempaa yhteisymmärrystä vahvistamalla verkostoja ja jakamalla asiantuntemusta.
  • Edistetään tutkijoiden välistä yhteistyötä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Vuoden 2019 hanke-ehdotuspyynnön erittely

Painopistealueiksi on valittu kulttuuri, yhteiskunta, tutkimus ja innovointi. Erityishuomiota kohdistetaan hankkeisiin, joissa on mukana 25–35-vuotiaita kumppaneita. Tarkoituksena on edistää näiden alojen pitkän aikavälin yhteistyötä. Hankkeet voivat olla suunnitellulta kestoltaan joko yksi- tai kaksivuotisia. Huomaa, että rahoitusta ei automaattisesti uusita toiseksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään, mikäli komitea arvioi hanketta (edistyminen, aiemman rahoituksen käyttö, toisen vuoden budjettiesitys) myönteisesti ja mikäli se mahtuu käytössä olevaan budjettikehykseen. Hankkeesta on toimitettava raportti viimeistään 28. helmikuuta 2020.  

Tausta

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Québecin hallitus kehittävät yhteisen hanke-ehdotuspyynnön seuraavilla aloilla: kulttuuri, yhteiskunta, tutkimus ja innovointi. Ehdotuspyyntö perustuu – mutta ei rajoitu – Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Québecin hallituksen 1. helmikuuta 2013 allekirjoittamaan yhteiseen lausumaan kestävän kehityksen yhteistyöstä pohjoisessa sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Québecin hallituksen 27. helmikuuta 2015 allekirjoittamaan aiesopimukseen.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Québecin hallitus, jäljempänä osapuolet, ovat käyneet läheistä vuoropuhelua allekirjoitettuaan vuonna 2015 aiesopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää käytännön yhteistyötä.

Hanke-ehdotuspyynnön painopistealueet

Huomatkaa, että hanke-ehdotuspyyntö on avoin kaikille kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialoille.

Kulttuuri

Painotettavat alat:

• elokuva

• digitaalinen kulttuurikehitys

• kirjallisuus ja julkaiseminen

• näyttämötaiteet

• visuaalinen ja digitaalinen taide

Yhteiskunta

Painotettavat alat:

• terveys

• koulutus

• nuorisoasiat

• tasa-arvoasiat

Tutkimus ja innovointi

Painotettavat alat:

• digitaalinen innovointi

• kestävät kaupunkiratkaisut

• uusi arvoketjunäkemys – biotalous ja elintarvikeratkaisut

• biotieteet

• pohjoismainen ja merialan kehitys

• puuteknologiat ja puhdas rakentaminen

Hankkeen kelpoisuuskriteerit ja aikataulu

Hankkeet valitaan arvioimalla niiden laatua ja vastaavuutta suhteessa seuraaviin kriteereihin.

Hankevaatimukset

• Mukana on vähintään kaksi instituutioita tai sidosryhmää Pohjoismaista (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) ja yksi québeciläinen kumppani.

• Hanke toteutetaan yhdessä, ja toteutuksessa noudatetaan vastavuoroisuuden ja keskinäisen sitoutumisen periaatetta sekä rahoituksen että käytännön vaikutusten osalta.

• Hanke edistää pitkän aikavälin vuorovaikutusta ja yhteistyösuhteita Québecin ja Pohjoismaiden välillä.

• Hanke tuottaa käytännön tuloksia Québecille ja Pohjoismaille.

• Hanke johtaa yhteistyöverkostojen syntyyn.

• Hanke edistää erityisosaamisen kehittämistä.

• Hanke alkaa aikaisintaan 1. huhtikuuta 2019.

• Hakuasiakirjat toimitetaan yhtenä tiedostona (VAIN PDF).

Kustannusten tukikelpoisuutta koskevat suuntaviivat

Yhteistyöhankkeisiin varatulla rahoituksella ei saa korvata tukea, jota yleensä myöntävät muut rahoittajat. Huomatkaa, että Québecin hallituksen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämä vuotuinen hankerahoitus on enintään 10 000 Kanadan dollaria. Kukin organisaatio voi hakea vuodeksi enintään 10 000 dollarin tai 50 000 Tanskan kruunun rahoitusta. Myös vuoden kestävät hankkeet otetaan huomioon.  Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat kumpikin varanneet vuotta kohden 55 000 Kanadan dollaria ja 300 000 Tanskan kruunua, joilla tuetaan useita yhteistyöhankkeita. 

