Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Norska.

Midler til nordiske prosjekter i 2023 - Nordisk arbeidsmiljøutvalg

10.11.22 | Fjármögnunarmöguleiki
Nordisk arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å bidra til gjennomføring av samarbeidsprogrammet på arbeidslivsområdet 2022-2024 i Nordisk Ministerråd. Arbeidsmiljøutvalget utlyser prosjektmidler til nordiske prosjekter for år 2023.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
Wed, 01/02/2023 - 23:59
Tengd stofnun
Fjármálarammi
2 mill. DKK til fordeling for å støtte både større og mindre prosjekter
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Nordisk Ministerråds samarbeidsprogram for arbeidsliv 2022-2024 trekker opp de overordnede mål og retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget. Overordnet fokus i programmet gjenspeiler Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at Norden i år 2030 skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region samt visjonens tre prioriterte områder: Et grønt, konkurransedyktig og sosialt holdbart Norden.

 

Arbeidsmiljøutvalgets viktigste funksjon er å fremme et felles nordisk erfarings- og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling og modernisering av arbeidsmiljøpolitikken og -forvaltningen i de nordiske landene.

 

Målet for samarbeidet på arbeidsmiljøområdet er å sikre et godt og bærekraftig fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle gjennom hele deres arbeidskarrierer. Viktige verktøy er først og fremst et godt og effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i et samarbeid mellom de lokale arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Videre er det avgjørende at myndighetene og de sentrale partene bidrar gjennom å sikre kunnskap om arbeidsmiljø, samt effektive arbeidsmiljøstrategier og tilsynsmetoder. Samtidig skal arbeidsmiljøet være utviklet under hensyn til internasjonale avtaler og EUs lovgivning.

 

Arbeidsmiljøutvalget søker forskning som fremskaffer informasjon og praktiske anbefalinger og løsninger, som arbeidsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheter kan anvende for å kunne håndtere fremtidige arbeidsmiljøproblemer, og som faller innenfor følgende tema:

1. Øke arbeidslivsdeltakelsen blant utsatte grupper

Det er viktig for et velfungerende arbeidsliv at de fleste i samfunnet får en mulighet til å delta i arbeidslivet. Det skal derfor være særlig fokus på økt deltakelse blant flyktninger og innvandrere, unge (herunder unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEETs), personer med nedsatt funksjonsevne og seniorer.

 

Godt arbeidsmiljø og sikkerhet er av stor betydning. Derfor skal vi øke kjennskapen om arbeidsmiljø blant disse gruppene, slik at alle har mulighet for å delta aktivt i arbeidslivet gjennom hele sitt yrkesaktive liv. I den forbindelse er det også viktig å fremme aktiv deltakelse i arbeidsmiljøarbeidet av alle på arbeidsplassen, både arbeidsgiver, ledere og medarbeidere, og at alle tar ansvar for godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

2. Skape løsninger på de utfordringer som fremtidens arbeidsliv vil bringe

Arbeidsmiljøutvalget vil med utgangspunkt i resultatene fra prosjektet «The Future of Work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models» arbeide for å sikre at også jobber i fremtidens arbeidsliv har et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for alle, uavhengig av kjønn. Videre skal vi arbeide for at arbeidsstyrken har den kompetanse og kunnskap om arbeidsmiljø som trengs, og kontinuerlig tilegner seg ny læring (livslang læring), slik at den er rustet til å møte de endringer og nye jobbmuligheter som vil oppstå.

 

Her er det viktig å se på praktiske måter å nå ut til deltakere på det nordiske arbeidslivet på om betydningen av arbeidsmiljø, for eksempel interaktive samtaler, undervisningsvideoer og annonsekampanjer, i tillegg til de nødvendige analyser og utfordringer. Blant annet ved å:

  • Styrke dialogen med samarbeidspartnere, blant annet partene i arbeidslivet, vedrørende beskyttelse av de som utfører online-arbeid (for eksempel plattformarbeid), og de som jobber i andre land enn deres arbeidsgiver er etablert i.
  • Vurdere hvordan en kombinasjon av fjernarbeid og arbeid på stedet (det hybride arbeidslivet) påvirker arbeidshelsen.

Det vil i 2023 være ca. 2 mill. DKK til fordeling for å støtte både større og mindre prosjekter.

 

Søknadene vurderes av Nordisk arbeidsmiljøutvalg, som utarbeider en innstilling til Nordisk embedsmannskomité for arbeidsliv (EK-A), som beslutter tildeling.

 

For at søknaden skal bli vurdert må det dokumenteres at minst tre nordiske land eller to nordiske land pluss minimum ett ikke-nordisk land deltar aktivt i prosjektet.

 

Utvalget vurderer søknadene ut fra kriterier om prosjektets relevans innenfor prosjektutlysningens rammer, faglig innhold, prosjektets nyhetsverdi, nordisk nytte og faglige kvalifikasjoner i prosjektgruppen. I tillegg gjøres det en vurdering av om det er sannsynlig at prosjektet blir gjennomført innen anslått tid og budsjett.

Søknaden må sendes på e-post til utvalgssekretær Gro Synnøve Rygh Færevåg, gro.synnove.faerevag@arbeidstilsynet.no, senest 1. februar 2023.

 

Innkomne søknader etter denne dato vil ikke bli behandlet.