Finske dagpenger ved arbeidsledighet

Suomen työttömyysturvaetuudet
På denne siden kan du lese om rett til finske dagpenger og arbeidsmarkedsstøtte. Du kan også lese om spesielle regler som gjelder for utenlandske arbeidstakere, grensearbeider og arbeidstakere som vender tilbake til Finland.

Arbeidsledighetsforsikringen er en del av det finske trygdesystemet. Arbeidsledighetsforsikringen omfatter en rekke ulike støtter og ytelser som har til hensikt å sikre nødvendig inntekt for personer som har blitt arbeidsledige. I denne artikkelen kan du lese om retten til arbeidsledighetstrygd og arbeidsmarkedsstøtte.

Dagpenger ved arbeidsledighet

Dagpenger ved arbeidsledighet betales fra to ulike systemer. Hvis du blir arbeidsledig og er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få inntektsrelaterte dagpenger fra arbeidsledighetskassen. Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få grunndagpenger (grunddagpenning) fra Folkpensionsanstalten (FPA). Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du få arbeidsmarkedsstøtte.

Har du rett til dagpenger ved arbeidsledighet?

Grunndagpenger og inntektsbaserte dagpenger innvilges hovedsakelig på samme grunnlag. Du har rett til dagpenger ved arbeidsledighet hvis du oppfyller alle følgende vilkår:

 • du er 17–64 år gammel
 • du er arbeidsledig
 • du bor i Finland
 • du har meldt deg som arbeidsledig arbeidssøker hos TE-tjenesten
 • du søker heltidsjobb
 • du er arbeidsdyktig og disponibel på arbeidsmarkedet
 • du oppfyller arbeidsvilkåret

Du oppfyller arbeidsvilkåret for lønnsmottakere hvis du har vært i lønnet arbeid i minst 18 timer i uka i 26 uker de siste 6 månedene og lønnen har vært i henhold til tariffavtalen i bransjen. Hvis det ikke finnes en tariffavtale for bransjen, må lønnen utgjøre et minimumsbeløp i måneden. Du oppfyller det inntektsbaserte vilkåret for medlemskap i arbeidsledighetskasse hvis arbeidsvilkåret oppfylles i medlemskapstiden.

Hvis du tidligere har arbeidet i et EU/EØS-land og blir arbeidsledig i Finland før arbeidsvilkåret er oppfylt, så les punktet Utenlandske arbeidstakeres rett til finsk arbeidsledighetstrygd nedenfor.

Hvordan søker du om dagpenger?

Hvis du blir arbeidsledig, skal du melde deg snarest mulig til TE-tjänster som jobbsøker.

Hvis du er medlem av en arbeidsledighetskasse, søker du om inntektsbaserte dagpenger direkte hos arbeidsledighetskassen din. Ytterligere instrukser får du av din egen arbeidsledighetskasse eller hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, må du søke Folkpensionsanstalten om grunndagpenger.

Når begynner utbetalingen av dagpengene?

Utbetalingsperioden for dagpenger begynner etter en egenandelsperiode på 5 hverdager. Den tiden må du være registrert som arbeidsledig arbeidssøker hos TE-tjenesten. Til egenandelsperioden kan regnes arbeidsledighetsdager fra en periode på høyst 8 sammenhengende kalenderuker.

Dagpengene utbetales for fem dager i uka og er skattepliktig inntekt.

Arbeidsmarkedsstøtte

Arbeidsmarkedsstøtte er en økonomisk støtte som betales til personer som ikke oppfyller arbeidsvilkåret, som er på arbeidsmarkedet for første gang, eller som har fått dagpenger ut maksimumsperioden.

Arbeidsmarkedsstøtte forutsetter ikke at du har vært i arbeid, men det er avgjørende at du bor permanent i Finland. Du kan få arbeidsmarkedsstøtte hvis du er i alderen 17–64 år, ikke oppfyller arbeidsvilkåret, og bor permanent i Finland.

Arbeidsmarkedsstøtten er behovsprøvd. De fleste inntekter vil dermed redusere størrelsen på støtten. Hvis du søker arbeid i et annet nordisk land, utbetales ikke arbeidsmarkedsstøtte for denne perioden.

Regler som gjelder spesielle grupper

Utenlandske arbeidstakeres rett til finsk arbeidsledighetstrygd

Når du begynner å arbeide i Finland og vil ha inntektsbasert arbeidsledighetsforsikring, må du bli med i en arbeidsledighetskasse i løpet av fire uker etter at du flyttet til Finland.

Hvis du blir arbeidsledig i Finland før arbeidsvilkåret er oppfylt, kan altså forutsetningene for arbeidsvilkåret oppfylles på grunnlag av arbeid utført i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Fra Sverige og Danmark er det bare forsikrings- og arbeidsperioder da du har vært medlem av en arbeidsledighetskasse, som regnes med. I tillegg forutsettes det som regel at du har arbeidet minst fire uker i Finland umiddelbart før du ble arbeidsledig. Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du ha rett til arbeidsmarkedsstøtte.

Kommunikasjonen med den finske arbeidsledighetskassen blir enklere hvis du har fått med deg U1-skjemaet fra arbeidsledighetskassen i landet du dro fra.

  Personer som kommer tilbake til Finland fra et annet nordisk land

  I henhold til Nordisk konvensjon om trygd kan en arbeidsperiode i et annet nordisk land tas direkte i betraktning ved vurdering av arbeidsvilkåret for arbeidsledighetstrygd, uten krav om fire ukers arbeid i Finland etter at man vendte tilbake. Dette gjelder når du vender tilbake til Finland etter å ha vært i et annet nordisk land i maksimum fem år.

  Du regnes som tilbakeflytter hvis du tidligere har bodd permanent i Finland. Du må også ha arbeidet eller fått dagpenger ved arbeidsledighet i Finland i løpet av de siste fem årene for at du skal ha rett til dagpenger.

  Arbeidsledighetsforsikring for grensearbeidere 

  For grensearbeidere, det vil si arbeidstakere som bor i ett land og arbeider i et annet, gjelder delvis spesielle bestemmelser når det gjelder hvordan man søker om dagpenger ved arbeidsledighet. Reglene avhenger av om du er en egentlig grensearbeider eller annen grensearbeider.

  Grensearbeider

  Som grensearbeider regnes en person som arbeider daglig i ett land og bor i et annet land og vender hjem minst én gang i uken. Grensearbeidere er omfattet av arbeidsledighetsforsikringen i landet der de arbeider.

  Hvis en person blir arbeidsledig delvis eller midlertidig (permittering), skal han eller hun melde seg som arbeidssøker i landet der han eller hun arbeider, og arbeidsledighetskassen i dette landet betaler da dagpenger ved arbeidsledighet.

  Hvis en person blir helt arbeidsledig, skal han eller hun melde seg som arbeidsledig arbeidssøker i landet der han eller hun bor, og arbeidsledighetskassen eller annen relevant myndighet i landet der han eller hun bor, betaler dagpengene.

  Annen grensearbeider

  I motsetning til egentlige grensearbeidere, vender andre grensearbeidere hjem sjeldnere enn en gang i uka. Andre grensearbeidere skal være arbeidsledighetsforsikret i landet de arbeider i.

  Hvis andre grensearbeidere blir helt arbeidsledige, kan de melde seg som arbeidsledig arbeidssøker enten i hjemlandet eller i landet der de har arbeidet. Dagpengene betales av landet der personen melder seg som arbeidsledig arbeidssøker.

  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.