Koordinator

 
Nordisk Energiforskning er en institusjon under Nordisk Ministerråd som har som oppgave å fremme nordisk samarbeid og utrede beslutningsgrunnlag innen energiområdet.  Nordisk Energiforskning finansierer studier og analyser for å fremme en bærekraftig fremtid. Nordisk Energiforskning har ca. 15 høyt utdannede ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon se www.nordicenergy.org
 
 
Koordinator
Vil du være med å utvikle og styrke nordisk energisamarbeid? Er du vant til å holde mange baller i lufta samtidig? Liker du å hjelpe teamet ditt og kollegene? Her er jobben for deg!
 
Det er viktig med et styrket forskningssamarbeid mellom landene i Norden. Den nordiske regionen er den 12. største økonomien i verden. Samtidig er de nordiske landene banebrytende for det grønne skiftet og har som visjon å bli verdens mest bæredyktige og integrerte region.  Nordisk Energiforskning bidrar til å skape den kunnskapsbasen Norden trenger for å ta globalt lederskap innen smart energi og karbonnøytralitet. Vi administrerer og finansierer internasjonale forskningsprogrammer og prosjekter samt utfører visse sekretariatsfunksjoner i det energipolitiske samarbeidet under Nordisk Ministerråd. Nordisk Energiforskning samarbeider med søsterorganisasjonene NordForsk og Nordic Innovation, samt med EU gjennom ERA-NET, International Energy Agency, Baltikum og utviklingsland.
 
Koordinatorens hovedoppgaver er å gi administrativ støtte til teamets rådgivere og direktøren gjennom å:
  • Utvikle administrative prosedyrer og styrende dokumenter, for løpende å sikre overblikk over (i) kontrakter, (ii) økonomi og (iii) prosjekter på tvers av organisasjonen.
  • Arrangere og hjelpe til med å avvikle møter, inklusive møtepakker, referater og tidsplaner.
  • Journalisering og digitalisering.
  • Tilrettelegge for godt samarbeid med institusjoner som finansierer energiforskning i de nordiske landene, forskningsmiljøene, og Nordisk Ministerråd.
  • Assistere direktøren og rådgivere i diverse kontor- og prosjektgjøremål, samt støtte fellesadministrasjonen.
  • Deltakelse i å spre informasjon om Nordisk Energiforsknings arbeid – både internt og eksternt.
 
Vi søker en serviceinnstilt og entusiastisk koordinator. Du kommer til en dynamisk arbeidsplass med plass til egne initiativer, mens den daglige rutine skal fungere. Oppgavene krever at du har analytisk evner, at du kan jobbe selvstendig, målrettet, strukturert og tar eget initiativ, og at du raskt kan ta tak i komplekse og brede problemstillinger.
Du må ha en gode sosiale evner så vel som en god forståelse av rolle og prosess. Du bør ha god formuleringsevne både skriftlig og muntlig på minst ett skandinavisk språk (dansk, norsk eller svensk), i tillegg til engelsk.
Du må ha relevant utdanning. Internasjonal erfaring og spesielt erfaring med nordisk samarbeid er en fordel. I tillegg vil erfaring fra arbeid i statsforvaltningen, forskningsfinansiering eller forskningsadministrasjon tillegges vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr deg:
  • En utfordrende og selvstendig stilling i skjæringsfeltet politikk, forskning- og energiutvikling
  • En stilling i et kompetent og godt fagmiljø med gode muligheter for innflytelse
  • Høyt utdannede, imøtekommende og motiverte kolleger fra alle de nordiske landene, som arbeider i team
  • Lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse, gode velferdstilbud

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse inntil fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i Nordisk Energiforskning. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal Nordisk Energiforsknings stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil Nordisk Energiforskning etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene. Arbeidssted er Oslo.
 
Hvis du vil vite mer om tjenesten, kan du kontakte direktør Klaus Skytte, telefon +47 941 31 447 / e-post Klaus.Skytte@nordicenergy.org , eller lese mer om Nordisk Energiforskning på www.nordicenergy.org

 

Upplýsingar

Tittel

Koordinator

Organisasjon

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Søknadsfrist

20.11.2019 23:59