Statistikhäfte för Gränsregionen Innlandet-Dalarna

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Det regionale samarbeidet mellom Hedmark og Dalarna ble innledet i 2007 med et forprosjekt og deretter med Interregprosjektet TRUST Hedmark-Dalarna som ble avsluttet i 2012. Statistikkheftet beskriver ulike aspekter ved denne store grenseregionen og gjennom statis-tikken kan man også få kunnskap som kan være til nytte i plan- og utviklingsarbeidet over nas-jonsgrensen.  Vi håper at denne fakta- og forskn-ingsbaserte kunnskap kan bidra til et intensivert samarbeide over grensen innenfor samfunns- og næringsutvikling med vekt på de områder der grenseoverskridende samarbeid vil skape en stor merverdi.  Vi håper at statistikkheftet kan brukes av aktører som er opptatt av utviklingsarbeid og arbeid med å skape forutsetninger for tilvekst og regional utvikling.  Dette kan være regionale myn-digheter og kommunene i grenseregionen, men også næringslivet og interesserte innbyggere. 
Útgáfunúmer
12