Christina Gestrin (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
342
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Herr president! Mittengruppen välkomnar de nordiska energiministrarnas nya handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet men beklagar att Nordiska ministerrådet inte klarar av att anpassa sin mötestidtabell så att Nordiska rådet skulle kunna behandla ett så här viktigt dokument med tid.

Mittengruppen instämmer i att fokusen bör vara i utvecklandet av förnybara energikällor och energieffektivitet och en fortsatt harmonisering av den nordiska elmarknaden. Att nordiska länder använder olika former av styrmekanismer för att minska sina koldioxidutsläpp och för att utveckla förnybara energiformer är ett hinder för utvecklande av harmoniserande av den gemensamma nordiska elmarknaden. Här behöver vi alltså en harmonisering.

Den globala efterfrågan på nya energi- och miljöinnovationer är växande. De nordiska länderna bör ta denna chans till vara. En integrerad nordisk hemmamarknad bör utvecklas för att Norden ska kunna bli en stark aktör på den globala marknaden särskilt inom förnybar energi, energieffektivering och annan clean tech.

Nordiska regeringar bör lägga upp konkreta mål för energieffektivitet och upprätta gemensamma kriterier för hållbar offentlig upphandling. Det är en glädjande nyhet att Sverige som bäst utreder om gemensamma kriterier för hållbar offentlig upphandling är möjliga att upprätthålla i Norden. Vi har också fått höra här att statsministrarna har behandlat den här frågan under sitt möte här i Oslo.

Slutligen vill jag konstatera att mittengruppen efterlyser en långsiktig, realistisk klimat- och energipolitik som följer de målsättningar som fastslagits globalt och på EU-nivå.