Tarjouspyyntö hankkeesta, joka koskee bioenergian käytöstä vapautuvan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (BECCS) liittyviä ohjauskeinoja Pohjoismaissa

19.03.20 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja taloustyöryhmä (NME) pyytää täten tarjouksia hankkeesta, joka koskee bioenergian käytöstä vapautuvan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (BECCS) liittyviä ohjauskeinoja Pohjoismaissa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 22. huhtikuuta 2020.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Ke, 2020/04/22 - 23:59
Budjetti
400 000 Tanskan kruunua
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Tausta

Pohjoismaiden pääministerien tammikuussa 2019 tekemän ilmastojulkilausuman mukaan Pohjoismaat aikovat nostaa tavoitetasoaan ja lisätä ilmastoalan yhteistyötä. Julkilausumassa todetaan erikseen, että Pohjola panostaa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan (CCS) kehittämiseen ja käyttöön, teknisten haasteiden ratkaisemiseen liittyvään tutkimukseen ja CCS:n (ml. BECCS) käyttöönottoon liittyvien liiketoimintamallien kehittämiseen. BECCS tarkoittaa erilaisia tekniikoita, joilla valmistetaan energiaa biomassasta sekä otetaan talteen ja varastoidaan valmistuksessa vapautuva hiilidioksidi (Global CCS institute, 2019).

Hankkeen tavoite ja rajaukset

Hankkeessa on kuvattava markkinaongelmia, jotka haittaavat BECCS:n kehittämistä ja käyttöönottoa, sekä analysoitava ongelmien korjaamiseksi tarvittavia ohjauskeinoja ensisijaisesti pohjoismaisella ja vaihtoehtoisesti EU-tasolla. Ongelma-analyysissä on tunnistettava markkinoiden toimintapuutteet ja muut esteet, jotka jarruttavat BECCS-tekniikan kehittämistä ja käyttöönottoa ennen kaikkea Pohjoismaissa. Mahdollisiin toimintapuutteisiin sisältyvät ympäristöön, tietoon tai tekniikkaan liittyvät positiiviset ulkoisvaikutukset, joiden vuoksi markkinatoimijat panostavat tekniikan kehittämiseen liian vähän suhteessa yhteiskunnan tavoitteisiin. Lisäksi niihin sisältyvät verkostoulkoisvaikutukset, joilla tarkoitetaan sitä, että yhteiskunta hyötyy tekniikan laajasta käyttöönotosta yksityistä toimijaa enemmän.

Valtion tavoitteena on kaikkien markkinoiden toimintapuutteiden korjaaminen. Kun ongelmat on tunnistettu, konsultin tulee analysoida sopivia ohjauskeinoja ja liiketoimintamalleja, jotka voivat tukea BECCS:n kehittämistä ja käyttöönottoa.

Tutkimuskysymykset

Hankkeessa on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

 • Miltä BECCS-tekniikan kehitys näyttää tällä hetkellä?

 • Mitkä ovat markkinoiden tämänhetkiset ongelmat (toimintapuutteet), ja mitä muita BECCS:n kehittämisen ja käyttöönoton esteitä Pohjoismaiden markkinoilla on tällä hetkellä?

 • Ovatko BECCS-arvoketjun eri vaiheet samojen toimijoiden käsissä?

 • Mitkä nykyiset tai uudet ohjauskeinot voisivat luoda kannustimia BECCS:n kehittämiseen ja käyttöönottoon pohjoismaisella ja EU-tasolla?

 • Millaisia ovat Pohjoismaiden yhteistyömahdollisuudet BECCS:n eri osa-alueilla?

Rajaukset

Pohjoismaisella tai EU-tasolla sopiviksi tunnistettuja ohjauskeinoja on arvioitava ainakin seuraavan kolmen kriteerin pohjalta:

 • tehokkuus tavoitteiden saavuttamisessa
 • kustannustehokkuus
 • käytännön toteutettavuus ja poliittinen hyväksyttävyys eri Pohjoismaissa.

Hankkeen tulee alkaa ongelma-analyysilla, joka poikii yhden tai useamman syyn siihen, miksi BECCS:n tekninen kehitys ja käyttöönotto saattaa tarvita kannustimikseen markkinapohjaisia ohjauskeinoja, joista voidaan mainita EU ETS tai kohdennettu teknologiatuki. Hanke rajataan yksinomaan BECCS:ään, ei fossiili-CCS:ään. Konsultin on oltava tarkkana siitä, milloin ongelmat ja niiden ratkaisemisen edellyttämät ohjauskeinot eroavat Pohjoismaiden välillä. Konsultin on tehtävä ehdotuksia siitä, miten eri Pohjoismaiden välisiä synergioita voidaan edistää.

Budjetti

Hankkeen budjettikehys on 400 000 Tanskan kruunua (sis. arvonlisäveron). Budjettikehys kattaa tavanomaiset menot, joita konsultille tulee hankkeen toteuttamisesta. Lisäksi se kattaa mahdolliset matkakulut, jotka liittyvät tulosten välittämiseen.

Määräajat

Tarjous on jätettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston NME-työryhmälle viimeistään 22. huhtikuuta 2020. Kaikki asiakirjat on jätettävä määräaikaan mennessä, joten määräajan jälkeen saatua aineistoa ei oteta huomioon. Päätös tehdään toukokuussa, ja se ilmoitetaan kaikille hanke-ehdotuksen jättäneille. Tilanne- ja loppuraportoinnin määräajat vahvistetaan sopimuksen teon yhteydessä.

Tarjous

Avoimet tarjoukset on lähetettävä sähköpostitse Lotta Eklundille, ja hankekuvaus- ja hakulomakkeessa sekä siihen liittyvässä pakollisessa budjettilomakkeessa tulee käyttää jotakin skandinaavista kieltä tai englantia.

Tiedustelut:

Hakulomake löytyy alapuolelta:

Kannattaa lähettää myös muita liitteitä (enimmäispituus 10–15 A4-sivua), joissa kuvataan tarkemmin arvioinnissa painotettavia seikkoja. Mahdolliset CV:t tulee lähettää yhtenä erillisenä tiedostona.

Arviointi

Tarjousten jättäjien arvioinnissa painotetaan seuraavia seikkoja:

 • työsuunnitelma, ml. valitut menetelmät sekä se, miten tarvittavia tietoja on määrä kerätä ja käsitellä
 • aikataulu
 • hankkeen johtamisesta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden vastuunjako, ajankäyttö sekä yleinen osaaminen ja pätevyys
 • tarjouksen jättäjän aiempi kokemus alalta
 • hankkeessa käytettävät pohjoismaiset kontaktit ja verkostot sekä kyky ymmärtää pohjoismaisia kieliä
 • suunniteltu ajankäyttö, tuntipalkka ja muut kulut
 • hankkeen tiedotussuunnitelma.

NME valitsee toimeksisaajan ryhmän jäsenten tekemän tarjousarvioinnin perusteella. NME varaa oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Hankkeen sisällöstä ja rahoitusvaatimuksista saa lisätietoja liitteestä ”Utlysningstext_BECCS_LONG”.

Ota yhteyttä