Huomatkaa, että Québecin ministeriöt, viranomaiset tai organisaatiot ja Quebecin valtionyhtiöt voivat lähettää hanke-ehdotuksia Ministère des Relations internationales et de la Francophonien vastuulla. Myönnettyä rahoitusta ei kuitenkaan saa käyttää kyseisten organisaatioiden ja niiden henkilökunnan kustannusten kattamiseen. Rahoitusta voi käyttää vain ulkopuolisten quebeciläisten kumppanien kustannusten kattamiseen.

 

Tukikelpoiset kustannukset:

• Québecin ja Pohjoismaiden väliset matkakustannukset

• päivärahat

• hankkeisiin liittyvät julkaisu-, markkinointi- ja tiedonvälityskulut

• yhdessä luotuun työhön liittyvät kulut

• muut kulut, jotka liittyvät julkisten tapahtumien järjestämiseen (esim. tilavuokrat ja kuljetuskustannukset)                                                                                   

Tukikelvottomat kustannukset:

• organisaation toiminta- ja henkilöstökustannukset

• kustannukset, jotka on aiemmin katettu muusta hallituksen ohjelmasta myönnetyllä taloudellisella tuella

• taiteilijoiden palkkiot

 

 

Rahoitusmenetelmä:

Québecin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyössä käytetään erillisrahoitusmenetelmää, eli kumpikin osapuoli vastaa kaikista ulkomailla syntyvistä kustannuksistaan. Québecin myöntämästä taloudellisesta tuesta vastaavat ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) ja ministère de la Culture et des Communications. Pohjoismaiden myöntämästä taloudellisesta tuesta vastaa Pohjoismaiden ministerineuvosto omien vakioehtojensa mukaisesti.

Hankkeen arviointikriteerit

• hanke-ehdotuksen ja hanke-ehdotuspyynnön tavoitteiden keskinäinen vastaavuus

• hankkeen innovatiivisuus

• uusien kumppanuuksien luominen

• ilmoitettujen tavoitteiden selkeys

• aikataulun ja työohjelman toteutettavuus

• ennakoituihin hyötyihin ja tuloksiin perustuva panos sektorin kehittämiseen

• taloudellisten järjestelyjen selkeys ja rahoituslähteiden monipuolisuus

• tavoitteiden ja ennakoitujen tulosten tasapaino aikataulun ja rahoitusrakenteen näkökulmasta

Hakemuksen lähettäminen

Québecin ja Pohjoismaiden kumppanien tulee kunkin täyttää pyydetyt verkkolomakkeet (mitään muita lomakkeita ei hyväksytä):

Québecin lomakkeet:

  • Yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa: Appels à projets
  • Taloudellisen tuen hakulomake
  • Yksityiskohtainen ja tasapainossa oleva hankebudjetti tuloineen ja menoineen

Pohjoismaiden ministerineuvoston lomakkeet:

Pohjoismaiden kumppanien on lähetettävä asiakirjat (englanninkielinen versio, vain PDF-tiedostoja) viimeistään 16. joulukuuta 2018 klo 23.59 sähköpostitse seuraaville henkilöille:

Signe van Zundert ja Tómas Orri Ragnarsson, Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö, s-posti sigzun@norden.org ja tomrag@norden.org.  

 

Québecin kumppanin on lähetettävä asiakirjat (ranskankielinen versio) viimeistään 16. joulukuuta 2018 klo 23.59 sähköpostitse seuraavalle henkilölle:

Steve Boilard Direction Europe et institutions européennes, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, s-posti quebeccnm@mri.gouv.qc.ca

 

Hankkeiden lopullista valinnasta ja myönnettävän tuen määrästä päättävät Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tulokset ilmoitetaan hakijoille helmikuun 2019 loppuun mennessä. Huomatkaa, että päätöksistä ei voi valittaa.

Loppuraportti Kunkin organisaation tulee täyttää loppuraporttilomake ja toimittaa se siihen liittyvien Québecin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston ehtojen mukaisesti.