Finske dagpenger ved arbeidsledighet

Suomen työttömyysturvaetuudet
På denne siden kan du lese om ytelser ved arbeidsledighet i Finland. Her kan du først lese om dagpenger ved arbeidsledighet og om vilkår, søknad og utbetaling. Hvem som utbetaler dagpengene, avhenger av om du tihører en arbeidsledighetskasse eller ikke. I forbindelse med dagpengene kan du lese om spesielle bestemmelser som gjelder for dem som skal til utlandet for å jobbe, arbeidstakere som kommer fra utlandet, grensearbeidere, dem som flytter tilbake til Finland, og arbeidsledige arbeidssøkere som drar til utlandet for å søke jobb. Til slutt kan du lese om rett til arbeidsmarkedsstøtte i Finland.

Arbeidsledighetsforsikringen er en del av det finske trygdesystemet. Arbeidsledighetsforsikringen omfatter en rekke ulike stønader og ytelser som skal sikre nødvendig inntekt for personer som har blitt arbeidsledige. På denne siden kan du lese om retten til arbeidsledighetstrygd og arbeidsmarkedsstøtte.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Som en generell regel kan en si at du tilhører trygdesystemet i landet der du jobber eller der du omfattes av landets lovgivning på området. Du kan dermed ikke beholde medlemskapet i en finsk arbeidsledighetskasse hvis du flytter ut av landet for å jobbe og tilhører trygdesystemet i landet der du jobber.

Ytterligere informasjon om hvilket lands trygdesystem du tilhører, finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du.

Dagpenger ved arbeidsledighet

I Finland betales dagpenger fra to ulike systemer. Hvis du blir arbeidsledig og er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få inntektsrelaterte dagpenger fra arbeidsledighetskassen. Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få grunndagpenger (grunddagpenning) fra Folkpensionsanstalten (FPA).

Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du få arbeidsmarkedsstøtte. Ytterligere informasjon om arbeidsmarkedsstøtte finner du under punktet Arbeidsmarkedsstøtte.

Arbeidsledighetskasser i Finland

Hvis du vil ha inntektsrelaterte dagpenger om du blir arbeidsledig, må du du melde deg inn i en arbeidsledighetskasse. Du kan melde deg inn enten via en fagforening eller direkte som enkeltmedlem. Kontaktinformasjon for arbeidsledighetskassene finner du på nettsiden til Arbetslöshetskassornas samorganisation (TYJ), og fagforeninger kan du lese mer om på siden Fagforeninger i Finland.

Som regel blir du medlem av en arbeidsledighetskasse i landet der du arbeider, eventuelt i landet du er underlagt lovgivningen i. Regler for spesielle grupper kan du lese om under punktet Regler som gjelder spesielle grupper lenger nede på siden. 

I Finland kan du også bli medlem av en arbeidsledighetskasse som arbeidsledig når du kommer til landet fra et annet EU-/EØS-land. For at du skal kunne få med deg opptjente arbeids- og forsikringsperioder fra et annet land, må du bli medlem av arbeidsledighetskassen innen åtte uker hvis du vender tilbake til Finland etter å ha tilbrakt inntil 5 år i et annet nordisk land. I andre tilfeller er tidsfristen en måned.

Har du rett til dagpenger ved arbeidsledighet?

Grunndagpenger og inntektsbaserte dagpenger innvilges hovedsakelig på samme grunnlag. Du har rett til dagpenger ved arbeidsledighet hvis du oppfyller alle følgende vilkår:

 • du er 17–64 år gammel
 • du er arbeidsledig
 • du bor i Finland
 • du har meldt deg som arbeidsledig arbeidssøker hos TE-tjenesten
 • du søker heltidsjobb
 • du er arbeidsdyktig og disponibel på arbeidsmarkedet
 • du oppfyller arbeidsvilkåret

Du oppfyller arbeidsvilkåret for lønnsmottakere hvis du har vært i lønnet arbeid i minst 18 timer i uka i 26 uker de siste 6 månedene og lønnen har vært i henhold til tariffavtalen i bransjen. Hvis det ikke finnes en tariffavtale for bransjen, må lønnen utgjøre et minimumsbeløp i måneden. Du oppfyller det inntektsbaserte vilkåret for medlemskap i arbeidsledighetskasse hvis arbeidsvilkåret oppfylles i medlemskapstiden. 

