Hanketuki 2022 – luonnon monimuotoisuus ja sosiaalinen kestävyys

07.04.21 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM) tukee vuosittain pohjoismaisia yhteistyöhankkeita, jotka auttavat osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Pe, 2021/06/04 - 23:59
Budjetti
3 500 000 Tanskan kruunua
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Suomi
Färsaaret
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Vrt. ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2024, luku 5.

Tuettavien hankkeiden arviointi perustuu vuotuisiin painopistealueisiin. Vuonna 2022 NBM asettaa etusijalle pohjoismaiset hankerahoitushakemukset, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastotyöhön sekä sosiaaliseen kestävyyteen. Huomioon voidaan ottaa myös muut työryhmän toimialaan kuuluvat hakemukset.

Vuoden 2022 painopistealueena luontokadon pysäyttäminen ja sosiaalinen kestävyys

NBM:n vuoden 2022 painopistealue on kaksiosainen. Tukea myönnetään muun muassa hankkeille, jotka keskittyvät luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja säilyttämiseen sekä sosiaaliseen kestävyyteen.

Luonnon monimuotoisuus:  

NBM asettaa ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman 2019–2024 mukaisesti etusijalle hankkeet, joiden päätavoitteena on pysäyttää luontokato, parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa ja/tai lisätä tietoa Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvista uhkista, kuten ilmastonmuutoksesta, elinympäristöjen pirstaloitumisesta ja haitallisten vieraslajien vaikutuksesta kotoperäisiin lajeihin ja ekosysteemeihin. NBM haluaa laajentaa tietopohjaa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, kuten haitallisista vieraslajeista, sairauksista ja ympäristörikollisuudesta sekä muista rajat ylittävistä yhteispohjoismaisista haasteista. Hankkeet voivat keskittyä myös uhanalaisiin lajeihin tai lajeihin, joiden vaellustapoihin liittyy erityishaasteita.

Hankkeissa voidaan tarkastella ylikansallisia elinympäristötyyppejä, joiden monimuotoisuustilannetta voitaisiin parantaa samankaltaisin toimenpitein. Erityisesti priorisoidaan hankkeita, jotka keskittyvät kokonaisvaikuttavuudeltaan suurimpiin toimenpiteisiin tai jotka vaikuttavat ennen kaikkea yhdessä tai useammassa Pohjoismaassa erityisen uhanalaisiin lajeihin. Hankkeiden arvioinnissa huomioidaan myös monimuotoisuustoimenpiteiden arvioidut ilmastovaikutukset.  

Hankkeiden tulee poikia joko

  • vakiintuneisiin menetelmiin liittyvää käytännön tietämystä Pohjoismaissa jaettavaksi
  • uutta tietoa lajeista, toimenpiteistä, elinympäristöistä, hallinnasta tai luonnon monimuotoisuuden stressitekijöistä Pohjoismaissa, ml. maa-alan jakautuminen.

Sosiaalinen kestävyys:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet heijastelevat kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta: ekologista, sosiaalista ja taloudellista. Yhden ulottuvuuden kehittäminen ei saa tapahtua kahden muun kustannuksella. Kestävää kehitystä ei voida saavuttaa ilman, että kaikki kolme ulottuvuutta ovat tasapainossa.

NBM:n hankkeissa ei ole tähän saakka keskitytty sosiaaliseen kestävyyteen yhtä paljon kuin ekologiseen ja taloudelliseen. Sosiaaliseen kestävyyteen onkin jatkossa kohdistettava erityishuomiota Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n mukaisesti.

Visio 2030 on kolmiosainen. Yhtenä osana on sosiaalinen kestävyys. ”Sosiaalisesti kestävä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.” Sosiaalisen kestävyyden hankkeet voivat auttaa konkretisoimaan sosiaalisen kestävyyden merkitystä Pohjoismaiden ympäristösektorilla ja tukea siten Visio 2030:n toteutumista. Vuosien 2019–2024 yhteistyöohjelmassa sosiaalinen kestävyys sisältyy epäsuorasti lukuihin 2.3 Kestävät kaupungit, 5.1 Ekosysteemipalveluiden kestävä hyödyntäminen ja 5.2 Luonnon suojelu ja monimuotoisuuden säilyttäminen.

