Å arbeide i flere land samtidig

Að vinna í fleiri löndum samtímis
Når man arbeider i flere land samtidig, må man være oppmerksom på en rekke forhold som folkeregistrering, sykeforsikring og skatt.

Det er nødvendig å sette seg grundig inn i reglene for folkeregistrering i de aktuelle land, for det er ikke én enkelt regel som gjelder når man arbeider i mer enn ett land. Man må også huske på at man bare kan ha én folkeregistrert adresse. Hovedregelen er at man er omfattet av trygdelovgivningen i det landet man er bosatt i når man arbeider i to nordiske land samtidig.

Midlertidig arbeid i et annet nordisk land for en islandsk arbeidsgiver

En arbeidstaker som blir sendt av arbeidsgiver for å arbeide i et annet nordisk land i en tidsbegrenset periode på arbeidsgivers regning, er fremdeles medlem av folketrygden i hjemlandet eller landet der arbeidsgiver holder til.

For å bekrefte dette, skal landet arbeidstakeren blir sendt fra, utstede blankett E 101. På denne måten unngår man å måtte betale forsikringer i det landet det midlertidige arbeidet blir utført, og arbeidsgiver fortsetter å betale arbeidsgiveravgift i hjemlandet.

En student med folkeregistrert adresse på Island, men som oppholder seg utenlands for å studere, er fremdeles medlem av den islandske folketrygden, med mindre han er medlem i folketrygden i studielandet.

Dersom studenten får fast bopel eller tar lønnsarbeid i studielandet, skal han opplyse om dette til Folkeregisteret, og han mister da sine islandske trygderettigheter.

Ved flytting

Selv om man har fast bopel eller folkeregistrert adresse på Island, har man ikke automatisk tilgang på ytelser fra folketrygden eller til arbeidsledighetstrygd. Likevel kan alle opparbeide seg rett til utbetalinger av folke- og arbeidsledighetstrygd dersom de er bosatt på Island og oppfyller visse vilkår.

Flytter man til eller fra Island, må man opplyse om dette til det islandske folkeregisteret (Þjóðskrá). Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins, TR) som i samarbeid med Sykeforsikringsordningen (Sjúkratryggingum Íslands) har ansvar for folketrygden på Island, benytter Folkeregisterets adresselister for å skaffe seg opplysninger om hvorvidt personer er offentlig forsikret på Island.

Flytter man til Island, skal man sende et skjema om dette til TR sammen med en attest om trygdeperioder fra trygdeverkene i andre aktuelle land. Du kan finne dette skjemaet på hjemmesida til TR og mer informasjon på hjemmesida til Sykeforsikringsordningen.

Skatteplikt grunnet arbeid i et annet nordisk land

Dersom du har folkeregistrert adresse på Island, har du i henhold til § 1 i lovgivningen om inntektsskatt full skatteplikt der.

Reiser du for å arbeide i et annet nordisk land, har landet du arbeider i, i henhold til bestemmelser i avtalen om dobbeltbeskatning i Norden, rett til å skattlegge deg for inntektene du får der. Det innebærer at du vanligvis må levere inn to selvangivelser, en i landet du arbeider i på grunn av lønnen du mottar der, og en på Island der den utenlandske lønnen skal framgå.

De utenlandske inntektene beskattes ikke igjen, men det blir tatt hensyn til de utenlandske inntektene i forhold til de totale inntektene når det islandske minstefradraget blir beregnet.

Flere opplysninger finnes på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.