Hvis du tidligere har arbeidet i et EU/EØS-land og blir arbeidsledig i Finland før arbeidsvilkåret er oppfylt, så les punktet Utenlandske arbeidstakeres rett til finsk arbeidsledighetstrygd nedenfor.

Hvordan søker du om dagpenger?

Hvis du blir arbeidsledig, skal du melde deg snarest mulig til TE-tjänsters Jobbmarknad som jobbsøker.

Hvis du er medlem av en arbeidsledighetskasse, søker du om inntektsbaserte dagpenger direkte hos arbeidsledighetskassen din. Ytterligere instrukser får du fra din egen arbeidsledighetskasse.

Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, må du søke FPA om grunndagpenger.

Når begynner utbetalingen av dagpengene?

Utbetaling for dagpenger begynner etter en egenandelsperiode på 5 hverdager. Et unntak er sluttvederlag og tilsvarende ytelser. 

I egenandelsperioden må du være registrert som arbeidsledig arbeidssøker hos Jobbmarknad-tjenesten. Perioden trenger ikke være kontinuerlig, den kan omfatte ledighetsdager fra en periode på maksimum åtte påfølgende kalenderuker.

Dagpengene utbetales for fem dager i uka og er skattepliktig inntekt.

Regler som gjelder spesielle grupper

Ffor arbeidstakere som flytter til eller fra utlandet, grensearbeidere, personer som vender tilbake fra et annet nordisk land, og de som vil dra til utlandet eller til Finland for å søke jobb, gjelder spesielle regler som du finner mer informasjon om under.

Åland er en del av Finland, det vil si at reglene under ikke gjelder for dem som beveger seg mellom Finland og Åland.

  Arbeidsledighetstrygd for deg som drar fra Finland til utlandet for å søke jobb

  Hvis du tidligere har tilhørt det finske ledighetstrygdsystemet og drar til utlandet for å jobbe, kan du ta med oppsamlede ledighetstrygdperioder til det nye landet. 

  Til dette bruker du skjema U1. Hvis du tilhører en inntektsbasert arbeidsledighetskasse, får du skjemaet fra din egen arbeidsledighetskasse. Hvis du ikke tilhører en arbeidsledighetskasse, får du skjemaet fra FPA.

  Retten til å legge sammen forsikrings- og arbeidsperioder fra forskjellige land gjelder både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

  Ytterligere informasjon får du hos FPA eller din egen arbeidsledighetskasse.

  Rett til finsk arbeidsledighetstrygd for deg som kommer til Finland fra utlandet

  Når du begynner å arbeide i Finland og vil ha inntektsbasert arbeidsledighetsforsikring, må du bli med i en arbeidsledighetskasse i løpet av en måned etter at du flyttet til Finland. Hvis du vender tilbake fra et annet nordisk land og du har tilhørt en finsk arbeidsledighetskasse i løpet av de siste fem årene, er tidsfristen åtte uker. Hvis du ikke tilhører en arbeidsledighetskasse, har du bare rett til grunndagpenger fra FPA, under forutsetning av at du oppfyller forutsetningene for dagpenger.

  Hvis du blir arbeidsledig i Finland før arbeidsvilkåret er oppfylt, kan altså forutsetningene for arbeidsvilkåret oppfylles på grunnlag av arbeid utført i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Fra Sverige og Danmark er det bare forsikrings- og arbeidsperioder i et tidsrom da du har hatt en frivillig arbeidsledighetsforsikring, som regnes med. Hvis du bare har vært medlem av den obligatoriske Alfa-kassen i Sverige, regnes dette ikke med. I tillegg forutsettes det som regel at du har arbeidet minst fire uker i Finland umiddelbart før du ble arbeidsledig.

  Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du ha rett til arbeidsmarkedsstøtte, som du finner mer informasjon om under punktet Arbeidsmarkedsstøtte.

  Kommunikasjonen med den finske arbeidsledighetskassen blir enklere hvis du har fått med deg PD U1-skjemaet fra arbeidsledighetskassen eller ansvarlig myndighet i landet du dro fra. Du får ytterligere informasjon fra myndighetene i landet du drar fra.