Kestävyys-käsitteen sosiaalinen ulottuvuus sisältää sekä sosiaaliset että kulttuuriset näkökohdat. Panostus, joka konkretisoi sosiaalista kestävyyttä ja selkeyttää sen sisältöä, auttaa lisäämään sosiaaliseen kestävyyteen liittyvää tietoisuutta ja tasapainottamaan kolmea ulottuvuutta keskenään. Sosiaalinen kestävyys kattaa useita ympäristösektorin osa-alueita, kuten kulttuuriympäristön. Kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitys sosiaalisen kestävyyden saavuttamisessa piilee pääosin kulttuuriperinnön vaikutuksessa identiteettiin, yhteenkuuluvuuteen, elämänlaatuun ja kaikkien terveyteen. Myös luonnon virkistyskäytöllä voi olla tässä luonteva sija. Sama koskee (kaupunki)luontoa, luonnon monimuotoisuutta ja vihreää infrastruktuuria.

Sosiaalista kestävyyttä tulisi niin ikään tutkia yksityiskohtaisemmin. – Kestävät kaupungit ja paikallisyhteisöt sekä mahdollisuus edistää kestävän kehityksen tavoitetta nro 3, ”Terveyttä ja hyvinvointia”. – NBM:n ja Kestävät kaupungit -tilapäistyöryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen sosiaalisen kestävyyden osalta.

NBM asettaa vuoden 2022 tukipäätöksissä etusijalle hankkeet, joiden kantavana osatekijänä on vaikuttamistyö, esim. webinaarit, podcastit, artikkelit ja videot.

Hakemus

Hakemukset on lähetettävä osoitteeseen NBM@us.fo viimeistään perjantaina 4. kesäkuuta 2021.

  • Liitä mukaan allekirjoitettu hakemus PDF-muodossa.
  • Hakemuksen Word-versio

Hakemuksen tulee sisältää vain hakulomake. Lähettämällä hakemuksen hyväksyt sen, että Färsaarten ympäristövirasto (Umhvørvisstovan) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto käsittelevät hakemusta ja siihen mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja sähköisesti.

Ketkä voivat hakea?

Tukea voivat hakea kunnalliset, alueelliset tai kansalliset viranomaiset, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä muut yleishyödylliset organisaatiot. Päähakijana ja tuensaajana ei voi olla yritys, mutta yritykset voivat olla mukana hankkeissa esimerkiksi osallistujina tai hankeryhmän jäseninä, tai ne voivat toteuttaa hankkeen sen omistajan puolesta.

Mitä maita hankkeeseen voi osallistua?

Hankkeessa on oltava edustettuna vähintään kolme Pohjoismaata tai kaksi Pohjoismaata ja jokin kolmas maa. Hankkeeseen voi osallistua myös muita maita.

Tuki on haettavissa seuraavissa maissa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret tai Grönlanti.

Mitä hankkeiden arvioinnissa painotetaan?

Hakemuksia arvioidessaan NBM painottaa ennen kaikkea seuraavia asioita:

  • Hankeorganisaatio on hyvin suunniteltu.
  • Hanke on juurrutettu vahvasti kansallisiin ympäristö- ja kulttuuriperintöhallintoihin.
  • Hankkeessa raportoidaan aktiivisesti ja mielellään innovatiivisesti toiminnasta ja saavutetuista tuloksista.
  • Hanke kytkeytyy aloitteisiin, joita Pohjoismaat tekevät kansainvälisissä prosesseissa.

Yksi- vai monivuotisia hankkeita?

NBM myöntää rahoitusta vain vuodeksi kerrallaan.

Tukea moneen tarkoitukseen – muttei kaikkeen

Hankehakemuksessa ei saa olla kyse tutkimustuesta. Tämäntyyppiset hakemukset tulee osoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutus-, tutkimus- ja työelämäosastolle tai suoraan NordForskille tai Nordic Innovationille, jotka ovat ministerineuvoston alaisia laitoksia.

Lisätietoja

Tiedusteluihin vastaavat

Lue myös ehdot, jotka koskevat Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastosektorin myöntämää tukea: