Tarjouspyyntö hankkeesta, joka koskee taloudellisten ohjauskeinojen tulonjakovaikutuksia

03.06.19 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja taloustyöryhmä (NME) pyytää täten tarjouksia hankkeesta, joka koskee taloudellisten ohjauskeinojen tulonjakovaikutuksia (distributional impacts). Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 1.8.2019.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
To, 2019/08/01 - 23:59
Budjetti
400 000 Tanskan kruunua
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Grönlanti
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi

Ympäristö- ja energiaverojen käyttö on lisääntynyt Pohjoismaissa merkittävästi viime vuosikymmeninä. Kaikissa Pohjoismaissa käytetään varsinkin energia-alalla veroja, joilla on sekä fiskaalisia että ympäristötavoitteita. Kuluttajille verot ovat suuruusluokaltaan sellaisia, että niillä on tulonjakovaikutuksia. Fossiilittomaan yhteiskuntaan siirtyminen vaatii entistä tehokkaampien ohjauskeinojen käyttöä, mikä voi kasvattaa tulonjakovaikutuksia huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Kunnianhimoisimpien päästötavoitteiden mukainen uudistus saattaa käytännössä paitsi korottaa verotasoja myös tuoda vero- tai maksupohjaan mukaan yrityksiä ja muita toimijoita, jotka ovat tällä hetkellä taloudellisen ohjauksen ulkopuolella. Tällaisessa uudistuksessa on otettava huomioon myös muita tavoitteita, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niihin sisältyvä tavoite eriarvoisuuden vähentämisestä.

Tavoite, rajaukset ja menetelmät

 • Hankkeeseen tulee sisältyä alan uusimpaan tutkimukseen perustuva yleinen teoreettinen keskustelu ympäristöverojen tulonjakovaikutuksista.
 • Hankkeessa tulee kartoittaa selvitykset, joita Pohjoismaissa on tehty ympäristöverojen tulonjakovaikutuksista.
 • Hankkeessa tulee ottaa huomioon tulonjakovaikutusten eri analysointimenetelmät. Tuloryhmäkohtaisten vaikutusten lisäksi on siis analysoitava myös sitä, millä tavoin tulonjakovaikutusten kokoon vaikuttaa alueellinen ulottuvuus. Lisäksi analyysi voi koskea muita tärkeitä näkökohtia, kuten tulonjakovaikutusten sukupuolijakaumaa.
 • Hankkeessa on otettava huomioon verojen käyttöönoton yhteydessä toteutetut toimenpiteet, joilla pyritään lieventämään mahdollisia tulonjakovaikutuksia. Tutkimuksen yhtenä nimenomaisena tavoitteena on analysoida sitä, missä määrin tulonjakovaikutusten voidaan osoittaa vaikuttaneen siihen, miten ympäristö- tai energiaverot on suunniteltu. 
 • Hankkeessa tulee teoreettisen keskustelun ja pohjoismaisten esimerkkien pohjalta pyrkiä tekemään suosituksia siitä, miten taloudelliset ohjauskeinot tulisi suunnitella mahdollisten regressiivisten vaikutusten lieventämiseksi.
 • Tutkimuksen tulee kattaa tulonjakovaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden osalta ainakin kolme Pohjoismaata ja mielellään myös Grönlanti.
 • Käsiteltävät tulonjakovaikutukset voivat olla sekä välillisiä että välittömiä.
 • Tulonjakovaikutuksia tulee tutkia sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.
 • Hankkeessa tulee havainnollistaa taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönotosta johtuvia tulonjakovaikutuksia analysoimalla paria käytännön esimerkkiä talouden eri tasoilta. Päähuomio tulee kuitenkin kohdistaa siihen, miten ohjauskeinot vaikuttavat kotitalouksiin ja yksittäisiin kuluttajiin.

Budjetti

Hankkeen budjettikehys on 400 000 Tanskan kruunua (sis. mahdollisen arvonlisäveron). Budjettikehys kattaa tavanomaiset menot, joita konsultille tulee hankkeen toteuttamisesta. Lisäksi se kattaa mahdolliset matkakulut, jotka liittyvät tulosten välittämiseen, kuten hankkeen esittelyyn jossakin Pohjoismaiden ministerineuvoston tai työryhmän kokouksessa.

Määräajat

Tarjous on jätettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston NME-työryhmälle viimeistään 1.8.2019. Kaikki asiakirjat on jätettävä määräaikaan mennessä, joten määräajan jälkeen saatua aineistoa ei oteta huomioon. Päätös tehdään syyskuussa, ja siitä ilmoitetaan kaikille hanke-ehdotuksen jättäneille. Hankkeen tulee alkaa syksyllä 2019, ja loppuraporttiehdotus on esiteltävä työryhmäkokouksessa vuonna 2020. Projektipäällikön on lähetettävä työryhmille tilanneraportti kahdesti hankekauden aikana. Päivämäärät vahvistetaan sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Tarjous

Tarjoukset on lähetettävä sähköpostitse Lotta Eklundille, ja niissä tulee käyttää hankekuvaus- ja hakulomakkeen jompaakumpaa kieliversiota ja siihen liittyvää pakollista budjettilomaketta.

Lataa hakuasiakirjat tästä:

Lisätietoja hankkeen sisällöstä ja rahoitusvaatimuksista:

Kannattaa lähettää myös muita liitteitä (enimmäispituus 10–15 A4-sivua), joissa kuvataan tarkemmin hankkeiden arvioinnissa painotettavia seikkoja. Mahdolliset CV:t tulee lähettää yhtenä erillisenä tiedostona.

Arviointi

Tarjousten jättäjien arvioinnissa painotetaan seuraavia seikkoja:

 • työsuunnitelma, ml. valitut menetelmät sekä se, miten tarvittavia tietoja on määrä kerätä ja käsitellä
 • aikataulu
 • hankkeen johtamisesta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden vastuunjako, ajankäyttö sekä yleinen osaaminen ja pätevyys
 • tarjouksen jättäjän aiempi kokemus alalta
 • hankkeessa käytettävät pohjoismaiset kontaktit ja verkostot sekä kyky ymmärtää pohjoismaisia kieliä
 • suunniteltu ajankäyttö, tuntipalkka ja muut kulut
 • hankkeen tiedotussuunnitelma.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tukijärjestelmistä saa lisätietoja täällä:

Ota yhteyttä