Tarjouspyyntö 2020: luonnon monimuotoisuus

08.04.19 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM) tukee vuosittain pohjoismaisia hankkeita, jotka auttavat osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Ma, 2019/06/17 - 23:59
Budjetti
Yhteensä noin 3 miljoonaa Tanskan kruunua (400 000 euroa)
Maat
Tanska
Viro
Suomi
Färsaaret
Grönlanti
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Venäjä
Ruotsi
Ahvenanmaa

 Vrt. ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2024, kappale 5.

Tuettavien hankkeiden arviointi perustuu vuotuisiin painopistealueisiin. Vuonna 2020 NBM asettaa etusijalle pohjoismaiset hankerahoitushakemukset, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastotyöhön. Huomioon voidaan ottaa myös muut hankehakemukset, jotka kuuluvat työryhmän toimialaan.

Vuoden 2020 painopistealueena luonnon monimuotoisuus ja ilmastotyö

Tuettavien hankkeiden tulee edistää tavoitteita, jotka ilmenevät vuosien 2019–2024 ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyöohjelman kohdasta 5.3 Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

NBM myöntää vuonna 2020 tukea muun muassa hankkeille, jotka käsittelevät luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä. Hankkeiden tulee auttaa varmistamaan se, että luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut otetaan huomioon ilmastotyössä.

NBM priorisoi hankkeita, jotka valottavat luonnon ja kulttuurimaisemien monimuotoisuusnäkökohtien huomioimista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Hankkeissa voidaan esimerkiksi kehittää menetelmiä ja opastusta ja/tai kerätä hyviä pohjoismaisia esimerkkejä tai kokemuksia siitä, miten ilmastotoimien ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävien hankkeiden toteutuksessa voidaan huomioida luonto, luonnon monimuotoisuus ja maisemanäkökohdat – ml. ehdotukset kasvi- ja eläinlajiston tukemiseksi sekä käytännön maakohtaisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Hankkeiden tavoitteena tulisi olla myös vastuuviranomaisten valmiuden ja tietämyksen vahvistaminen työssä, jossa pyritään integroimaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja biodiversiteettinäkökohdat – ml. hiilensidontaa edistävät toimet (hiilinielut), jotka tukevat samalla luonnon monimuotoisuutta ja maisemanäkökohtia.

Hakemus

Hakemukset on lähetettävä osoitteeseen NBM@us.fo viimeistään maanantaina 17. kesäkuuta 2019.

  • Liitä mukaan allekirjoitettu hakemus PDF-muodossa.
  • Hakemuksen Word-versio

Hakemuksen tulee sisältää vain itse hakulomake. Lähettämällä hakemuksen hyväksyt sen, että Färsaarten ympäristövirasto (Umhvørvisstovan) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto käsittelevät hakemusta ja siihen mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja sähköisesti.

Ketkä voivat hakea?

Tukea voivat hakea kunnalliset, alueelliset tai kansalliset viranomaiset, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä muut yleishyödylliset organisaatiot. Päähakijana ja tuensaajana ei voi olla yritys, mutta yritykset voivat olla mukana hankkeissa esimerkiksi osallistujina tai hankeryhmän jäseninä, tai ne voivat toteuttaa hankkeen sen omistajan puolesta.

Mitä maita hankkeeseen voi osallistua?

Hankkeessa on oltava edustettuna vähintään kolme Pohjoismaata. Myös kaksi Pohjoismaata riittää, mikäli kolmas maa on Viro, Latvia, Liettua tai Venäjä. Hankkeeseen voi osallistua myös muita maita.

Tuki on haettavissa seuraavissa maissa: Ahvenanmaa, Grönlanti, Färsaaret, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Viro.

Mitä hankkeiden arvioinnissa painotetaan?

Hakemuksia arvioidessaan NBM painottaa ennen kaikkea seuraavia asioita:

  • Hankeorganisaatio on hyvin suunniteltu.
  • Hanke on juurrutettu vahvasti kansallisiin ympäristö- ja kulttuuriperintöhallintoihin.
  • Hanke raportoi aktiivisesti ja mielellään innovatiivisesti toiminnastaan ja saavutetuista tuloksista.
  • Hanke kytkeytyy aloitteisiin, joita Pohjoismaat tekevät kansainvälisissä yhteyksissä.

 

Yksi- vai monivuotisia hankkeita?

NBM myöntää rahoitusta vain vuodeksi kerrallaan.

Tukea moneen tarkoitukseen – muttei kaikkeen

Hankehakemuksessa ei saa olla kyse tutkimustuesta. Tämäntyyppiset hakemukset tulee osoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutus-, tutkimus- ja työelämäosastolle tai suoraan NordForskille tai Nordic Innovationille, jotka ovat ministerineuvoston alaisia laitoksia.

Lisätietoja

Tiedusteluihin vastaavat

  • NBM:n koordinaattori Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 234 346
  • NBM:n puheenjohtaja Eva Juul Jensen, ejj@mst.dk, +45 9358 7949.

Lue myös suuntaviivat, jotka koskevat Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastosektorin myöntämää tukea: