Tarjouspyyntö hankkeesta, joka koskee Pohjoismaiden luonnonalueiden hoidon kansallisia tavoitteita ja paikallisia kannustimia

11.06.19 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja taloustyöryhmä (NME) sekä luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM) pyytävät täten tarjouksia hankkeesta, joka koskee Pohjoismaiden luonnonalueiden hoidon kansallisia tavoitteita ja paikallisia kannustimia. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 1.8.2019.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
To, 2019/08/01 - 23:59
Budjetti
400 000 Tanskan kruunua
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Norja

Maankäytön muutokset ovat yksi tärkeimmistä syistä luonnon monimuotoisuuden muutoksiin ja köyhtymiseen Pohjoismaissa. Paikallisilla viranomaisilla (yleensä kunnilla) on päävastuu alueidenkäytön suunnittelusta ja maankäytöstä. Keskeisimpänä haasteena on se, että kunnilla voi olla selkeitä taloudellisia kannustimia tehdä esimerkiksi rakentamisen, viljelyn tai metsänistutuksen mahdollistavia maankäytön muutoksia alueilla, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja kulttuuriympäristön kannalta. Tällainen maankäytön muutos voi lisätä kuntien taloudellista toimeliaisuutta, työllisyyttä, uusyritystoimintaa, asukaslukua ja verotuloja. Kunnilla ei yleensä ole yhä vahvoja taloudellisia kannustimia säilyttää näitä alueita, jotta ne voisivat jatkossakin toimittaa paikallisesta tai kansallisesta (tai jopa kansainvälisestä näkökulmasta) tärkeitä ekosysteemipalveluita.

Nyt on esitettävä useita kysymyksiä, jotta voisimme vastata haasteisiin sekä etsiä ratkaisuja, jotka lisäävät kansallisten ja paikallisten tavoitteiden vastaavuutta:

 • Mitä kansallisten monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen liittyviä kannustimia kunnilla on, kun ne hallitsevat maankäyttöä?
 • Onko kansallisten tavoitteiden ja paikallisten kannustimien välillä poikkeamia myös muilla maankäyttöön liittyvillä osa-alueilla?
 • Sisällytetäänkö tämäntyyppisiä näkökohtia muulla tavoin maankäytön hallintaprosessiin?
 • Millaista tietopohjaa paikallisilla ja/tai kansallisilla viranomaisilla on ekosysteemin ja ekosysteemipalveluiden arvioimiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Hankkeen tavoite

Hankkeessa tulee valottaa useiden tapaustutkimusten avulla sitä, miten monimuotoisuus-, kulttuuriympäristö- ja virkistyskäyttökysymykset on sisällytetty kuntien maankäytön hallintaan Pohjoismaissa. Yksittäisessä tapaustutkimuksessa voidaan valottaa sitä, miten yksi tai useampi näistä kolmesta osa-alueesta on sisällytetty kansalliseen maankäytön hallintaan. Tapaustutkimusten tulee yhdessä kattaa kaikki kolme osa-aluetta ja vähintään kolme Pohjoismaata.

Hankkeessa tulee laatia arviointi eri ohjausvälineiden käytön vaikutuksista ja siitä, mitä päätelmiä tapaustutkimuksia vertailemalla voidaan tehdä. Päätelmät voivat koskea monimuotoisuus-, kulttuuriympäristö- ja virkistyskäyttökysymysten välisiä systemaattisia eroja, jotka liittyvät eturistiriitoihin ja ohjausvälineiden käyttöön tai mahdollisiin trendeihin eri ohjausvälineen tehokkuudessa, kustannustehokkuudessa ja yleisessä toimivuudessa.

Budjetti

Hankkeen budjettikehys on 400 000 Tanskan kruunua (sis. mahdollisen arvonlisäveron). Budjettikehys kattaa tavanomaiset menot, joita konsultille tulee hankkeen toteuttamisesta, sekä mahdolliset matkakulut, jotka syntyvät siitä, että konsultti tiedottaa hankkeesta jossakin Pohjoismaiden ministerineuvoston tai työryhmien kokouksessa. Budjettiin sisältyvät myös julkaisukustannukset (noin 25 000 DDK) sekä mahdolliset käännöskustannukset. Raportti julkaistaan Pohjoismaiden ministerineuvoston TemaNord-sarjassa ja esitellään Pohjoismaiden ministerineuvoston sivustossa.

Määräajat

Tarjous on jätettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmille (NME ja NBM) viimeistään 1.8.2019. Kaikki asiakirjat on jätettävä määräaikaan mennessä, joten määräajan jälkeen saatua aineistoa ei oteta huomioon. Päätös tehdään syyskuussa 2019, ja siitä ilmoitetaan kaikille hanke-ehdotuksen jättäneille. Hankkeen tulee alkaa syksyllä 2019, ja loppuraporttiehdotus on esiteltävä työryhmäkokouksessa vuonna 2020. Projektipäällikön on lähetettävä työryhmille tilanneraportti kahdesti hankekauden aikana. Päivämäärät vahvistetaan sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Tarjous

Tarjoukset on lähetettävä sähköpostitse Lotta Eklundille:

Tarjouksissa tulee käyttää hankekuvaus- ja hakulomakkeen jompaakumpaa kieliversiota ja siihen liittyvää pakollista budjettilomaketta.

Kannattaa lähettää myös muita liitteitä (enimmäispituus 10–15 A4-sivua), joissa kuvataan tarkemmin hankkeiden arvioinnissa painotettavia seikkoja. Mahdolliset CV:t tulee lähettää yhtenä erillisenä tiedostona.

 

Lue koko tarjouspyyntö täällä:

Arviointi

Tarjousten jättäjien arvioinnissa painotetaan seuraavia seikkoja:

 • työsuunnitelma, ml. valitut menetelmät sekä se, miten tarvittavia tietoja on määrä kerätä ja käsitellä
 • aikataulu
 • hankkeen johtamisesta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden vastuunjako, ajankäyttö sekä yleinen osaaminen ja pätevyys
 • tarjouksen jättäjän aiempi kokemus alalta
 • hankkeessa käytettävät pohjoismaiset kontaktit ja verkostot sekä kyky ymmärtää pohjoismaisia kieliä
 • suunniteltu ajankäyttö, tuntipalkka ja muut kulut
 • hankkeen tiedotussuunnitelma.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tukijärjestelmistä saa lisätietoja täällä: