Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för arbetsliv 2018–2021

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Den gemensamma arbetsmarknaden utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. En stor och kompetent arbetsstyrka är vår viktigaste resurs och formar grunden för en konkurrensstark nordisk arbetsmarknad samt för utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena. Samtidigt står de nordiska arbetsmarknaderna inför betydande förändringar till följd av bl.a. demografisk utveckling, ökad globalisering, teknologi och internationell konkurrens. Samarbetsprogrammet för arbetslivssektorn 2018-2021 pekar ut en rad väsentliga utmaningar inom arbetslivsområdet och hur det nordiska samarbetet kan bidra till att tillmötesgå dessa.
Útgáfunúmer
2018:709