Midler til nordiske prosjekter i 2022, Nordisk arbeidsmiljøutvalg

03.12.21 | Støttemulighet
Nordisk arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å bidra til gjennomføring av samarbeidsprogrammet på arbeidslivsområdet 2022-2024 i Nordisk Ministerråd. Arbeidsmiljøutvalget utlyser prosjektmidler til nordiske prosjekter for år 2022.

Information

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tir, 01/02/2022 - 23:59
Økonomisk rammeverk
2.000.000 DKK
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Nordisk Ministerråds samarbeidsprogram for arbeidsliv 2022-2024 trekker opp de overordnede mål og retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget. Overordnet fokus i programmet gjenspeiler Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at Norden i år 2030 skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region samt visjonens tre prioriterte områder: Et grønt, konkurransedyktig og sosialt holdbart Norden.

Arbeidsmiljøutvalgets viktigste funksjon er å fremme et felles nordisk erfarings- og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling og modernisering av arbeidsmiljøpolitikken og -forvaltningen i de nordiske landene. 

Målet for samarbeidet på arbeidsmiljøområdet er å sikre et godt og bærekraftig fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle gjennom hele deres arbeidskarrierer. Viktige verktøy er først og fremst et godt og effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i et samarbeid mellom de lokale arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Videre er det avgjørende at myndighetene og de sentrale partene bidrar gjennom å sikre kunnskap om arbeidsmiljø, samt effektive arbeidsmiljøstrategier og tilsynsmetoder. Samtidig skal arbeidsmiljøet være utviklet under hensyn til internasjonale avtaler og EUs lovgivning.

Arbeidsmiljøutvalget søker forskning som fremskaffer informasjon og praktiske anbefalinger og løsninger, som arbeidsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheter kan anvende for å kunne håndtere fremtidige arbeidsmiljøproblemer, og som faller innenfor følgende tema:

1. Arbeidsmiljø og framtidens arbeidsplasser

Det omfattende nordiske forskningsprojektet ’The Future of Work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models" avga en rekke relevante delrapporter underveis og en samlet sluttrapport første halvår 2021. Her pekes på flere utviklingstrekk, analyser og utfordringer av stor relevans for utvalget å drøfte og utrede videre. Bl.a.:

  • Økt framvekst av plattformarbeid som utfordrer hvordan de nordiske modellene bygger på at det er en arbeidsgiver og en arbeidstaker som avtalefester lønns- og arbeidsvilkår.
  • Økt digitalisering og endrede arbeidsformer og organisering, herunder økt hjemme- og fjernarbeid, konsekvenser mht teknostress, manglende støtte (bl.a.digital), uklare grenser mellom arbeid og fritid, konsekvenser for medvirkning, motivasjon, produktivitet og helse mm.
  • Risiko for et framtidig arbeidsliv hvor lønnsvekst og ordnede forhold ikke vil omfatte alle, men en økende andel stå utenfor.
  • Konsekvenser av klimaforandringer og grønn omstilling for arbeidsmiljø og arbeidshelse.
  • Arbeidsmiljøarbeidets plass og organisering i de framtidig forventede store omstillingsprosesser.

2. Videreutvikling av arbeidsmiljømyndighetenes strategier og metoder

Forandringene i arbeidslivet innvirker også på arbeidsmiljømyndighetene. Utvikling av informasjon, strategier og metoder som tilsynsmyndighetene kan benytte for å håndtere framtidens arbeidsmiljøutfordringer er nødvendig. 

Rapporten ”Work today and in the future. Perspectives on Occupational Safety and Health challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates” beskriver utfordringer og forslag for arbeidsmiljømyndighetene og tilsynsvirksomheten i framtidens arbeidsliv, og er et relevant grunnlag for framtidige prosjekter. 

Det vil i 2022 være ca. 2 mill. DKK til fordeling for å støtte både større og mindre prosjekter. 

Opplysninger om søknadsprosedyrer og søknadsskjema finnes på Nordisk  Ministerråds nettsider:

Søknaden må sendes på e-post til utvalgssekretær Gro Synnøve Rygh Færevåg senest 1. februar 2022.

Innkomne søknader etter denne dato vil ikke bli behandlet.