  Personer som kommer tilbake til Finland fra et annet nordisk land

  I henhold til Nordisk konvensjon om trygd kan en arbeidsperiode i et annet nordisk land tas direkte i betraktning ved vurdering av arbeidsvilkåret for arbeidsledighetstrygd, uten krav om fire ukers arbeid i Finland etter at man vendte tilbake. Dette gjelder når du vender tilbake til Finland etter å ha vært i et annet nordisk land i maksimum fem år.

  Du regnes som tilbakeflytter hvis du tidligere har bodd permanent i Finland. Du må også ha arbeidet eller fått dagpenger ved arbeidsledighet i Finland i løpet av de siste fem årene for at du skal ha rett til dagpenger.

  Grensearbeidere

  Grensearbeidere, altså personer som bor i ett land og jobber i et annet, er arbeidsledighetsforsikret i landet der de jobber. Grensearbeidere omfattes delvis av spesialbestemmelser når det gjelder å søke om dagpenger.

  Hvis en person blir delvis eller midlertidig arbeidsledig (permittering), skal han eller hun melde seg som arbeidssøker i landet der han eller hun arbeider, og arbeidsledighetskassen eller annen ansvarlig myndighet i dette landet betaler da dagpenger ved arbeidsledighet.

  Hvis en person blir helt arbeidsledig, skal han eller hun melde seg som arbeidsledig arbeidssøker i landet der han eller hun bor, og arbeidsledighetskassen eller annen relevant myndighet i landet der han eller hun bor, betaler dagpengene. Det er viktig at du melder deg som arbeidssøker ved et arbeidskontor i landet du bor i, og sender medlemskapssøknad til en arbeidsledighetskasse i landet du bor i, umiddelbart etter at arbeidsforholdet i arbeidslandet tar slutt. 

  Til Finland fra utlandet som arbeidsledig arbeidssøkende

  Du kan også komme til Finland som arbeidsledig arbeidssøker og få dagpenger, men dette forutsetter at du i god tid før du flytter melder deg som arbeidsledig arbeidssøker i landet du reiser fra. Les mer på siden om dagpenger i ditt eget land.

  Fra Finland til utlandet som arbeidsledig arbeidssøkende

  Arbeidsledige arbeidssøkere kan på visse betingelser få finske arbeidsledighetsdagpenger med seg når de søker arbeid i EU-/EØS-land. Arbeidsløse arbeidssøkere kan beholde sin rett til arbeidsløshetsdagpenger i høyst tre måneder når de søker arbeid i EU-området.

  En forutsetning er at du har vært arbeidsløs arbeidssøker i Finland i fire uker før avreisen til utlandet. En person som har nådd maksimumstiden for utbetaling av arbeidsløshetsdagpenger, kan ikke få dagpenger for å søke jobb i utlandet. Arbeidsmarkedsstøtte utbetales ikke når du søker arbeid i utlandet.

  Før du drar, må du be FPA-kontoret eller arbeidsløshetskassen om dokumentasjon på at du har rett til dagpenger i Finland (skjema U2). I det landet du reiser til for å søke jobb, skal du registrere deg ved det lokale arbeidskontoret i løpet av en uke etter ankomsten.

  Hvis du ikke har funnet jobb i løpet av tre måneder, må du vende tilbake til Finland, ellers mister du retten til finske dagpenger.

  Mer informasjon finner du hos Jobbmarknad, FPA og din egen arbeidsledighetskasse.

  Arbeidsmarkedsstøtte

  Arbeidsmarkedsstøtte er en økonomisk støtte som betales til personer som ikke oppfyller arbeidsvilkåret, som er på arbeidsmarkedet for første gang, eller som har fått dagpenger ut maksimumsperioden.

  Arbeidsmarkedsstøtte forutsetter ikke at du har vært i arbeid, men det er avgjørende at du bor permanent i Finland. Du kan få arbeidsmarkedsstøtte hvis du er i alderen 17–64 år, ikke oppfyller arbeidsvilkåret, og bor permanent i Finland.

  Arbeidsmarkedsstøtten er behovsprøvd. De fleste inntekter vil dermed redusere størrelsen på støtten. Hvis du søker arbeid i et annet nordisk land, utbetales ikke arbeidsmarkedsstøtte for denne perioden.

  Ytterligere informasjon

  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.