Tarjouspyyntö 2021 – luonnon monimuotoisuus

17.03.20 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM) tukee vuosittain pohjoismaisia yhteistyöhankkeita, jotka auttavat osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Ke, 2020/06/03 - 14:00
Budjetti
3,5 miljoonaa
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Viro
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Venäjä
Ruotsi

Vrt. ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2024, kappale 5.

Tuettavien hankkeiden arviointi perustuu vuotuisiin painopistealueisiin. Vuonna 2021 NBM asettaa etusijalle pohjoismaiset hankerahoitushakemukset, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastotyöhön. Huomioon voidaan ottaa myös muut hankehakemukset, jotka kuuluvat työryhmän toimialaan.

Vuoden 2021 painopistealueena luonnon monimuotoisuus ja ilmastotyö

Tuettavien hankkeiden tulee edistää tavoitteita, jotka ilmenevät vuosien 2019–2024 ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyöohjelman kohdasta 5.3 Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus. 

NBM myöntää vuonna 2021 tukea muun muassa hankkeille, jotka käsittelevät luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä. Hankkeiden tulee auttaa varmistamaan se, että luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut otetaan huomioon ilmastotyössä. 

NBM priorisoi hankkeita, jotka valottavat luonnon ja kulttuurimaisemien monimuotoisuusnäkökohtien huomioimista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. 

Hankkeissa voidaan esimerkiksi kehittää menetelmiä ja opastusta ja/tai kerätä hyviä pohjoismaisia esimerkkejä tai kokemuksia siitä, miten ilmastotoimien ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävien hankkeiden toteutuksessa voidaan huomioida luonto, luonnon monimuotoisuus, kulttuurimaisemat ja kulttuuriympäristöt.

Hankkeiden tavoitteena tulisi olla myös vastuuviranomaisten valmiuden ja tietämyksen vahvistaminen työssä, jossa pyritään integroimaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja biodiversiteettinäkökohdat – ml. hiilensidontaa edistävät toimet (hiilinielut), jotka tukevat samalla luonnon monimuotoisuutta ja maisemanäkökohtia.

Ketkä voivat hakea?

Tukea voivat hakea kunnalliset, alueelliset tai kansalliset viranomaiset, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä muut yleishyödylliset organisaatiot. Päähakijana ja tuensaajana ei voi olla yritys, mutta yritykset voivat olla mukana hankkeissa esimerkiksi osallistujina tai hankeryhmän jäseninä, tai ne voivat toteuttaa hankkeen sen omistajan puolesta.

Mitä maita hankkeeseen voi osallistua?

Hankkeessa on oltava edustettuna vähintään kolme Pohjoismaata. Myös kaksi Pohjoismaata riittää, mikäli kolmas maa on Viro, Latvia, Liettua tai Venäjä. Hankkeeseen voi osallistua myös muita maita.

Tuki on haettavissa seuraavissa maissa: Ahvenanmaa, Grönlanti, Färsaaret, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Viro. 

Mitä hankkeiden arvioinnissa painotetaan?

Hakemuksia arvioidessaan NBM painottaa ennen kaikkea seuraavia asioita:

  • Hankeorganisaatio on hyvin suunniteltu.
  • Hanke on juurrutettu vahvasti kansallisiin ympäristö- ja kulttuuriperintöhallintoihin.
  • Hanke raportoi aktiivisesti ja mielellään innovatiivisesti toiminnastaan ja saavutetuista tuloksista.
  • Hanke kytkeytyy aloitteisiin, joita Pohjoismaat tekevät kansainvälisissä yhteyksissä.
Yksi- vai monivuotisia hankkeita?

NBM myöntää rahoitusta vain vuodeksi kerrallaan.

Ota yhteyttä