Open Call: Vi tilhører alle Generation 2030

09.09.18 | Støttemulighet
Nordisk ministerråd etterlyser gode forslag til kommunikasjonstiltak utført av ungdomsaktører i alderen 15–29 år vedrørende de nordiske landenes utfordringer og løsninger for Agenda 2030 og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tor, 15/11/2018 - 23:59
Økonomisk rammeverk
fra 200 000 til 500 000 DKK

Hensikten med kommunikasjonstiltakene er å skape debatt om og engasjement for Agenda 2030 i Norden, med særlig fokus på mål 12: bærekraftig forbruk og produksjon. Søknaden må være mottatt innen 15. november 2018 i henhold til instruksene som er gitt.

Om Generation 2030

Generation 2030 er et nordisk program for implementeringen av Agenda 2030 og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling i Norden. Slik navnet tilsier, har programmet et sterkt fokus på aktivt å engasjere barn og ungdom i det nordiske arbeidet for å nå de globale målene. Programmet er særlig rettet mot temaet bærekraftig forbruk og produksjon, som er et av de områdene der Norden generelt har noen av de største utfordringene når det gjelder oppnåelsen av de 17 globale målene for bærekraftig utvikling. 

Les mer om Nordens utfordringer vedrørende implementeringen av Agenda 2030 i:

Om kommunikasjonstiltaket

Kommunikasjon er en sentral del av Generation 2030, et nordisk program for implementeringen av Agenda 2030 i Norden, ettersom ambisjonen er å skape kunnskap om Agenda 2030 og debatt om oppnåelsen av de 17 globale målene for bærekraftig utvikling. 

Hensikten med de etterspurte kommunikasjonstiltakene er å skape debatt og engasjement rundt utfordringene med implementeringen av mål 12 i Agenda 2030: bærekraftig forbruk og produksjon. Det gjøres rede for disse utfordringene i Nordisk ministerråds nylig utgitte analyse med navnet Nordic Progress towards SDG12. Bærekraftig forbruk og produksjon innebærer effektiv bruk av ressurser, hensyn til økosystemtjenester som er nødvendige for forsyningen, og redusert påvirkning fra farlige kjemikalier. Det betyr ikke bare at vi skal ta hensyn til miljømessig og økonomisk bærekraft, men også den sosiale delen av forbruket og produksjonen, for eksempel likestilling og arbeidsvilkår i globale verdikjeder.

Det etterspurte kommunikasjonstiltaket kan for eksempel være rettet mot en bærekraftig livsstil, det vil si hvordan vi som enkeltmennesker kan bidra til oppnåelsen av bærekraftig forbruk og produksjon, eller andre ting.

Kommunikasjonstiltaket kan ha mange ulike uttrykk og for eksempel utføres som en kampanje, en utstilling, et arrangement, en festival eller noe helt annet.

Hvilke er kriteriene for prosjektet?

Søknadene vil bli vurdert på grunnlag av følgende kriterier:

- Prosjektet skal gjennomføres av en ungdomsorganisasjon eller et nettverk av ungdomsaktører i alderen 15–29 år.

- Prosjektet skal involvere minst tre av de nordiske landene (det vil si Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Åland, Grønland og Færøyene). I stedet for et nordisk land kan prosjektet omfatte et av de baltiske landene eller Nordvest-Russland.

- Prosjektet skal ha som mål å bidra til økt kjennskap til og debatt om Nordens arbeid med Agenda 2030, med særlig fokus på mål 12: bærekraftig forbruk og produksjon.

- Prosjektet skal ha en definert målgruppe for kommunikasjonstiltaket og en utarbeidet og tydelig kommunikasjonsplan. Prosjektet skal gjennomføres av unge aktører, men målgruppen for tiltaket trenger ikke nødvendigvis være begrenset til barn og ungdom. Avhengig av typen tiltak kan det også være rettet mot voksne og eldre.

- Prosjektet skal ikke være diskriminerende overfor noen grupper eller individer og skal ha et gjennomgående likestillingsperspektiv.

- Prosjektet skal ha et definert budsjett. Det kan søkes om økonomisk støtte på mellom 200 000 og 500 000 DKK. Utover beløpet det søkes om, skal minst 15 prosent av finansieringen foreligge fra en annen kilde.

NB! Oppfyllelse av samtlige ovenstående kriterier er ikke en garanti for at midler vil bli innvilget til de aktuelle prosjektforslagene. Ved utvelgelsen av prosjekter gjennomfører Nordisk ministerråds sekretariat en prioritering på grunnlag av ovenstående kriterier og en samlet vurdering av konseptbeskrivelsens kvalitet, prosjektets kommunikasjonsplan og tiltakenes gjennomførbarhet. Utover dette ber vi søkerne om å være oppmerksom på at det før prosjektet startes, skal utarbeides en prosjektplan og -kontrakt i henhold til Nordisk ministerråds retningslinjer.

Hvem kan søke?

Kommunikasjonstiltaket skal gjennomføres av en ungdomsorganisasjon eller et nettverk av ungdomsaktører i alderen 15–29 år. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Utover dette skal prosjektet involvere minst tre av de nordiske landene (det vil si Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Åland, Grønnland og Færøyene). I stedet for et nordisk land kan prosjektet omfatte et av de baltiske landene eller Nordvest-Russland.

Ungdomsorganisasjonene kan velge å foreslå et prosjekt i samarbeid med andre aktører dersom de mener at disse kan styrke det endelige kommunikasjonstiltaket.

Hva er budsjettet?

Det kan søkes om økonomisk støtte på mellom 200 000 og 500 000 DKK. Utover beløpet det søkes om, skal minst 15 prosent av finansieringen foreligge fra en annen kilde. Denne finansieringen kan bestå av såkalt ”in kind-finansiering”. In kind-finansiering består av tjenester eller varer i stedet for penger. Som et eksempel på dette kan frivillig arbeid regnes inn i budsjettet. Beregningene skal spesifiseres i søknadens budsjett. Det samlede beløpet det søkes om, skal derfor ikke overstige 85 prosent av prosjektets samlede utgifter.

Det samlede budsjettet for denne åpne søknaden er én million DKK.

Når skal prosjektet gjennomføres?

Prosjektet skal starte 1. januar 2019 og være avsluttet senest 31. desember 2019.

Slik søker du

Søknadsperioden løper fra 11. september til 15. november 2018.

Les annonsen og informasjonen om den åpne søknaden nøye. Søknadene vil bli vurdert på grunnlag av kriteriene som er angitt for prosjektet.

Last ned søknadsdokumentene – prosjektbeskrivelse og budsjettskjema – via lenkene nedenfor. Fyll ut prosjektbeskrivelsen og budsjettskjemaet. Spesifikke anvisninger for dette medfølger.

Søknad skjer ved at de utfylte skjemaene sendes via e-post til Fanny Rehula senest 15. november 2018.

NB! For at søknaden skal kunne tas i betraktning, må de angitte prosjektkriteriene være oppfylt, og utfylt prosjektbeskrivelse og budsjettskjema må sendes inn. Søkere som oppfyller kravene, blir kontaktet i desember 2018.

Eksempel til inspirasjon

#TASTEOFWASTE

Et initiativ som griper fatt i det unødvendige matsvinnet og fremmer en bærekraftig livsstil. Initiativet gikk ut på en kampanje og utfordring i sosiale medier.

ASAP – A Sustainability Accelerator Project 

En bærekraftsakselerator som gir ungdommer mulighet til å bli morgendagens bærekraftsledere.

Kontakt