Best anvendelig teknikk (BAT) innen ytterbehandlingsindustrien

01.04.20 | Støttemulighet
Prosjektet skal bidra med informasjon og kunnskap om miljøspørsmål innen virksomheter som overflatebehandler metaller og plastmaterialer, og som kan brukes som innspill fra Norden til BREF-prosessen for samme bransje.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tor, 30/04/2020 - 12:00
Økonomisk rammeverk
450 000 DKK
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Prosjektet er et nordisk prosjekt og skal beskrive de beste tilgjengelige teknikker (BAT) med henblikk på å begrense forurensning og andre negative påvirkninger på miljøet fra overflatebehandlingsvirksomheter omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) vedlegg I punkt 2.6 Overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess når behandlingsbadene har et volum på over 30 m³.

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.