Akademisk godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa
Her kan du lese om hvordan du kan få godkjent en utenlandsk utdanning når du flytter til Finland for å studere. Dessuten får du vite hvordan en utdannelse fra Finland kan godkjennes i utlandet.

Akademisk godkjenning av utdanninger omfatter både det å gi adgang til en utdanning på basis av utenlandske studier, og godskriving av utenlandske studier som en del av en grad som gjennomføres i Finland.

Informasjon om yrkesmessig godkjenning av utdanninger, altså om når en person med utdanning fra utlandet trenger en særskilt godkjenning av utdanningen eller en autorisasjon eller lisens, finner du i artikkelen Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland.

Godkjenning av utenlandske studier i Finland

Utdanningsinstitusjonene fatter selv vedtak om godskriving av studier gjennomført i utlandet som del av en finsk utdanning. Overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning garanterer at høyere utdanningsinstitusjoner i Norden godkjenner hverandres utdanninger.

Godkjenning av finske eksamener i utlandet

Det internasjonale prinsippet ved godkjenning av eksamener er at den mottakende instansen foretar en tolkning av den utenlandske eksamenens nivå og av kompetansen den gir. Fra finsk side er det ikke mulig å påvirke beslutningsprosessene i et annet land direkte. Selv om bl.a. den nordiske overenskomsten og EU-reglene inneholder visse generelle bestemmelser, avgjør hvert enkelt land selv hvordan bestemmelsene skal anvendes i hvert enkelt tilfelle. Man kan også be Utbildningsstyrelsen om særskilt uttalelse om en finsk eksamen. Utbildningsstyrelsen gir ekspertuttalelser om finske eksamener for internasjonal bruk, mot betaling. Det kan utarbeides uttalelser om gjennomførte eksamener som inngår i den offisielle eksamensstrukturen i Finland.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.