Det grønlandske utdanningssystemet

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du få oversikt over utdanningssystem og undervisningstilbud på Grønland.

Grønland har grunnskole, videregående utdanninger og en rekke høyere utdanninger.

Grunnskole

På Grønland er det ti års undervisningsplikt. Det betyr at alle barn mellom 6 og 16 år skal motta undervisning i 10 år. Det kan de i den grønlandske folkeskolen, som er gratis for alle.

Folkeskolen er delt opp i tre trinn:

  • Yngstetrinnet: Et treårig trinn for de yngste barna, 1.–3. klasse
  • Mellomtrinnet: Et fireårig trinn for de mellomste barna, 4.–7. klasse
  • Eldstetrinnet: Et treårig trinn for de eldste barna, 8.–10. klasse

Etter både yngste og mellomste trinn skal alle barn gjennom en trinntest for å se om de har lært det de skal, og for at lærerne skal kunne tilpasse undervisningen. Etter eldstetrinnet er det avsluttende prøver, og når de er gjennomført, får eleven et avgangsbevis.

Det er også mulig å ta 10. klasse på etterskole på Grønland eller i Danmark.

Studieforberedende utdanning – GUX

På Grønland finnes den studieforberedende utdanningen på GUX i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Utdanningen kan tas over 2, 3 eller 4 år.

I tillegg finnes det i Sisimiut et 1-årig studieforberedende suppleringskurs der du kan forbedre enkeltkarakterer fra din studieforberedende utdanning eller supplere til et høyere nivå, hvis det f.eks. kreves for å komme inn på en bestemt høyere utdanning.

Yrkesutdanning – EUD

En yrkesutdanning er en utdanning som veksler mellom skole og praksis. En yrkesutdanning varierer i lengde, fra ett til fem år. Noen yrkesutdanninger foregår utelukkende på Grønland, mens andre utdanninger har skoleperioder i Danmark. For å begynne på en yrkesutdanning må man være tatt opp på en bransjeskole og ha funnet en praksisplass.

Høyere utdanninger

De høyere utdanningene er en betegnelse for utdanninger du kan søke etter studieforberedende utdanning som GUX. På Grønland deles de høyere utdanningene opp i kortere, mellomlange og lange høyere utdanninger.

Korte høyere utdanninger, 2–3 år.

De fleste korte høyere utdanninger på Grønland er akademiutdanninger. De varer typisk 2–3 år og sikter mot et bestemt næringsområde. Utdanningene veksler mellom skoleopphold og praksis.

Mellomlange høyere utdanninger, 3–4,5 år.

Mellomlange høyere utdanninger tilbys som bachelorutdanninger på Grønland. Disse utdanningene er både teoretiske og praktiske, og det er lagt inn praksisforløp. Bachelorutdanningen retter seg mot en konkret profesjon, for eksempel lærer, sykepleier, journalist, m.fl. Det finnes flere utdanningsinstitusjoner på Grønland som tilbyr profesjonsbachelorer.

Lange høyere utdanninger, 5–6 år.

En bachelor er en bred teoretisk utdanning som tas på universitetet, og mange velger å ta en overbygning, kandidatutdanning, etterpå. Kandidatutdanningen er en teoretisk utdanning der studentene spesialiserer seg innenfor et spesielt felt etter den noe bredere innføringen de fikk under bachelorutdanningen. Bachelorutdanningene tilbys på flere utdanningsinstitusjoner på Grønland, mens kandidatutdanninger bare tilbys på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i Nuuk.

Ph.d.-forskerutdanninger

På Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, tilbys det en treårig forskerutdanning som ender med en ph.d.-grad. Ph.d.-stillinger annonseres med jevne mellomrom og må søkes av studentene.

Folkehøyskoleopphold på Grønland

Det finnes to godkjente folkehøyskoler på Grønland som tar opp elever som ønsker et utviklende forløp innenfor emner de interesserer seg for: Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut og Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq.

Hvis du er nordisk statsborger og vil studere på Grønland

Som nordisk statsborger kan du studere på Grønland på like fot med grønlandske studenter. Du kan søke om opptak på en grønlandsk utdanningsinstitusjon, der du kan studere gratis.

Du må imidlertid være oppmerksom på at for å motta grønlandsk utdanningsstøtte må du være dansk statsborger eller kunne dokumentere særskilt tilknytning til Grønland. I noen tilfeller kan du i stedet ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, tilbyr også studieplasser til gjestestudenter som vil studere et semester i Nuuk. Her tilbys det kurs på dansk, grønlandsk og engelsk.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.