Eldre i Finland

Ikäihmisille Suomessa
Her kan du lese om hjemmepleie, pleie av pårørende, servicebolig og pleie på institusjon samt rabatter og støtte for pensjonister i Finland.

Personer som flytter til Finland fra et annet nordisk land, har rett til følgende tjenester dersom de er folkeregistrert som permanent bosatte i Finland, altså hvis hjemkommunen ligger i Finland. Du kan lese mer om folkeregistrering i Finland på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

På Info Norden-sidene finner du også informasjon om legemidler og legemiddelrefusjon, sykdom og helsetjenester samt pensjon i Finland.

Pleie i hjemmet

Hjemmeboende støttes med hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenester. I henhold til den finske sosialtjenesteloven har alle personer som har fylt 75 år, rett til å få en vurdering av sitt behov for hjemmehjelp. Ytterligere informasjon om hjemmehjelp finner du på Kommunförbundets sider.

Følgende typer hjelp tilbys:

  • Hjemmetjenester (hjelp til daglige gjøremål)
  • Hjemmesykepleie (legeordinert sykepleie og rehabilitering i hjemmet)
  • Støttetjenester (for eksempel hjelp til måltider, rengjøring, innkjøp, sikkerhet og transport)

Pleie av pårørende

Med pleie av pårørende menes pleie og omsorg som organiseres i hjemmet på en slik måte at det er en pårørende eller annen nærstående person som fungerer som pleier og har inngått en avtale om pleie av pårørende med kommunen. Les mer om hjemmehjelp på Kommunförbundets sider.

En kan få støtte til pleie av pårørende fra sosialkontoret i hjemkommunen Støtten til pleie i hjemmet er en helhet som består av pleielønn, nødvendige tjenester for pleiemottakeren samt støtte til pleieren. Pleiehonoraret er skattepliktig inntekt. 

Ytterligere informasjon om pleie av pårørende kan du også få hos The Central Association of Carers in Finland.

Servicebolig og pleie på institusjon

Boligtjenester er ment for personer som av ulike grunner behøver støtte og tjenester for å ordne sine boforhold. Ytterligere informasjon om servicebolig og pleie på institusjon finner du på Kommunförbundets sider.

Støtte- og serviceboliger

Støtte- og serviceboliger er et tilbud til dem som trenger mer hjelp til å bo enn man kan organisere i en vanlig bolig. For personer med behov for mye hjelp, omsorg og tilsyn organiseres det effektiviserte tjenesteboliger. I effektiviserte tjenesteboliger har beboerne eget rom eller leilighet og dessuten felles lokaler. Det er personale til stede døgnet rundt.

I støtte- og serviceboliger betaler man selv for helsetjenesteytelser, medisiner, klær, transport og andre personlige utgifter, samt husleie. Størrelsen på betalingen avhenger av tjenestene og betalingsevnen.

Pleie på institusjon

Langvarig omsorg og pleie av eldre personer kan organiseres i form av institusjonspleie hvis det er medisinsk eller sikkerhetsmessig grunnlag for det. For langtidspleie betales det en månedlig pleieavgift som avhenger av betalingsevnen. Størrelsen på avgiften avhenger av pensjon og andre inntekter.

Hjemmeboende eldre og deres pleieutførende pårørende kan få avlastning i form av kortvarig institusjonsopphold. Samtidig reduseres behovet for permanent institusjonspleie. De kortvarige oppholdene kan veksle regelmessig med boperioder i hjemmet, eller de kan være mer sporadiske. I tillegg til pleie omfatter institusjonspleie måltider, medisiner, klær og annen omsorg.

Det foretas en vurdering for pleie på institusjon. Ta først kontakt med din egen lege. Avhengig av kommune kan det være kø for å få pleieplass.

Rabatter og pensjonistkort

Det tilbys ulike rabatter for pensjonister, for eksempel på reiser med tog og buss samt idretts- og kulturtjenester. Rabatten innvilges mot framvisning av legitimasjon eller pensjonistkort. 

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.