Søk midler fra Nordisk likestillingsfond!

16.02.23 | Støttemulighet
Nordisk likestillingsfond finansierer samarbeid som fremmer likestilling. Gjennom fondet utlyser Nordisk ministerråd hvert år midler til prosjekter der minst tre organisasjoner fra minst tre nordiske land samarbeider. Nordisk likestillingsfond åpner for søknader 1. mars og stenger 3. april.

Informasjon

Opportunity category
Legater
Financial framework
50 000–500 000 DKK
Countries
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland
Estland
Litauen
Latvia

Nordisk likestillingsfond finansierer samarbeid som fremmer likestilling. Gjennom fondet utlyser Nordisk ministerråd hvert år midler til prosjekter der minst tre organisasjoner fra minst tre nordiske land samarbeider.

 

Via fondet finansieres prosjekter der minst tre organisasjoner, fra minst tre nordiske land, samarbeider for å fremme likestilling. Prosjekter som på ulike måter er rettet mot å møte problemer med manglende likestilling, bidrar til ny kunnskap og erfaringsutveksling eller manifesterer og utvikler nordisk samhørighet, kan søke om midler fra fondet.

 

Prosjektene kan for eksempel bidra til ny kunnskap, erfaringsutveksling og nordiske nettverk.

NIKK administrerer fondet på oppdrag av Nordisk ministerråd, inkludert utlysning, vurdering og oppfølging av resultater.

Om fondet

1. Nordisk likestillingsfond henvender seg til en bred målgruppe og er blant annet åpent for frivillige organisasjoner, nettverk, offentlige virksomheter, andre ikke-kommersielle aktører og mindre bedrifter.

 

2. Delt kunnskap fører til endring. Fondet finansierer samarbeidsprosjekter mellom minst tre organisasjoner fra minst tre nordiske land, hvorav Færøyene, Grønland eller Åland kan være ett. Alternativt kan samvirket inkludere organisasjoner fra minst to nordiske land og en fra Estland, Lettland, Litauen eller det nordvestlige Russland.

 

3. Fondet finansierer aktiviteter av forskjellig slag, blant annet arrangementer, utredninger, nettverksbygging, metodeutvikling og virksomhetsutvikling.

 

4. Av søknaden skal det fremgå tydelig hvordan prosjektet er tenkt å bidra til nordisk nytteverdi, for eksempel gjennom et resonnement som tydeliggjør hvordan prosjektet genererer positive effekter gjennom nordisk samarbeid, sammenlignet med om det var bedrevet på nasjonalt nivå.

 

5. I søknaden skal det fremgå tydelig hvordan prosjektet er tenkt å bidra til likestillingspolitisk merverdi, for eksempel gjennom et resonnement som tydeliggjør hvordan prosjektet skal bidra med ny eller endret kunnskap om likestilling.

 

6. Beløpet det søkes om, bør være på mellom 50 000 og 500 000 danske kroner (DKK), og prosjektet skal oppfylle samtlige kriterier for økonomisk rimelighet. Til søknaden skal det legges ved et budsjett, der alle poster må angis i DKK, inkludert totalbeløpet. Egenfinansiering og totalfinansiering må synliggjøres i budsjettet.

Viktige datoer i 2023

Skal din organisasjon søke om midler til nordisk samarbeid på likestillingsområdet? Her er datoene dere må huske.

 

1. mars Det åpnes for søknader på nikk.no

3. april: Søknadsfristen går ut kl. 24.00 (CET)

Mai: Vedtak meddeles søkerne

Juni: Kontrakt skrives

Vil du vite mer om fondet?

1. mars arrangerer NIKK en digital informasjonssamtale. Meld deg på, og send inn eventuelle spørsmål på forhånd via lenken nedenfor. Samtalen holdes på engelsk. Spørsmål kan også stilles på engelsk eller skandinaviske språk på møtet. Samtalen er kostnadsfri og åpen for alle som er interessert. 

Tid: 1. mars 2023 kl. 13.30–14.30 (CET)
Sted: Digital samtale. Lenke sendes til alle påmeldte.
Meld deg på: Senest 28. februar kl. 16:00 (CET) via lenken nedenfor