Det færøyske utdanningssystemet

Det færøske uddannelsessystem
Færøyene har grunnskole, videregående opplæring og en rekke høyere utdanninger. Her kan du få oversikt over utdanningssystem og undervisningstilbud på Færøyene.

Administrasjonen av alle skoler og utdanningsinstitusjoner på Færøyene hører under det færøyske utdannings- og kulturdepartementet Mentamálaráðið. undervisningsspråket er færøysk.

 

Grunnskole

Barna begynner på skolen i kalenderåret da de fyller 7 år. Der er 9 års skoleplikt. Fra 3. klasse lærer barna dansk og fra 5. klasse engelsk. Når barna begynner i 8. klasse, består timeplanen av både valgfag og obligatoriske fag. Tysk er et valgfag fra 8. klasse. 9. klasse avsluttes med en avgangsprøve som kan brukes til å søke på de videregående utdanningene. Mange elever velger å bli i grunnskolen og ta 10. klasse, som avsluttes med en utvidet avgangsprøve.

Studieforberedende utdanninger

Gymnasier

Det finnes fem forskjellige slags studieforberedende utdanninger, som alle svarer til nivået i Danmark.

Gymnasiet Studentaskúlin tar tre år og fører fram til studenteksamen, som kan gi adgang til høyere utdanningsinstitusjoner. Det finnes flere gymnaser på Færøyene: i Tórshavn, i Kambsdalur, i Vestmanna, i Klaksvik og på Suðuroy. 

Høyere forberedelseseksamen (HF) tar to år og henvender seg spesielt til voksne som ønsker å ta en utdanning. I likhet med studenteksamen gir en HF-eksamen adgang til høyere læreanstalter. Det er to steder på Færøyene der det er mulig å ta en HF-eksamen: i Tórshavn og i Klaksvík.

Handelsskole består av et basisår, og etter det kan eleven enten fortsette på skolen i to år til eller gå i lære i en butikk eller på et kontor. Fortsetter eleven på skolen, kan en eksamen fra handelsskolen gi adgang til høyere utdanningsinstitusjoner.

Teknisk skole (tekniske skúlin) består av et basisår, og etter det kan eleven enten fortsette på skolen i to år til eller gå i mesterlære. De teoretiske delene av mesterlæren undervises på skolen. Eksamen etter tre år på teknisk skole kan gi adgang til høyere utdanningsinstitusjoner. Du kan gå på Teknisk Skole på Glasir i Torshavn eller på Teknisk Skole i Klaksvik.

 

Yrkesskoler

I tillegg til de fem studieforberedende videregående utdanningene som kan tas etter grunnskolen, finnes det også mer faglig relaterte utdanninger som kan påbegynnes uten videregående utdanning, men etter en viss erfaring fra arbeidsmarkedet.

Sosial- og helseskolen kan avsluttes etter det første basisåret eller suppleres med undervisning i 20 måneder til. Utdanningene er både teoretiske og praktiske. Den praktiske delen foregår på forskjellige sosial- og helseinstitusjoner.

Sjøfartsskolen krever ikke en avsluttet avgangsprøve fra folkeskolen for opptak. Skolen gir elevene fem måneders utdanning som forbereder dem til arbeidet om bord på et fiskeri- eller handelsfartøy. Sjónám er i Klaksvík.

høyere utdanninger

 

Maskinmesterskolen og Sjømannsskolen i Tórshavn har felles ledelse, og skolen blir kaldt Vinnuháskúlin. Utdanningene tar tre år. Hør hos Vinnuháskúlin om opptakskrav og muligheter.

Færøyenes Universitet er en utdannings- og forskningsinstitusjon. Universitet på Færøyene er et av de minste universitetene i den vestlige verden. Her tilbys utdanninger med særskilt relevans for det færøyske samfunnet som ikke finnes andre steder. Det er flere fakulteter på universitetet.   

På fakultetet for færøysk språk er det mulig å ta en bachelorgrad i færøysk språk og litteratur og en kandidatgrad i nordisk med fokus på færøysk.

På det naturvitenskapelige fakultetet er det mulig å ta bachelorgrader i henholdsvis fysikk/geofysikk, petroleumsvitenskap, biologi, elektroteknologi og datalogi.

På fakultetet for historie og sosiologi kan man ta både bachelorgrad og kandidatgrad i historie og sivilisasjonshistorie. Dessuten er det mulig å ta en bachelorgrad i statsvitenskap. 

Det er litt ulikt hvilke utdanningstilbud universitetet har fra år til år. Spør på universitetet.

I tillegghar sykepleieskolen, lærerseminaret og pedagogseminaret vært under ledelse av det færøyske universitetet etter at de kom på bachelornivå.

Sykepleieskolen heter på engelsk Bachelor of Science (BSc) in Nursing og gir elevene teoretisk og praktisk kunnskap om pasientpleie både på sykehus og andre deler av helsevesenet. Utdanningen tar fire år.

Lærerseminaret utdanner lærere til å kunne undervise i grunnskolen på Færøyene og i Danmark. Lærerutdanningen tar fire år. I slutten av 3. år er det bacheloroppgave, mens 4. år er tilegnet spesialisering.  

Pedagogseminaret utdanner pedagoger til barnehager og forskjellige sosiale institusjoner. Utdanningen til pedagog tar tre år. I slutten av 3. år er det bacheloroppgave, mens 4. år er tilegnet spesialisering.  

 

Andre skoler

Andre skoler

Folkehøyskolen Háskúlin har kurs som strekker seg over fem måneder og favner mange ulike emner primært innenfor kultur. Folkehøyskolen arrangerer også kortere kurs på én eller to uker med særskilte temaer. Det er ingen eksamener. Folkehøyskolen ligger i Tórshavn.

Husholdningsskolen har kurs på fem måneder. Elevene får grunnleggende ferdigheter innenfor husholdning. Husholdningsskolen ligger i Klaksvík.

Musikkskolen gir alle interesserte mulighet for å lære å spille et instrument eller synge i kor. Musikkskoletilbud er til elever rundt omkring på Færøyene helt fra begynnernivå til gymnasialt nivå i Tórshavn, og til det som svarer til de danske MGK-utdanningene (“MGK” står for musisk grunnkurs).

Kveldskolene er åpne i vinterhalvåret. Her kan elevene ta fag innenfor sine interessefelter. Noen kurs er med eksamen. Kveldsskolene finnes rundt omkring på Færøyene. Kontakt din lokale kommune for mere information.

 

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.